ေငြစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈေတြက ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေပမယ့္ လံုးဝမရွိတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ေငြစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းရဲ႕ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ဒီမွာေလ့လာပါ။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ ေငြစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို အကဲမျဖတ္ခင္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္ကို ျခံဳငံုသိရွိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္အေပၚ မူတည္ၿပီး ကိုယ္နဲ႔သင့္ေတာ္မယ့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစုကို တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ ပထမဆံုး စုေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစုစု တည္ေဆာက္ပံုအေၾကာင္းကို ဒီမွာေလ့လာပါ။123


အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လာပါတယ္shwe။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေကာင္းေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။

အျခားလူအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ကိုယ့္အတြက္က်ေတာ့ အဆင္မေျပတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ျခံဳေျပာရရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုတာ ဆံုး႐ံႈးရႏိုင္ေျခရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးဖို႔ မတတ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔။

ေရြးခ်ယ္မႈတိုင္းက အခ်ိန္တိုင္း သို႔မဟုတ္ လူတိုင္းအတြက္ေတာ့ ရရွိႏိုင္ခ်င္မွ ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။123


123


ေငြစုေဆာင္းျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

ေငြစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေငြသား

အိမ္မွာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ခ်ရတဲ့ တစ္ေနရာရာမွာ ေငြသိမ္းဆည္းထားျခင္းက သမ႐ိုးက်စုေဆာင္းျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

အားသာခ်က္

 • အ႐ိုးရွင္းဆံုးနဲ႔ အလြယ္ကူဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။

အားနည္းခ်က္

 • ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက စုေဆာင္းေငြရဲ႕တန္ဖိုးကို က်သြားေစႏိုင္ပါတယ္။
 • ေငြသားက အခိုးခံရတာျဖစ္ျဖစ္၊ ပ်က္စီးသြားတာျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း

ဘဏ္အပ္ငေြစာရင္းမ်ားမွာ ေငြသိမ္းဆည္းျခင္းက ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခနည္းတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အတိုးလည္း အနည္းငယ္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

အားသာခ်က္

 • စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ဖို႔ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူပါတယ္။
 • ထုတ္ယူရတာ လြယ္ကူအဆင္ေျပပါတယ္shwe။ အထူးသျဖင့္ ATM မ်ား၊ ကတ္မ်ားနဲ႔ မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္။
 • အတိုး အနည္းငယ္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

အားနည္းခ်က္

 • ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက ရရွိမယ့္အတိုးႏႈန္းထက္ မ်ားႏိုင္ပါတယ္။

ဘဏ္ဘက္က ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ၾကံဳရႏိုင္တဲ့ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခအတြက္ စိုးရိမ္တယ္ဆိုရင္ စုေဆာင္းေငြေတြကို မတူညီတဲ့ ဘဏ္အသီးသီးမွာ ခြဲေဝအပ္ႏွံထားဖို႔အတြက္လည္း စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဒီမွာေလ့လာပါ။

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းမ်ား

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းမ်ားက ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းမ်ားထက္ အတိုး အနည္းငယ္ပိုမ်ားတာေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို တြန္းလွန္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အားသာခ်က္

 • စာရင္းဖြင့္ဖို႔အတြက္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူပါတယ္။
 • ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အျပည့္အဝမဟုတ္ေပမယ့္ အမ်ားစုကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အတိုးကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။
 • သက္တမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ရွိတာေၾကာင့္ စီမံရလြယ္ကူၿပီး စည္းကမ္းရွိဖို႔အတြက္ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေစပါတယ္။

အားနည္းခ်က္

 • သက္တမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ရွိတယ္ဆိုတာ သက္တမ္းမျပည့္ခင္ ေငြကို ေစာၿပီးထုတ္မယ္ဆိုရင္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမွာပါ။

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

စုေငြရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား

စုေငြမ်ားကို သက္တမ္းကာလပံုေသ အပ္ႏွံျခင္းအတြက္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ သက္တမ္းတို (၁ ႏွစ္အထိ) ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းအနည္းငယ္ပိုၾကာတဲ့ (၅ ႏွစ္အထိ) ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားပါပဲ။

