ပထမဦးဆံုး စုေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစုစု တည္ေဆာက္ျခင္း အဆင့္ (၅) ဆင့္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ပထမဦးဆံုး စုေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစုစုတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အဆံုး႐ႈံးခံႏိုင္မႈအဆင့္ကို သိဖို႔လိုပါတယ္။hello


5 Steps to build Savings and Investments Portfoliohello


အဆင့္ (၁) – ဘ႑ာေရးပန္းတိုင္နဲ႔ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္ကို သတ္မွတ္ပါ။

ဘ႑ာေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္က လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးၾကား သိသိသာသာ ကြာျခားႏိုင္သလို အခ်ိန္နဲ႔အမွ်လည္း ေျပာင္းလဲတတ္ပါတယ္။

ဥပမာ – အသက္ငယ္ရြယ္တဲ့ တစ္ေယာက္တည္းသမားမ်ားနဲ႔ အသက္ပိုႀကီးၿပီး အိမ္ေထာင္၊ ကေလးရွိတဲ့သူမ်ားရဲ႕ ဘ႑ာေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္က ကြဲျပားေနပါလိမ့္မယ္။

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ရပါမယ္shwe။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စိတ္ကူးယဥ္လို႔ ရေပမယ့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့ တိက်ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္အတြက္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္ကို သတ္မွတ္ဖို႔အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားအတိုင္း စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ေငြအဆံုး႐ံႈးခံလိုစိတ္ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္
ဘာမွဆံုး႐ံႈးဖို႔ မတတ္ႏိုင္ဘူး သုည
၁၀% (သို႔) နည္းနည္းေတာ့ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္တယ္ နည္း
တစ္ဝက္ေလာက္ေတာ့ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္တယ္ အသင့္အတင့္
အားလံုးကို အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္တယ္ ျမင့္

အဆင့္ (၂) – ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ေယဘုယ်ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ ဆံုးျဖတ္ပါ။

ဘ႑ာေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္ကို သိၿပီဆိုရင္ စုေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေရာကို ဘယ္လိုေရာထားရင္  ကိုယ့္အတြက္ အဓိပၸာယ္ရွိမလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ပါ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွတ္ထားရမွာက

  • ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခနည္းတယ္ဆိုတာ အျမတ္နည္းနည္းကိုပဲ လက္ခံရမွာမို႔လို႔ပါ။
  • အျမတ္မ်ားမ်ားရဖို႔ကေတာ့ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခမ်ားမ်ား စြန္႔စားရယူဖို႔ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ေနရာခ်ထားပံု ဥပမာအခ်ိဳ႕-

ေရွး႐ိုးဆန္ေသာပံုစံ

ေရွး႐ိုးဆန္တဲ့ ေနရာခ်ထားပံုစံမွာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခနိမ့္တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ၈၀% ၊ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ အသင့္အတင့္ရွိတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ၂၀% အသံုးျပဳတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

မွ်တေသာပံုစံ

မွ်တတဲ့ ေနရာခ်ထားပံုစံမွာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခနိမ့္တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ၄၀%၊ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ အသင့္အတင့္ရွိတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ၄၀%၊ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျချမင့္တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ၂၀% အသံုးျပဳတာမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ထက္သန္တက္ႂကြေသာပံုစံ

စိတ္အား ထက္သန္တဲ့ ေနရာခ်ထားမႈပံုစံမွာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခနိမ့္တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ၂၀%၊ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ အသင့္အတင့္ရွိတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ၃၀%၊ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျချမင့္တဲ့ ပိ္ုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ၅၀% အသံုးျပဳတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။hello


ေဖာ္ျပထားတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြက နမူနာအျဖစ္ ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ကိုယ့္အတြက္ အဓိပၸာယ္ရွိၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပဲ ေ႐ြးခ်ယ္ပါTrinity

တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက ပင္ကိုအရ ေရွး႐ိုးစြဲတဲ့ အေနအထားကို သေဘာက်ေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြအတြက္ေတာ့ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခကို စြန႔္စားယူရတာက ပိုၿပီးေနသာထိုင္သာရွိတတ္ၾကပါတယ္။hello


ကိုယ့္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္အတြက္ ကိုက္ညီတဲ့ ေနရာခ်ထားမႈကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔က ကိုယ့္အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။

ကိုယ့္ေငြရဲ႕ ဘယ္အစိတ္အပိုင္းက ဘယ္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အမ်ိဳးအစားထဲပါဝင္ေနလဲဆိုတာကို သံုးသပ္ျခင္းက အသံုးဝင္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေငြအဆံုး႐ံႈးခံလိုစိတ္ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္ ကိုယ့္ေငြရဲ႕ ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းက ဘယ္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ အမ်ိဳးအစားထဲ ပါဝင္လဲ။
ဘာမွဆံုး႐ံႈးဖို႔ မတတ္ႏိုင္ဘူး သုည => ဥပမာ – ၅၀%
၁၀% (သို႔) နည္းနည္းေတာ့ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္တယ္ နည္း => ဥပမာ – ၃၀%
တစ္ဝက္ေလာက္ေတာ့ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္တယ္ အသင့္အတင့္ => ဥပမာ – ၂၀%
အားလံုးကို အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္တယ္ ျမင့္ => ဥပမာ – ၀%

(အေပၚက ဥပမာမွာ ျပထားတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြက လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေရွး႐ိုးဆန္တဲ့ ျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစုေနရာခ်ထားပုံမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ပိုၿပီး ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေစဖို႔အတြက္ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခသုညနဲ႔ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခနိမ့္တဲ့ ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြကို တစ္အုပ္စုထဲ ေပါင္းထားပါမယ္။)hello


