ေငြအေၾကာင္း နားလည္ျခင္း ပေဟဠိ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ေငြေၾကးအေၾကာင္းနားလည္ျခင္း ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိ

အတိုးနႈန္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈကို စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႔ ဒီဥာဏ္စမ္းပေဟဠိေလးကိုေျဖဆိုၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိရဲ႕ အေျဖကိုရွာဖို႔နဲ႔ နားလည္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာေဆာင္းပါးေတြကို ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Neo

ဒီဥာဏ္စမ္းပေဟဠိကိုလည္း အႀကိမ္အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိ ေျဖၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။hello


Results

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ဂုဏ္ယူပါတယ္shwe။ ေမးခြန္းမ်ားအားလုံးရဲ႕အေျဖ မွန္ကန္ပါတယ္Trinity

ကိုယ့္ရဲ႕ ရမွတ္ကို Facebook ေပၚ မွာ Share ၿပီး သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ယွဥ္ၾကည့္ဖို႔ စိန္ေခၚလိုက္ပါTrinity

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စိတ္မေကာင္းပါဘူးေနာ္shwedingar.com။ တစ္ခ်ိဳ႕ေမးခြန္းေတြ အေျဖမွားေနပါေသးတယ္Trinity

အေျဖမွန္ကို ေအာက္မွာ ျပန္စစ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Trinity

ပေဟဠိကို  ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ေျဖၾကည့္ဖို႔ အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
Share your score!
Tweet your score!

#1. တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေငြကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုၾကာေအာင္ ရယူအသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ေပးရေသာကုန္က်ေငြကို ဒီလိုေခၚပါတယ္။

ေနာက္ေမးခြန္း

#2. အတိုးအေပၚမွာ အတိုးတြက္ခ်က္ရရွိတဲ့ အတိုးကို ဒီလိုေခၚပါတယ္။

ေနာက္ေမးခြန္း

#3. တိုးရင္းေပါင္းအတိုးက ႐ိုး႐ိုးအတိုးနဲ႔ ကြာျခားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းက

ေနာက္ေမးခြန္း

#4. ေခ်းေငြတစ္ခုအတြက္ အတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္ ၁၀% ထက္ တစ္ႏွစ္ ၉.၇၅% က ပိုႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းပါတယ္။

ေနာက္ေမးခြန္း

#5. ထုတ္ကုန္ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထားေတြ အၾကမ္းဖ်င္းျမင့္တက္မႈကို ဒီလိုေခၚပါတယ္။

ေနာက္ေမးခြန္း

#6. ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုးသူက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ။

ေနာက္ေမးခြန္း

#7. ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို တံု႔ျပန္ဖို႔အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြထဲမွာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက ဘာျဖစ္မလဲ။

ေနာက္ေမးခြန္း

#8. "ဒီေန႔ လက္ထဲမွာရွိတဲ့ေငြက မနက္ျဖန္မွာရွိမယ့္ တူညီတဲ့ေငြပမာဏထက္ ပိုၿပီးအဖိုးတန္ပါတယ္" ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို ဒီလိုေခၚပါတယ္။

ေနာက္ေမးခြန္း

#9. ဆုေငြအျဖစ္ ေအာက္ပါေရြးခ်ယ္မႈေတြေပးထားတဲ့ထဲကေန ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခလည္းမရွိဘူးလို႔ ယူဆၿပီး တစ္ခုေရြးရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္တစ္ခုကို ေရြးမလဲ။

အဆုံးသတ္ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။