အားသာခ်က္

 • အစိုးရမွ ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ နည္းပါတယ္။
 • ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အကုန္မဟုတ္ရင္ေတာင္ အမ်ားစုကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ကူပြန္မ်ား (သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ဝယ္ယူခြင့္) ရရွိႏိုင္ပါတယ္။
 • သက္တမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ရွိတာေၾကာင့္ စီမံရလြယ္ကူၿပီး စည္းကမ္းရွိဖို႔အတြက္ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေစပါတယ္။

အားနည္းခ်က္

 • အနည္းဆံုးဝယ္ယူရမယ့္ ပမာဏနဲ႔ အေရအတြက္ မ်ားပါတယ္shwe။ (၁၀ သိန္း ပတ္ဝန္းက်င္)
 • သက္တမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ရွိၿပီး ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ထပ္ဆင့္ေစ်းကြက္က အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ေငြသားေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ခက္ခဲေစႏိုင္ပါတယ္။

ေငြတိုက္လက္မွတ္နဲ႔ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

အသက္အာမခံ

အခ်ိဳ႕အသက္အာမခံထုတ္ကုန္ေတြက သက္တမ္းျပည့္သြားရင္ ေငြထုတ္ေပးဖို႔အတြက္ ကတိျပဳထားတာေၾကာင့္ ဒါကိုစုေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ ရပါတယ္။

ဒီလို ကုန္စည္ေတြရဲ႕ နာမည္မွာ “Savings” (စုေငြ) သို႔မဟုတ္ “Endowment” (ေငြပေဒသာပင္) ဆိုၿပီး ထည့္သြင္းေရးထားေလ့ ရွိပါတယ္။

အားသာခ်က္

 • ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခနည္းပါတယ္။
 • အာမခံသူရဲ႕ ေသဆံုးမႈကို အကာအကြယ္ေပးပါတယ္။
 • အခြန္မေဆာင္မီ ဝင္ေငြမွ ႏုတ္ႏိုင္ျခင္း။

အားနည္းခ်က္

 • ႀကီးမားတဲ့ အာမခံေၾကး (ပရီမီယံေၾကး) ႀကိဳတင္ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
 • သက္တမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေငြသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။
 • ထုတ္ကုန္ေတြက အကဲျဖတ္ဖို႔အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္ပါတယ္။

ေရႊ (သို႔မဟုတ္ အျခားအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား)

ေရႊေခ်ာင္း၊ ေငြ၊ အဖိုးတန္ေက်ာက္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို စုေငြအမ်ိဳးအစားတစ္ခုအျဖစ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သတ္မွတ္တတ္ပါတယ္။

ဒီပစၥည္းမ်ားက ေငြသားထက္ တန္ဖိုးကို ပိုၿပီး ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ ပိုၿပီး ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ မ်ားပါတယ္။

အားသာခ်က္

 • ေတာ္ေတာ္ေလး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိႏိုင္ၿပီး လဲလွယ္ရလြယ္ကူပါတယ္။

အားနည္းခ်က္

 • ေစ်းက်ႏိုင္ပါတယ္။
 • ဒီပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖင့္ ဘာဝင္ေငြမွ ရရွိႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
 • ေရႊ၊ ေငြ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ရဲ႕ အရည္အေသြးက အေရးႀကီးပါတယ္။
 • လံုျခံဳစြာ သိမ္းဆည္းထားဖို႔ လိုပါတယ္။

USD (သို႔မဟုတ္ အျခား အဓိက ေငြေၾကးမ်ား)

USD သို႔မဟုတ္ အျခား အဓိကေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ေငြသိမ္းဆည္းျခင္းကို ေငြစုေဆာင္းျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးကို ေငြသားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ဘဏ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါတယ္။

USD သို႔မဟုတ္ အျခားအဓိက ေငြေၾကးမ်ားက ျမန္မာက်ပ္ထက္ ပိုၿပီး တန္ဖိုးထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားပါတယ္။

