စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းအတြင္း ေငြျဖစ္လြယ္မႈကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ၿပီဆုိရင္ ေငြျဖစ္လြယ္မႈက ခန္းေျခာက္ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ပါတယ္

ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ျပတ္ေတာက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဒီကြင္းဆက္ရဲ႕ေငြစီးဆင္းမႈကလည္း ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းေတြက အက်ပ္အတည္းႀကံဳေနရတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ေငြစီးဆင္းမႈကို အာ႐ံုစိုက္ထားဖို႔လုိပါတယ္။

အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕တဲ့အခါ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုလည္း ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲေတြက မတူေပမယ့္ ေငြသားအေျခအေနကုိ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ က႑ (၅) ခုကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။testing


testing


shwedingar။ လက္ထဲရွိေငြသား အေျခအေနကို နားလည္ထားပါ။

ဘယ္လုိခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေစ ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမွာက ကိုယ့္ရဲ႕အေျခအေနကို နားလည္ထားဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 • လက္ရွိေငြလက္က်န္ကို စစ္ပါshwedingar။ ဘယ္မွာရွိတဲ့ လက္က်န္ေငြလဲ ဆိုတာလည္း စစ္ေဆးပါshwedingar။ (ဥပမာ – ေငြလက္က်န္က ဘယ္ဘဏ္စာရင္းထဲမွာလဲ။)
 • ကိုယ့္ကို ေပးေဆာင္စရာရွိတဲ့ေဖာက္သည္၊ ေအာ္ဒါတင္ထားတဲ့ေဖာက္သည္ေတြဆီကေန ေပးေဆာင္စရာမ်ားကို ရႏုိင္မလားဆိုတာသိဖို႔အတြက္ ေဖာက္သည္ေတြကို ဆက္သြယ္ၾကည့္ပါshwedingar။ (အခ်ိန္နဲ႔ ပမာဏလည္း သက္ဆုိင္ပါေသးတယ္။)
 • ေနာက္ထပ္ ရက္သတၱပတ္ ၈ ပတ္မွ ၁၂ ပတ္ထိ ရွိႏုိင္တဲ့ ေငြစီးဆင္းမႈေတြကို တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းပshwedingar။ (အပတ္တိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။)

shwedingar။ ေငြအဝင္ကို မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားေအာင္လုပ္ပါ။

အက်ပ္အတည္းႀကံဳရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အျမတ္ေတြက နည္းသြားဖို႔ မ်ားပါတယ္shwedingar။ အျမတ္နည္းသြားတာနဲ႔အမွ် လုပ္ငန္းထဲ ေငြစီးဆင္းမႈက နည္းသြားပါလိမ့္မယ္shwedingar။ လက္ရွိေဖာက္သည္ေတြထံကေန ဝင္ေငြတိုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ နည္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ဥပမာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 • ရရန္ရွိေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကို ေပးပို႔ပါ။
 • ေဖာက္သည္ေတြကို အခ်ိန္နည္းနည္းေစာၿပီး ေပးေဆာင္ရန္မ်ားကို ေပးေဆာင္ႏုိင္မလားဆုိတာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ
 • ေငြေပးေခ်နည္းမ်ားကို ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးပါshwedingar။ (ဥပမာ – မိုဘုိင္းပိုက္ဆံအိတ္မွ လႊဲေပးျခင္း)
 • ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ေငြအနည္းငယ္ရွိျခင္းက လံုးဝမရွိတာထက္ ပိုေကာင္းတာေၾကာင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းကို အဆင္ေျပေအာင္ ညိႇႏႈိင္းေပးပါ။
 • ခ်က္ခ်င္းေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ားတြက္ ေလွ်ာ့ေစ်းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။
 • ေသးငယ္တဲ့အမွားတစ္ခုကေတာင္ ေငြဝင္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစႏုိင္တဲ့အတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးတဲ့ေနရာမွာ လံု႔လဝီရိယ ပိုမိုစိုက္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ပါ

shwedingar။ ေငြအထြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။

အျမတ္ေငြနည္းသြားတာနဲ႔အမွ် ထြက္ေငြေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ အသံုးစရိတ္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါshwedingar။ အဆိုျပဳထားေသာ ေငြစီးထြက္မႈတစ္ခုစီတိုင္းကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မလားဆုိတာ စစ္ေဆးပါ။

