စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ႀကံဳလာတဲ့အခါ ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္သင့္တဲ့ အဆင့္ (၅) ဆင့္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈစတဲ့ ျပင္ပပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီရဲ႕အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းနဲ႔ ႀကံဳရတဲ့အခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီအေျခအေနကို အျမန္ဆံုးနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္Cypher

ပံုမွန္အားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ဒီလုိအေျခအေနေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားၾကပါတယ္dingar။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက အက်ပ္အတည္းကပ္ဆိုက္ခ်ိန္အစီအမံ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအစီအမံေတြကို ျပဳလုပ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္dingar။ ဒီလိုျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းေတြက အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အျမန္ဆံုးတံု႔ျပန္ေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္Cypher

ဒါေပမယ့္ အက်ပ္အတည္းဆိုတာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခန္႔မွန္းလုိ႔မရတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာပါdingar။ ဒီလုိအေျခအေနေတြမွာ အေကာင္းဆံုးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အက်ပ္အတည္းကပ္ဆိုက္ခ်ိန္အစီအမံ ေတြေတာင္ အဆင္မေျပတာ၊ မလံုေလာက္တာမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္Cypher

အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနတုန္းမွာ ခိုင္မာတဲ့အခ်က္အလက္ လစ္ဟင္းမႈေတြရွိတတ္တဲ့အတြက္ မမွန္ကန္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားေတြကလည္း အမ်ားႀကီးပါdingar။ ထိတ္လန္႔မႈေတြ၊ စိုးရိမ္စိတ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းလုိက္တဲ့အခါ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ဖို႔နဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူးCypher

ဒါ့ေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းႀကံဳေတြ႕ခံစားရမယ့္ အက်ပ္အတည္းေတြကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္မႈရွိတဲ့ တံု႔ျပန္မႈေျဖရွင္းခ်က္ေတြကို ေသခ်ာအသိေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ လုပ္ငန္းဦးေဆာင္သူေတြက ႐ိုးရွင္းၿပီး မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။world


အက်ပ္အတည္းကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ အဆင့္ (၅) ဆင့္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္Cypher

(၁) အက်ပ္အတည္းကို သိေအာင္လုပ္ပါ။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားတယ္ဆုိတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုလူေတြ႔ရဲ႕သဘာဝပါdingar။ ဒါေပမယ့္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္လာေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဒီအက်ပ္အတည္းက ျဖစ္ေနၿပီလား ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္ေတာ့မွာလားဆိုတာကို လုပ္ငန္းဦးေဆာင္တဲ့သူေတြ သိေနဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္Cypher

ေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆို႐ုံနဲ႔ အစီအစဥ္ခ်ၿပီးသား ျဖစ္မသြားပါဘူးdingar။ ဒါေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းကင္းရွင္းသြားဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာထက္ ဒီအက်ပ္အတည္းကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းဖုိ႔လိုပါတယ္dingarအေကာင္းဆံုးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ပါdingar။ အဆိုးဆံုးအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားပါ။

တကယ္လို႔ ဒီအက်ပ္အတည္းအတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို အသံုးမခ်လုိက္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ အလကားျဖစ္သြားတာမဟုတ္ဘူးdingar။ ဒါက ကံေကာင္းျခင္းတစ္ခုပါပဲ။world


(၂) အက်ပ္အတည္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ပါ။

အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထင္ျမင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိိဳးေပးႏိုင္မယ့္ လက္ေတြ႕က်တဲ့အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းပါCypher

အဖြဲ႕တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ျခင္းေတြအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ကလည္း ပိုရွင္းလင္းသြားပါလိမ့္မယ္။world


(၃) အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းဖို႔ အစီအစဥ္ခ်ပါ။

အေကာင္းဆံုး ရရွိႏုိင္တဲ့ အတြင္း၊ အျပင္က သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး အက်ပ္အတည္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အစီအစဥ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီး ေျဖရွင္းပါ။

အျဖစ္အပ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး (အထူးသျဖင့္ အဆိုးဆံုးအေျခအေနမ်ား) အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ခ်မွတ္ပါ။world


(၄) အၿမဲပံုမွန္ အဆက္အသြယ္လုပ္ပါ။

အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ဆုိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ၊ ေဖာက္သည္၊ ပစၥည္းသြင္းသူ ဒါမွမဟုတ္ လူထုကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ကို စိတ္ဝင္စားၿပီး ေစာင့္ေနၾကပါလိမ့္မယ္Cypher

လုပ္ငန္းရွင္ေတြက သတင္းထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္dingar။ မထုတ္ျပန္ေပးဘူးဆိုရင္ အထူးသျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ေတြ၊ မိုဘုိင္းဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္ေတြမ်ားျပားေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ ေကာလာဟလေတြ၊ သတင္းအမွားေတြေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လစ္ဟင္းမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္Cypher

ဘာတစ္ခုမွ ေသခ်ာမႈမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ အခ်ိန္တစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး ပုံမွန္ဆက္သြယ္ေနျခင္းျဖင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းက စုိးရိမ္စိတ္ေတြကို ပယ္ေဖ်ာက္ေပးၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ယံုၾကည္ကိုးစားမႈေတြကို အားျပဳေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။world


(၅) အစီအစဥ္ကို အၿမဲအသိေပးပါ။

အက်ပ္အတည္းႀကံဳရတဲ့အခါ အေျခအေနေတြက အၿမဲေျပာင္းလဲေနႏုိင္ပါတယ္dingar။ သတင္းအသစ္ အသစ္ေတြလည္း ရွိလာႏုိင္တာေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးေနာက္ဆံုးရသတင္းကို အၿမဲအသိေပးႏုိင္ဖို႔ လိုပါတယ္။world


အက်ပ္အတည္းကုိ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္dingar။ ဒီလို စိတ္ဒုကၡေရာက္တဲ့အခ်ိန္ေတြအတြက္ ႐ိုးရွင္းတဲ့အစီစဥ္ေလးထားရွိထားတာက ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္မႈနဲ႔ က်ဆံုးမႈကို ခြဲျခားေပးပါတယ္Cypher

အက်ပ္အတည္းေတြ ျဖစ္မလာဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသလိုပဲ ဒီလုိအခ်ိန္ေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔လည္း လုိပါတယ္Cypher

အက်ပ္အတည္းျဖစ္လာၿပီဆုိိရင္လည္း ဒီက်ပ္တည္းခ်ိန္အတြင္း လုပ္ငန္းေတြအတြက္ လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္မယ့္ နိယာမ (၆) ခုကို ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။world


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME အတြက္ စီးပြားကပ္ကာလစီမံခန႔္ခြဲမႈ

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အက်ပ္အတည္းႀကံဳေနတဲ့အခ်ိန္ဘာလုပ္ရမလဲ အက်ပ္အတည္းႀကံဳေနတဲ့အခ်ိန္ ဘာလုပ္ရမလဲ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ အက်ပ္အတည္း ပ်က္ကပ္ လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္း စီးပွားရေး လုပ်ငန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အကျပ်အတည်းကြုံနေတဲ့အချိန်ဘာလုပ်ရမလဲ အကျပ်အတည်းကြုံနေတဲ့အချိန် ဘာလုပ်ရမလဲ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း စီးပွားရေးပျက်ကပ် အကျပ်အတည်း ပျက်ကပ် လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်း steps to take when your business faces a crisis financial crisis

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။