အားသာခ်က္

 • ေတာ္ေတာ္ေလး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိႏိုင္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။

အားနည္းခ်က္

 • ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးရဲ႕ တန္ဖိုးက ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔တြက္ရင္ ေစ်းက်သြားႏိုင္ပါတယ္။
 • ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးကို လက္ဝယ္ကိုင္ထားျခင္းက ဝင္ေငြရရွိေစႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

မွတ္ခ်က္ – ဒီေရြးခ်ယ္မႈက ေငြစုေဆာင္းျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကေတာ့ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခပိုမ်ားၿပီးေတာ့ ေငြစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ သိပ္မသင့္ေတာ္ပါဘူး။

အျခားနည္းလမ္းမ်ား

အဖြဲ႔လိုက္ စုမဲျဖင့္စုျခင္းနဲ႔ အျခားစိတ္ခ်ရတဲ့ တန္ဖိုးထိန္းထားႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ – ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္မ်ား) စသျဖင့္ ေငြစုေဆာင္းႏိုင္တဲ့ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ရွိပါတယ္။


123


ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားက ေတာ္ေတာ္ေလး အကန္႔အသတ္ ရွိပါတယ္shwe။ တစ္ခ်ိဳ႕ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကေတာ့

YSX စာရင္းဝင္စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား

အျမတ္ေဝစုနဲ႔ ေရရွည္အျမတ္အစြန္းရရွိဖို႔အတြက္ YSX ရွိ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ယူ လက္ဝယ္ထားရွိထားျခင္းကလည္း လက္လွမ္းမွီႏိုင္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အားသာခ်က္

 • အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ဖို႔ လြယ္ကူၿပီး ေသးငယ္တဲ့ ပမာဏကစၿပီး ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
 • ေရရွည္အျမတ္အစြန္း အပါအဝင္ အျမတ္ေဝစုရဖို႔ အလားအလာ ရွိပါတယ္။

အားနည္းခ်က္

 • ကုမၸဏီေတြက အျမတ္ေဝစု မခြဲေဝေပးပဲ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းမ်ားလည္း က်ႏိုင္ပါတယ္။
 • စေတာ့ေရြးခ်ယ္မႈ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္တဲ့ ပမာဏ နည္းပါတယ္။

YSX တြင္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ပုဂၢလိက ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း

အျခားသူမ်ားကို ပုဂၢလိက ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းျဖင့္ အတိုးရရွိႏိ္ုင္ပါတယ္။

အားသာခ်က္

 • အျမတ္မ်ားမ်ား ရရွိႏိုင္ၿပီး အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားထက္ ပိုၿပီးခန္႔မွန္းရ လြယ္ကူပါတယ္။

အားနည္းခ်က္

 • ေခ်းေငြထုတ္ယူသူမ်ားက ေခ်းေငြျပန္လည္ ေပးဆပ္ဖို႔အတြက္ မတတ္ႏိုင္တာ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေပးဆပ္လိုစိတ္ မရွိတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ရွာေဖြဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။
 • တရားမဝင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားနဲ႔ တရားဝင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္ဆိုရင္ အေသးစားေခ်းေငြလိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရွိထားဖို႔ အၾကံေပးလိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ပိုက္ဆံထုတ္ေခ်းတဲ့အခါ ျပန္ေတာင္းရတာခက္တဲ့အတြက္ ထုတ္ေခ်းတဲ့အခါ သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္Morpheus

အိမ္ျခံေျမ

အငွားခ်ဝင္ေငြ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္မွာ အျမတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ဖို႔အတြက္ ေျမ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အားသာခ်က္

 • အငွားခ်ဝင္ေငြႏွင့္ ေရရွည္အျမတ္အစြန္းဝင္ေငြမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိဖို႔ အလားအလာရွိပါတယ္။