 • ျငင္းဆိုျခင္း – ဘယ္ေငြစီးထြက္မႈက လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တာ မဟုတ္ဘူးလဲ။
 • ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း – မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့အရာဆိုရင္လည္း ရလဒ္ကိုမထိခိုက္ပဲ ဘယ္အရာကို ေလွ်ာ့ခ်လုိ႔ရမလဲ။
 • ဆိုင္းငံ့ျခင္း – ဒါ့အျပင္ ေငြစီးထြက္မႈကို ဆိုင္းငံ့လုိ႔ရမလား၊ ေနာက္ေရႊ႕ထားလုိ႔ ရမလား။
 • ရင္းႏီွးျခင္း – လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို အရွိန္ျမင့္တင္ဖုိ႔အတြက္ တစ္ေနရာရာမွာမ်ား ေငြသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားလုိ႔ ရမလား။

စစ္ေဆးသံုးသပ္ဖုိ႔လိုအပ္တဲ့ ေငြစီးထြက္ႏုိ္င္တဲ့ က႑ေလးေတြကို ဥပမာမ်ား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 • အလုပ္သမား၊ ဝန္ထမ္း – ဝန္ထမ္းဦးေရေလွ်ာ့ခ်ျခင္းက ေရွာင္လႊဲလုိ႔မရဖို႔မ်ားေပမယ့္ (ခဏတျဖဳတ္) အလုပ္ခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လုပ္အားခေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လုပ္အားခဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ လုပ္အားခအက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မလားဆိုတာကို ကိုယ့္ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ညိႇႏိႈင္းပါshwedingar။ လုပ္သက္ရင့္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ေရွ႕တန္းဝန္ထမ္းေတြထက္ပိုၿပီး လစာကိုဆိုင္းငံ့ဖို႔ အဆင္ေျပႏုိင္ပါတယ္။
 • ငွားရမ္းခ၊ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ၊ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား – ေစ်းေလွ်ာ့ေပးဖို႔ သို႔မဟုတ္ ေပးေဆာင္ရန္မ်ားကို ေရႊ႕ဆုိင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုညႇိႏိႈင္းၾကည့္ပါ။
 • လည္ပတ္မႈ – အလုပ္ခ်ိန္၊ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ ဆိုင္ခြဲမ်ားကို ပိတ္ပါshwedingar။ အသံုးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရွာေဖြပါ။
 • စာရင္းစစ္တမ္းမ်ား – ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ စာရင္းမ်ားကို ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ပါshwedingar။ လည္ပတ္မႈရပ္ဆိုင္းႏုိင္သည့္ ေနရာက႑မ်ိဳးမွာ ေငြမ်ားကို မရင္းႏွီးမိပါေစနဲ႔။  
 • အဓိကအသံုးစရိတ္မ်ား – အသံုးစရိတ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးပါshwedingar။ ဘယ္အရာေတြက လံုးဝအေရးပါလဲ၊ ဘယ္အရာေတြက ေစာင့္လုိ႔ရေသးလဲဆုိတာ ဆံုးျဖတ္ပါ။

shwedingar။ ထပ္ေဆာင္းေငြသားမ်ား ဖန္တီးပါ။

အဓိကအျမတ္ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အေၾကြးရႏုိင္တဲ့အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြပါ။

 • အၿမဲတမ္းေဖာက္သည္ေတြက ကိုယ္ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကူညီေပးဖို႔ ဆႏၵရွိတတ္ၾကပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းၿပီးသြားတဲ့အခါ ေပးပို႔ဖို႔အတြက္ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ထားႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ (ဥပမာ – ဆုလက္ေဆာင္ကတ္မ်ားကို ေနာက္လအနည္းငယ္အတြင္း ေပးဆပ္ဖို႔အတြက္ ေပါက္ေစ်းထက္ေလ်ာ့၍ ေရာင္းေပးျခင္း။) 
 • ေငြသားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း၊ ႀကိဳတင္ေငြေခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားေပးျခင္း
 • ကိုယ့္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေဖာက္သည္မ်ား အဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ပါ။ (ဥပမာ – အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္၊ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေပးပို႔သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္)
 • ပံုမွန္အျမတ္ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းက ေႏွးေကြးသြားၿပီး ဝန္ထမ္းေတြကလည္း အရင္ကေလာက္ အလုပ္မမ်ားရင္ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကုိ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါ။
 • အေၾကြးရႏုိင္မယ့္ ေနရာမ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ပါshwedingar။ ဥပမာ –
  • အေၾကြးဝယ္ကတ္မ်ား
  • ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေငြေတာင္းခံျခင္း
  • MFIs
  • အစိုးရ/NGO ပ႐ိုဂရမ္မ်ား
 • ေငြသား မျဖစ္မေနလုိအပ္လာၿပီဆုိရင္ အဓိကမဟုတ္တဲ့ လက္ဝယ္ရွိစာရင္းေတြ၊ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းခ်ပါ။

