ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းၾကား ဘယ္လိုကြာျခားလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ေငြစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ႏွစ္ခုစလုံးက အေရးႀကီးေပမယ့္ တူေတာ့ မတူပါဘူး။yes


အဓိကအခ်က္မ်ား

 • ေငြစုေဆာင္းျခင္းဆိုတာ အနာဂတ္အတြက္ ေငြမ်ားကို သီးသန္႔ဖယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 • ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုတာ ေငြမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေအာင္ ေငြကို အသံုးခ်ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 • ေငြစုေဆာင္းျခင္းဆိုတာ ေငြကို ကာကြယ္ထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက တြက္ခ်က္ထားၿပီးသား ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခကို စြန္႔စားရယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။  
 • ႏွစ္ခုလံုးက တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးအစီအစဥ္အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေငြစုေဆာင္းျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။

ေငြစုေဆာင္းျခင္းဆိုတာ အနာဂတ္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြမ်ားကို သီးသန္႔ဖယ္ထားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဆိုလိုပါတယ္။

ေငြစုေဆာင္းျခင္းဆိုတာ ေငြကို ဆံုးရႈံးျခင္းမွ ကာကြယ္ထားၿပီး အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြစုေဆာင္းတာမ်ိဳးကို စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္Cypher

 • အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား
 • အိမ္ငွားခ၊ ေက်ာင္းစရိတ္ သို႔မဟုတ္ ပင္စင္ယူျခင္း စတဲ့ ခန္႔မွန္းလို႔ရတဲ့ အသံုးစရိတ္မ်ား
 • ဖုန္းအသစ္တစ္လံုးဝယ္ယူျခင္း၊ သင္တန္းတစ္ခုတက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္တစ္လံုးဝယ္ယူျခင္း စတဲ့ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ဝယ္ယူျခင္းမ်ား။

ေငြစုေဆာင္းသင့္တဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ဒီမွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေငြစုေဆာင္းျခင္းဆိုတာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရတိုပန္းတိုင္မ်ားအတြက္ (ဥပမာ – ၅ ႏွစ္အတြင္း) ရည္ရြယ္ေပမယ့္ ေရရွည္ပန္းတိုင္မ်ား (ဥပမာ – ပင္စင္ယူျခင္း) အတြက္လည္း စုေဆာင္းႏိုင္ပါတယ္။yes


ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။

ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုတာ ေငြမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ေငြကို အသံုးခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့အခါ အျမတ္အစြန္း ျပန္ရရွိဖို႔အတြက္ ႀကိဳတြက္ခ်က္ထားၿပီးသား ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခတစ္ခ်ိဳ႕ကို စြန္႔စားရယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အနာဂတ္မွာ ရွိလာမယ့္ အသံုးစရိတ္တစ္ခုခုအတြက္ စဥ္းစားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ၾကြယ္ဝမႈကို ႀကီးထြားလာေစဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေလ့ ရွိပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရရွည္အတြက္ စဥ္းစားၿပီး လုပ္ၾကပါတယ္dingar။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္ ဆိုတဲ့ အခ်ိန္အတိုင္းအတာနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကပါတယ္။yes


အဓိက ျခားနားခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။

စုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက အနာဂတ္အတြက္ ေငြမ်ားကို ဖယ္ထားရတာခ်င္းေတာ့ ဆင္တူပါတယ္။

ႏွစ္ခုလံုးကလည္း ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ျခားနားခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ yes


yes


ေငြစုေဆာင္းျခင္းကို ေပၚလြင္ေစတဲ့ လကၡဏာရပ္မ်ားကေတာ့ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခနည္းနည္းနဲ႕ ေငြျဖစ္လြယ္မႈမ်ားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္Cypher