အားနည္းခ်က္

 • လက္ထဲမွာ သိသာတဲ့ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ရွိထားဖို႔ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္shwe။ (ေငြေခ်းယူျခင္းက ကူညီႏိုင္ေပမယ့္ ထပ္ဆင့္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေခ်လည္း ပိုမ်ားပါတယ္။)
 • အိမ္ျခံေျမရဲ႕ ေစ်းမ်ား က်သြားႏိုင္ပါတယ္။
 • ပိုင္ဆိုင္မႈရဲ႕ အမည္ေပါက္က အၿမဲတမ္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ေပးတာ၊ အာမခံခ်က္ရွိတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။
 • အိမ္ျခံေျမဆိုတာက ေရရွည္ စီမံမႈခန္႔ခြဲမႈေတြ၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေတြအတြက္ အခြန္အခေတြ ရွိေလ့ရွိပါတယ္။

လုပ္ငန္း

လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက သိသာထင္ရွားတဲ့ အျမတ္ကို ျပန္လည္ရရွိေစႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက က်ဆံုးသြားႏိုင္တာေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ ျမင့္ပါတယ္။

အားသာခ်က္

 • ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ေရာင္းရအျမတ္အစြန္း ရရွိႏိုင္သလို အျမတ္ေဝစုေတြလည္း ရရွိႏိုင္တဲ့ အလားအလာက သိသိသာသာ ျမင့္တဲ့အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။

အားနည္းခ်က္

 • လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက သိသာတဲ့ မတည္ေငြ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
 • လုပ္ငန္းအမ်ားက မေအာင္ျမင္ပဲ ၿပိဳလဲတတ္ၾကပါတယ္။
 • ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းရွာေဖြဖို႔အတြက္ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။
 • ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ ေငြသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းခ်ဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ – ဒီေရြးခ်ယ္မႈက အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ျခင္းကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ သိသာတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ အားထုတ္မႈ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ဒါကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေရြးခ်ယ္မႈထက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

အျခားနည္းလမ္းမ်ား

ပန္းခ်ီ၊ ဝိုင္၊ ဝီစကီ၊ ဂႏၲဝင္ကားမ်ားကို စုေဆာင္းထားျခင္းျဖင့္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ ဒီေစ်းကြက္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အကန္႔အသတ္ ရွိေနပါတယ္။

ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ပိုမ်ားလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

 • ႏိုင္ငံျခား စေတာ့ရွယ္ယာႏွင့္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား
 • Mutual funds ႏွင့္ ETFs
 • Commodities
 • Options, CFDs စတဲ့ Derivatives
 • Cryptocurrencies

ကိုယ့္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစုနဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ စုေငြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေရြးခ်ယ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွာေဖြပါ။

အခ်ိန္တိုင္း ေရြးခ်ယ္မႈတိုင္းက ရရွိႏိုင္မွာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ အႏွစ္သက္ဆံုး ရင္းႏွီးမႈအစုစုကို အခ်ိန္ေပး အင္အားစိုက္ထုတ္ၿပီး တည္ေဆာက္ပါ။123


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း

စုေဆာင္းျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေငြစုေဆာင္းျခင္း ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေငြရင္းႏွီးျခင္း ရင္းႏွီး ရင္းႏွီးျခင္း ေငြရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံျခင္း ေငြရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း ေငြရင္းႏွီး စုေငြ ရင္းႏွီးေငြ စုေငြဆိုတာ စုေဆာင္းျခင္းဆိုတာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုတာ ဘယ္ေလာက္စု ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီး ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေရြးခ်ယ္မႈ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ရင္းႏွီးျခင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ား စုေဆာင္းျခင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ား စုဆောင်းခြင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ငွေစုဆောင်းခြင်း ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ငွေရင်းနှီးခြင်း ရင်းနှီး ရင်းနှီးခြင်း ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ငွေရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း ငွေရင်းနှီး စုငွေ ရင်းနှီးငွေ စုငွေဆိုတာ စုဆောင်းခြင်းဆိုတာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဆိုတာ ဘယ်လောက်စု ဘယ်လောက်ရင်းနှီး ဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ရွေးချယ်မှု ရွေးချယ်မှုများ ရင်းနှီးခြင်းရွေးချယ်မှုများ စုဆောင်းခြင်းရွေးချယ်မှုများ saving investing how much do I save how much do I invest option saving option investing option

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။