အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား က်ပ္တည္းခ်ိန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ျပင္ပကေနျဖစ္တဲ့ က်ပ္တည္းမႈေတြက ဘယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆိုအတြက္ ခက္ခဲပါတယ္finance။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းေတြက အထူးသျဖင့္ ဒီအက်ပ္အတည္းရဲ႕ ဒဏ္ကို သိသိသာသာခံစားရပါတယ္။

အေသးစားလုပ္ငန္းေတြက လုပ္ငန္းႀကီးေတြနဲ႔ ယွဥ္လုိက္ရင္ ဒီလုိအက်ပ္အတည္းေတြကို ကိုင္တြယ္ဖုိ႔အတြက္ လူအင္အား၊ အရင္းျမစ္အင္အား မရွိပါဘူး။

ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းက အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရေပမယ့္ ဘယ္ကေနစေျဖရွင္းရမွန္းမသိဘူးဆိုရင္ အခက္အခဲေတြကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းရာမွာ ကူညီႏိုင္မယ့္ စာရင္းေလးျပဳစုေပးထားပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ – ဒီစာရင္းက အေျခအေနအားလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္တယ္၊ လံုးဝၿပီးျပည့္စံုတယ္ရယ္လုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးfinance။ လုပ္ငန္းနဲ႔ လုပ္ငန္းရဲ႕အေျခအေနအတြက္ အစျပဳရမယ့္ေနရာ၊ ျပဳျပင္ရမယ့္ေနရာကို သိရွိေစဖို႔ လမ္းညႊန္႐ံုသာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာရင္းရဲ႕ ေဒါင္းေလာ့ (download) ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ PDF ဖိုင္ကို ေဆာင္းပါးရဲ႕ ေအာက္ဆံုးမွာ ထည့္ထားေပးပါတယ္။

hello


အဆင့္ (၁) – လုပ္ငန္းအေျခအေနကို သံုးသပ္ပါ။

ပထမဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ အေျခအေနကို သံုးသပ္ပါfinance။ လုပ္ငန္းေတြက အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အေျခအေနကို သိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္finance။ ကိုယ့္အေျခအေနကို စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ စာရင္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 • ဝန္ထမ္းနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ လုံၿခဳံမႈအတြက္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္႐ြက္ပါ။
 • ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပုံက အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္၊ အႀကဳံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိရဲ႕လားဆိုတာ စစ္ေဆးပါ။
 • လက္ရွိ ေငြသားလက္က်န္ေငြစာရင္းကို တြက္ခ်က္ၿပီး ၈-၁၂ ပတ္အထိ ေငြစီးေၾကာင္း (ဝင္ေငြ၊ ထုတ္ေငြ၊ ရသုံးေငြစာရင္း) ကို ခန႔္မွန္းပါ။
 • ေျမပိုင္ရွင္၊ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ၊ ပစၥည္းသြင္းသူ၊ ေဖာက္သည္မ်ားနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။
 • ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေ႐ြးထုတ္ပါfinance။ (ဥပမာ – ႐ံုးေသာ့သိမ္းသူ၊ ဘဏ္စာရင္းလက္မွတ္ေရးထိုးသူ)
 • ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို သုံးသပ္ပါ။

အဆင့္ (၂) – လုပ္ငန္းအစီအမံ ေရးဆြဲပါ။

ဒုတိယအဆင့္ကေတာ့ လုပ္ငန္းအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အစီအမံတစ္ခု ေရးဆြဲရပါမယ္finance။ အစီအမံေရးဆြဲရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ အႀကံဥာဏ္တစ္ခ်ိဳ႕ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

အျမတ္

 • လက္ရွိအျမတ္ကို ဘယ္လိုထိန္းမလဲ။
 • အျမတ္တိုးပြားမယ့္ေနရာ (သို႔) အျမတ္ရႏိုင္မယ့္ေနရာအသစ္ကို ရွာလို႔ရႏိုင္မလား။