shwedingar။ ကုန္ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ပါ။

အေကာင္းအဆိုးအားလံုးကုိ ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေပးသူ၊ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားႏွင့္ အၿမဲပံုမွန္တက္ၾကြစြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္မႈနဲ႔ ပစၥည္းေပးသြင္းမႈကြင္းဆက္ ဆက္လည္ရပ္တည္ႏုိင္မႈက အျပန္အလွန္ မူတည္ေနပါတယ္shwedingar။ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြက ဒီကြင္းဆက္မွာရွိတဲ့ အျခားသူမ်ားကိုလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာကို သတိရပါ။

ဥပမာ – ကိုယ့္ရဲ႕ အဓိကပစၥည္းသြင္းသူေတြကို ေငြေခ်ဖို႔ ေနာက္ဆုတ္လုိက္တယ္ဆုိရင္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူေတြအတြက္ ဆက္လက္မရပ္တည္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အထိ ျပသနာပိုၿပီး ႀကီးမားလာႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ ကိုယ့္ေဖာက္သည္ေတြကိုလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ ေပးေဆာင္စရာမ်ားကို မေပးေဆာင္ဘူးဆုိရင္ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္လည္း အျခားေပးေဆာင္ရန္မ်ားကို ေပးေဆာင္ႏုိင္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆုိတာကို သတိေပးပါ။ 

အျပန္အလွန္ေထာက္မေပးႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြၿပီး ဒီအက်ပ္အတည္းကို အတူတကြ ေကာင္းစြာျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကုိယ့္ရဲ႕ေဖာက္သည္မ်ား၊ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ testing


ဒီလိုအက်ပ္အတည္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အဓိကကေတာ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြအတြက္ တီထြင္ႀကံဆႏုိင္မႈ အပါအဝင္ တက္ၾကြတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ဆက္သြယ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ပါပဲ။

အေပၚက ေဖာ္ျပခ်က္ေတြက လံုးဝျပည့္စံုတာေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕အေျခအေနအတြက္ အႀကံဥာဏ္ရၿပီး ဆန္းသစ္တဲ့ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ ရရွိဖို႔အတြက္ အကူအညီေပးမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား က်ပ္တည္းခ်ိန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္းကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္လုိက္ပါ။testing


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME အတြက္ စီးပြားကပ္ကာလစီမံခန႔္ခြဲမႈ

ေငြျဖစ္လြယ္မႈကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္း စီးပြားေရး စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း စီးပြားေရးက်ပ္တည္းခ်ိန္ ပ်က္ကပ္ အက်ပ္အတည္း စီးပြားေရးက်ဆင္း စီးပြားေရးက်ေနတုန္းေငြေပၚေအာင္ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ စီးပြားေရးမေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ စီးပြားေရးမေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ေငြဝင္ေအာင္ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ စီးပြားေရးမေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ေငြကိုဘယ္လုိစီမံရမလဲ ေငြစီမံနည္း ေငြျဖစ္လြယ္မႈ စီးပြားေရးမေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ေငြသားလက္ထဲရွိေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ငွေဖြစ်လွယ်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း စီးပွားရေး စီးပွားရေးပျက်ကပ် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း စီးပွားရေးကျပ်တည်းချိန် ပျက်ကပ် အကျပ်အတည်း စီးပွားရေးကျဆင်း စီးပွားရေးကျနေတုန်းငွေပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အချိန်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အချိန်ငွေဝင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အချိန်ငွေကိုဘယ်လိုစီမံရမလဲ ငွေစီမံနည်း ငွေဖြစ်လွယ်မှု စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အချိန်ငွေသားလက်ထဲရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ How to have cash in hand during economic crisis business slowdown how to manage liquidity during economic crisis

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။