အဆင့္ (၃) – တိက်တဲ့ စုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ပါ။

ႏွစ္သက္တဲ့ ေနရာခ်ထားမႈပံုစံကို သိၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ေငြေတြအတြက္ တိတိက်က် သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ပါTrinity

  • ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခနိမ့္တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ စုေငြထုတ္ကုန္မ်ားကို ရွာေဖြပါ။
  • ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ အသင့္အတင့္ရွိတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ စေတာ့မ်ား၊ သီးသန္႔ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။
  • ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျချမင့္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုထဲ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာ စုေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ဒီမွာေလ့လာပါ။

အခ်ိဳ႕ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ သိသာတဲ့ ေငြအရင္းအႏွီး လိုအပ္မယ္ဆိုတာကို သိထားပါshwe။ ဥပမာ – အိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုရင္ ေငြအေျမာက္အမ်ားရွိမွ စလို႔ရပါမယ္။

ဒါ့အျပင္ ေရြးခ်ယ္မႈတိုင္းကေတာ့ အၿမဲတမ္း ရရွိႏိုင္မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးshwe။ ဥပမာ – လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေကာင္း ရွာမရတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဒီအခက္အခဲေတြ အဆင္ေျပသြားေအာင္ ကိုယ့္ရဲ႕ေနရာခ်ထားျခင္းကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိဖို႔ လိုပါတယ္။hello


အဆင့္ (၄) – ပိုင္ဆိုင္မႈအစုစုကို အကဲျဖတ္ၿပီး ျဖန္႔က်က္ဖို႔အတြက္ စစ္ေဆးျကည့္ပါ။

သေဘာက်တဲ့ စုေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဆင့္ (၂) က ေနရာခ်ထားျခင္းကိုလည္း ျပန္လည္ ဆက္စပ္ စဥ္းစားၾကည့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားက ကိုက္ညီမႈရွိလားဆိုတာ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။

ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္ပိုင္ဆိုင္မႈအစုစုရဲ႕ ျဖန္႔က်က္ျခင္းအဆင့္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါshwe။ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ ၾကက္ဥအားလံုးကို ျခင္းတစ္ခုထဲမွာ အတူတူထည့္ျခင္းက ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားပါတယ္။

ျဖန္႔က်က္ျခင္းက ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ ပိုနည္းသြားေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္shwe။ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတစ္ခုခ်င္းစီ အပါအဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

ဥပမာ – ေဘးခ်င္းကပ္ရပ္ အိမ္ႏွစ္လံုး ဝယ္ယူျခင္းက မတူညီတဲ့ ေနရာႏွစ္ခုက အိမ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္းထက္ ပိုၿပီး ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခမ်ားပါတယ္။

ဘဏ္မွာ ေငြအပ္ထားျခင္းက ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခနိမ့္ေပမယ့္ ရွိသမွ်စုေဆာင္းေငြမ်ားကို ဘဏ္တစ္ခုထဲမွာ အပ္ႏွံျခင္းက မတူတဲ့ဘဏ္အခ်ိဳ႕မွာ ျဖန္႔က်က္ၿပီး အပ္ႏွံထားျခင္းထက္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားပါတယ္။hello


အဆင့္ (၅) – ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ပံုမွန္ျပန္လည္ ခ်ိန္ညႇိပါ။

ကိုယ့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္၊ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္နဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈအစုစုကို ပံုမွန္ျပန္လည္ သံုးသပ္ၾကည့္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒါေတြကို အျမဲျပန္လည္ ခ်ိန္ညႇိဖို႔ လိုအပ္ေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္shwe။ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ကေတာ့

  • ဘ႑ာေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္မႈအဆင့္က အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။
  • ပိုင္ဆိုင္မႈအစုစုထဲ ထပ္တိုးမ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ကိုယ့္ရဲ႕ေနရာခ်ထားမႈက ေျပာင္းလဲလာပါမယ္။
  • ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ႀကီးထြားလာတာနဲ႔အမွ် (သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့နည္းလာတာနဲ႔အမွ်) ကိုယ့္ရဲ႕ေနရာခ်ထားမႈက ေျပာင္းလဲလာပါမယ္။
  • ကမာၻတစ္ဝွမ္းနဲ႔ ျပည္တြင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကလည္း ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားရဲ႕ အျမတ္ရရွိႏိုင္မႈကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ေနရာခ်ထားမႈနဲ႔ တိက်တဲ့ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိပါ။hello


စုေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစုစု တည္ေဆာက္ျခင္းက အလုပ္ေတာ့ နည္းနည္း႐ႈပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ အစီအစဥ္ခ်ထားမႈနဲ႔ ဘ႑ာေရးပိုင္ႏိုင္မႈမ်ားက ကိုယ့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆီကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။hello


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း

စုေဆာင္းျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေငြစုေဆာင္းျခင္း ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေငြရင္းႏွီးျခင္း ရင္းႏွီး ရင္းႏွီးျခင္း ေငြရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံျခင္း ေငြရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း ေငြရင္းႏွီး စုေငြ ရင္းႏွီးေငြ စုေငြဆိုတာ စုေဆာင္းျခင္းဆိုတာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုတာ ဘယ္ေလာက္စု ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီး ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ စုဆောင်းခြင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ငွေစုဆောင်းခြင်း ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ငွေရင်းနှီးခြင်း ရင်းနှီး ရင်းနှီးခြင်း ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ငွေရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း ငွေရင်းနှီး စုငွေ ရင်းနှီးငွေ စုငွေဆိုတာ စုဆောင်းခြင်းဆိုတာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဆိုတာ ဘယ်လောက်စု ဘယ်လောက်ရင်းနှီး ဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ saving investing how much do I save how much do I invest portfolio saving portfolio investment portfolio

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။