အသံုးစရိတ္

 • လက္ရွိနဲ႔ အနာဂတ္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြက ဘာေတြလိုအပ္ႏိုင္မလဲfinance။ (မွတ္ခ်က္ – အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈက ေလ်ာ့က်ႏိုင္ပါတယ္၊)
 • ညႇိႏႈန္းလို႔ရႏိုင္မလား –
  • ေျမပိုင္ရွင္ – အိမ္ငွားခ ေလ်ာ့ေပးႏိုင္မလား (သို႔) ေနာက္ဆုတ္ေပးႏိုင္မလား။
  • ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ – ျပန္ဆပ္ေငြ ေလွ်ာ့ေပးႏိုင္မလား (သို႔) ေနာက္ဆုတ္ေပးႏိုင္မလား (သို႔) ထပ္ေခ်းေပးႏိုင္မလား။
  • ပစၥည္းသြင္းသူ – ေပးေဆာင္စရာမ်ားကို ေနာက္ဆုတ္ေပးႏိုင္မလား၊ အေႂကြးနဲ႔ထပ္ယူခြင့္ျပဳႏိုင္မလား။
  • ေဖာက္သည္ – ေဖာက္သည္ဖက္မွ ေပးရန္ရွိသည္မ်ားကို အခ်ိန္ေစာၿပီး ေပးေဆာင္ႏိုင္မလား။
 • အျခားအသုံးစရိတ္ (ဥပမာ – ေၾကာ္ျငာခ) နဲ႔ အျခားေခြၽတာႏိုင္တာေတြက ဘာေတြလဲ။
 • ဘယ္ကေန အသုံးစရိတ္/ေခ်းေငြ ရရွိႏိုင္မလဲfinance။ (ဥပမာ – ဘဏ္၊ MFIs ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ မိသားစု၊ NGOs ၊အစိုးရ အစရွိသည္)

လည္ပတ္မႈ

 • ဝန္ထမ္းနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြကို ဘယ္လိုကာကြယ္ေပးႏိုင္မလဲ။
 • မိမိအပါအဝင္ အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ား ႐ုံးမလာႏိုင္ခဲ့ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲfinance။ (ဥပမာ – ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ တာဝန္လႊဲေပးျခင္း၊ စာရင္းဇယားမ်ား ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။)

အေပၚကအခ်က္ေတြနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အစီအမံကို ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေရးဆြဲထားပါ။hello


အဆင့္ (၃) – ဆက္သြယ္ေရးအစီအစဥ္ ေရးဆြဲပါ။

ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အေျခအေနကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီးရင္ေတာ့ ဘယ္လုိဆက္သြယ္မယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေရးဆြဲပါ။

 • ဆက္သြယ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ရွယ္ယာဝင္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုပါ။စာရင္းျပဳစုပါfinance။ (ဥပမာ – ႐ံုးဝန္ထမ္း၊ ေရွ႕တန္းဝန္ထမ္း၊ ေဖာက္သည္မ်ား)
 • ဘယ္သူနဲ႔၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ၊ ဘာအေၾကာင္းအရာကို ဘယ္လို ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာ အခ်ိန္ဇယားျပဳလုပ္ပါfinance။ (ဥပမာ – အစည္းအေဝး၊ ဖုန္း၊ အီးေမးလ္)
 • သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ပုံမွန္ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးဖို႔ စီစဥ္ထားပါfinance။ (ဥပမာ – တနလၤာေန႔ မနက္တိုင္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္း)
 • ေရွ႕တန္းဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ သတင္းျပန္ၾကားေပးမယ့္ အဖြဲ႕ထဲရွိ စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းျပန္ၾကားမည့္သူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားပါ။
 • ဝန္ထမ္း၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ၊ ေဖာက္သည္မ်ားရဲ႕ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းထားပါ။
မွတ္ခ်က္ – အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနတုန္းမွာ ပံုမွန္အေျခအေနေတြေလာက္ “အၾကားအာ႐ံု” သိပ္မေကာင္းပါဘူးfinance။ ဆိုလိုတာက စိုးရိမ္စိတ္ေတြ၊ ထိတ္လန္႔မႈေတြနဲ႔ သတင္းအမွား၊ ေကာလဟာလ စတဲ့ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကိုယ္က တင္ျပတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြက လူေတြဆီ ေရာက္ဖုိ႔ခက္ပါတယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြက လိုရင္းတိုရွင္း ျဖစ္ၿပီး မၾကာခဏ နဲ႔ ထပ္ခါထပ္ခါ အေၾကာင္းၾကား ဆက္သြယ္ေပးဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

အဆင့္ (၄) – အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။

လုပ္ငန္းအတြက္ေရာ၊ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားဖို႔အတြက္ေရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီးၿပီဆုိေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လုိပါတယ္finance။ အေပၚမွာေတာ့ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ အစီအစဥ္ထဲမွာ ဒီအခ်က္ေလးေတြ ပါဝင္သင့္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

