ဘယ္ေလာက္စုရမလဲ (သို႔) ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမလဲ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ေငြဘယ္ေလာက္စုမလဲ ဆိုတာ နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမလဲ ဆိုတာက ကိုယ့္ရဲ႕အေနအထားနဲ႔  ကိုယ့္ရဲ႕ပိုအားသာတဲ့အခ်က္ အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။

ေငြစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ကို ဒီမွာေလ့လာပါ။yes


အဓိကအခ်က္မ်ား

  • အေရးေပၚအသံုးစရိတ္နဲ႔ ခန္႔မွန္းထားတဲ့ အဓိကအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ အရင္ဆံုးစုပါ။
  • အေျခခံစုေငြရွိၿပီဆိုရင္ ပိုေနတဲ့ေငြေတြကို စုေဆာင္းေငြထဲ ထည့္တာျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ အဆံုး႐ႈံးခံႏိုင္မႈအဆင့္ မူတည္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ပါ။
  • ကိုယ့္ရဲ႕ အေနအထားနဲ႔ အားသာခ်က္အေျပာင္းအလဲအေပၚ မူတည္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈအစုစုကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညိႇပါ။

စုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ စတင္ပါ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေငြစုေဆာင္းျခင္းကို ဦးစားေပးသင့္ပါတယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက ေငြေတြကို အလြယ္တကူျပန္လည္ ထုတ္ယူအသံုးျပဳဖို႔ အဆင္ေျပေစမွာ မဟုတ္လို႔ပါပဲshwedingar.com။ စုေဆာင္းေငြမရွိပဲ ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုက္မယ္ဆိုရင္ အေရးတႀကီးလိုအပ္လာတဲ့အခါ ေငြအလံုအေလာက္မရွိတာမ်ိဳး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ (ဥပမာ – အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားမွာ)

တည္ေဆာက္ဖို႔ စဥ္းစားသင့္တဲ့ စုေငြ (၂) မ်ိဳး ရွိပါတယ္Trinity

  • မထင္မွတ္ထားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚအသံုးစရိတ္
  • ေနာက္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အတြင္း ရွိလာမယ့္ ခန္႔မွန္းထားတဲ့ အဓိကကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ (ဥပမာ – ကေလးေက်ာင္းစရိတ္၊ သင္တန္းတက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း)

အေရးေပၚအသံုးစရိတ္ဆိုတာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပံုမွန္ကုန္က်စရိတ္ရဲ႕ ၃ လမွ ၆ လစာ ကာမိေစမယ့္ ေငြပမာဏျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေပၚအသံုးစရိတ္ တည္ေဆာက္ျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ခန္႔မွန္းထားတဲ့ အဓိကကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ စုေဆာင္းရမယ့္ပမာဏကေတာ့ အသံုးျပဳလိုတဲ့ပမာဏအေပၚ မူတည္ပါတယ္shwedingar.comဘဝရဲ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ စုေဆာင္းျခင္း အေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ပံုမွန္ေန႔စဥ္ အသံုးစရိတ္ကိုေတာ့ အသံုးစရိတ္အစီအစဥ္ ဘတ္ဂ်က္မွ ဂ႐ုစိုက္ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုပါတယ္shwedingar.comအသံုးစရိတ္ အစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။yes


အေႂကြးကို အေၾကျပန္ဆပ္ျခင္း – တကယ္လို႔ အေႂကြးရွိတယ္ဆိုရင္ ရွိသမွ်အေႂကြးေတြကို အေၾကဆပ္ဖို႔ကို ေငြစုေဆာင္းဖို႔ထက္ ဦးစားေပးသင့္ပါတယ္shwedingar.com။ အေႂကြးအတြက္ ေပးရမယ့္အတိုးက စုေဆာင္းေငြအတြက္ ရရွိမယ့္အတိုးထက္ ပိုမ်ားေလ့ရွိတာေၾကာင့္ အေႂကြးကို အရင္အေၾကျပန္ဆပ္တာက အဓိပၸာယ္ ရွိပါတယ္။

ပိုေငြမ်ားကို စုေဆာင္းပါ (သို႔) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ။

အေပၚက အေျခခံစုေဆာင္းေငြမ်ားရွိၿပီဆိုရင္ ပိုေငြမ်ားကို စုေဆာင္းေငြထဲ ထည့္သြင္းစုေဆာင္းႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါမွမဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ပါတယ္။

စုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားက ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ဳိး ရွိႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ တစ္ခ်ိဳ႕ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားက အျခားေရြးခ်ယ္မႈမ်ားထက္ ပိုၿပီး စြန္႔စားရႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ စုေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစုအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈက ကိုယ့္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္၊ အားသာခ်က္နဲ႔ အဆုံးရႈံးႏိုင္မႈအဆင့္အေပၚ မူတည္ပါတယ္။yes


ကိုယ့္ရဲ႕ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္ကို သိပါ။

ပိုေငြမ်ား ေနရာခ်ထားခ်ိန္မွာ အဓိကေမးခြန္းကေတာ့ ဒီပိုေငြရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္ရဲ႕လားဆိုတာပါပဲ။

တကယ္လို႔ ပိုမ်ားတဲ့အစိတ္အပိုင္း သို႔မဟုတ္ အကုန္လံုးကို အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္တယ္ဆိုရင္ စြန္႔စားရမယ့္အႏၲရာယ္ ပိုမ်ားႏိုင္တဲ့ အျမတ္မ်ားမ်ားျပန္ရမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ေငြအဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္လားဆိုတာ မေသခ်ာဘူးဆိုရင္ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ ပိုနည္းတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ရွာေဖြပါ သို႔မဟုတ္ စုေဆာင္းေငြအျဖစ္နဲ႔ပဲ စုထားပါ။

ေငြစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ဒီမွာေလ့လာပါ။yes


yes


ပိုင္ဆိုင္မႈစည္းစိမ္ကို တည္ေဆာက္လာတာနဲ႔အမွ် ေနရာခ်ထားျခင္းေတြျပဳလုပ္ဖို႔ လိုလာပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာေျပာရရင္ ပိုေငြေတြမ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခပိုမ်ားတာကို စြန္႔စားရယူၿပီး အျမတ္မ်ားမ်ားရဖို႔အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ထားလာတတ္ၾကပါတယ္။

ဘဝရဲ႕ အေျခအေနက အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲေနမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီေမးခြန္းေတြကို အၿမဲ ျပန္ျပန္ၿပီး အကဲျဖတ္ရင္း စုေဆာင္းေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြကို လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညိႇဖို႔ လိုပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစု တည္ေဆာက္တဲ့အခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ားကို ဒီမွာေလ့လာပါ။yes


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း

စုေဆာင္းျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေငြစုေဆာင္းျခင္း ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေငြရင္းႏွီးျခင္း ရင္းႏွီး ရင္းႏွီးျခင္း ေငြရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံျခင္း ေငြရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း ေငြရင္းႏွီး စုေငြ ရင္းႏွီးေငြ စုေငြဆိုတာ စုေဆာင္းျခင္းဆိုတာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုတာ ဘယ္ေလာက္စု ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီး ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ စုဆောင်းခြင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ငွေစုဆောင်းခြင်း ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ငွေရင်းနှီးခြင်း ရင်းနှီး ရင်းနှီးခြင်း ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ငွေရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း ငွေရင်းနှီး စုငွေ ရင်းနှီးငွေ စုငွေဆိုတာ စုဆောင်းခြင်းဆိုတာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဆိုတာ ဘယ်လောက်စု ဘယ်လောက်ရင်းနှီး ဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ saving investing how much do I save how much do I invest

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။