 • ဆိုလိုတာက ကိုယ့္ရဲ႕စုေဆာင္းေငြေတြကို ဆံုး႐ံႈးရႏိုင္ေျခက မရွိသေလာက္ နည္းၿပီးေတာ့ ဒီစုေဆာင္းေငြမ်ားကိုလည္း လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်က္ခ်င္းနီးပါးရယူႏိုင္ပါတယ္။
 • ဒါေပမယ့္ အျမတ္အစြန္း အမ်ားႀကီး ျပန္မရတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို လံုးဝမရတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္dingar။ အခ်က္က်က်ေျပာရရင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ (Inflation) ကို ထည့္တြက္ၾကည့္တဲ့အခါ အျမတ္အစြန္းက အႏုတ္လကၡဏာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္dingarေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ (Inflation) အေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကို ေပၚလြင္ေစတဲ့ လကၡဏာရပ္မ်ားကေတာ့ ရမယ့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားေလ စြန္႔စားရမယ့္ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားေလ ျဖစ္ပါတယ္Cypher

 • ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုတာ အနည္းဆံုး ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခကို စြန္႔စားရယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္dingar။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့္ရဲ႕ေငြကို တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ျဖစ္ေစ၊ အကုန္လံုးျဖစ္ေစ ဆံုး႐ံႈးခံရႏိုင္ပါတယ္။
 • ကိုယ့္ရဲ႕ေငြေတြက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြထဲမွာပဲ ပိတ္မိေနၿပီး  လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အလြယ္တကူမရႏိုင္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
 • ဒါေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုတာ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားအၾကာႀကီးလို႔ မွတ္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္တာျဖစ္ပါတယ္။
 • အလားအလာရွိတဲ့ အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ားရရွိဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခပိုမ်ားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကို လက္ခံႏိုင္မွပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရမလဲ။

အလြယ္ေျဖရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ခုလံုးပါပဲ။

ေငြစုေဆာင္းျခင္း နဲ႔ ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈက ဒြိဟျဖစ္စရာအေၾကာင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးdingar။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မွာ ႏွစ္ခုလံုး ပါသင့္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးခရီးစဥ္ကို အခုမွစတင္တာ ဆိုရင္ေတာ့ ေငြစုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ အရင္ဆံုး စတင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက ေငြေတြကို အလြယ္တကူျပန္လည္ ထုတ္ယူအသံုးျပဳဖို႔ အဆင္ေျပေစမွာ မဟုတ္ပါဘူးdingar။ စုေဆာင္းေငြမရွိပဲ ေငြရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံလိုက္မယ္ဆိုရင္ ေငြလိုအပ္လာတဲ့အခါ ေငြအလံုအေလာက္မရွိတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္dingar။ (ဥပမာ – အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားမွာ)

ဒါ့အျပင္ ဆံုး႐ံႈးဖို႔ မတတ္ႏိုင္တဲ့ ေငြပမာဏကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳလုပ္ပါနဲ႔။

ဘယ္ေလာက္စုရမယ္၊ ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံရမယ္ဆိုတာကို ဒီမွာေလ့လာပါ။yes


ဘယ္လိုစုရမလဲ (သို႔) ဘယ္လို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမလဲ။

ေငြစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာၿပီး ေဆာင္ရြက္တာကလည္း အၾကံေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေငြစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ဒီမွာေလ့လာပါ။yes


ေငြစုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမွာ ဆင္တူတာေလးေတြ ရွိေပမယ့္ တကယ္တမ္းေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ကြာျခားပါတယ္။

ႏွစ္ခုလံုးကေတာ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကူညီရာမွာ အေရးပါပါတယ္။yes


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ေငြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း

စုေဆာင္းျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေငြစုေဆာင္းျခင္း ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ေငြရင္းႏွီးျခင္း ရင္းႏွီး ရင္းႏွီးျခင္း ေငြရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံျခင္း ေငြရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း ေငြရင္းႏွီး စုေငြ ရင္းႏွီးေငြ စုေငြဆိုတာ စုေဆာင္းျခင္းဆိုတာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုတာ စုဆောင်းခြင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ငွေစုဆောင်းခြင်း ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ငွေရင်းနှီးခြင်း ရင်းနှီး ရင်းနှီးခြင်း ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ငွေရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း ငွေရင်းနှီး စုငွေ ရင်းနှီးငွေ စုငွေဆိုတာ စုဆောင်းခြင်းဆိုတာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဆိုတာ saving investing

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။