 • အျမတ္ရဖို႔ ပိုေသခ်ာတဲ့ ရင္းျမစ္ေတြကို ဦးစားေပးပါ။
 • ဝန္ထမ္းအဆင့္နဲ႔ လုပ္ကိုင္မႈပုံစံကို ခ်ိန္ညႇိပါ။
 • ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေျမပိုင္ရွင္၊ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ၊ ပစၥည္းသြင္းသူ၊ ေဖာက္သည္မ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ပါ။
 • အသုံးစရိတ္ေလ်ာ့ၿပီး ေငြစီးေၾကာင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါ။
 • အသုံးစရိတ္ရဖို႔ အလားအလာရွိတဲ့ေနရာမ်ား အတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္းကို လမ္းစဖြင့္ထားပါ။
 • အခ်က္အလက္မ်ား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းမွကာကြယ္ျခင္း အပါအဝင္ အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားကို

အဆင့္ (၅) – အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါ။

အက်ပ္အတည္းႀကံဳတဲ့အခါ အေျခအေနေတြက အၿမဲတမ္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေနေတြကို မ်က္စိရွင္ရွင္ နားရွင္ရွင္နဲ႔ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနဖို႔ လိုပါတယ္။

 • မိမိအဖြဲ႕မွျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပမွျဖစ္ေစ ေနာက္ဆုံးရသတင္းမ်ား၊ တုန႔္ျပန္မႈမ်ားကို အၿမဲနားစြင့္ပါ။
 • ဝန္ထမ္းနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ လုံၿခဳံမႈအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ပါfinance။ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲခ်ိန္ညႇိပါ။
 • အစီအစဥ္မွ မလြဲေခ်ာ္သြားဖို႔အတြက္ ေငြသား၊ အျမတ္၊ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ပုံမွန္ ျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။
 • လိုအပ္သလို လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအစီအစဥ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ပါ။

 ဒီစာရင္းကို အလြယ္တကူ ကိုးကားႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေဒါင္းလုဒ္ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ PDF ဖိုင္ေလး ထည့္ထားေပးပါတယ္finance။ လုပ္ငန္းသဘာဝအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီစာရင္းက ကိုယ့္အေျခအေနကို ေျဖရွင္းဖို႔စဥ္းစားတဲ့အခါ အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္သာ ျပဳလုပ္ထားတာေၾကာင့္ လုိအပ္သလုိ ျပန္ၿပီးခ်ိန္ညိႇႏိုင္ပါတယ္။

Small Business Crisis Management Checklist (PDF)
[စာရင္းရဲ႕ PDF ဖုိင္ကို ေဒါင္းလုဒ္ျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္ ပံုကိုႏွိပ္ပါ။]hello


အက်ပ္အတည္းဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ေလးေလးကို ခက္ခဲၿပီးေတာ့ အလ်င္ျမန္ဆံုး တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

စာရင္းျပဳစုထားျခင္းက လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ေတြကို စဥ္းစားမိဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္finance။ ဒါဆုိရင္ အစီအစဥ္ခ်ရာကေန အျမန္ဆံုး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာပါ။

စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ႀကံဳလာတဲ့အခါ ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္သင့္တဲ့ အဆင့္ (၅) ဆင့္ နဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ အက်ပ္အတည္းႀကံဳေနရတဲ့အခ်ိန္ လမ္းညႊန္ေပးမယ့္ နိယာမ (၆) ခုကလည္း လုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။hello


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME အတြက္ စီးပြားကပ္ကာလစီမံခန႔္ခြဲမႈ

က်ပ္တည္းခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း က်ပ္တည္းခ်ိန္အတြက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း က်ပ္တည္းခ်ိန္စီးပြားေရးဘယ္လိုေျဖရွင္းရမလဲ စာရင္း အဆင့္၅ဆင့္ PDF ဖိုင္ စီးပြားေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ငန္း အက်ပ္အတည္း က်ပ္တည္းခ်ိန္ ပ်က္ကပ္ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္း ကျပ်တည်းချိန်စီမံခန့်ခွဲခြင်း ကျပ်တည်းချိန်အတွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း လုပ်ငန်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း ကျပ်တည်းချိန်စီးပွားရေးဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ စာရင်း အဆင့်၅ဆင့် PDF ဖိုင် စီးပွားရေး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ငန်း အကျပ်အတည်း ကျပ်တည်းချိန် ပျက်ကပ် စီးပွားရေးပျက်ကပ် လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်း small business crisis management checklist how to solve business problem

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။