ျမန္မာေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္ ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ေငြတုိက္လက္မွတ္ဆိုတာ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရဲ႕ ေငြေခ်းယူတဲ့ အဓိကနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတုိင္းမွာရွိတဲ့ အစိုးရေတြရဲဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားရဲ႕ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အေကာက္အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းနည္းက မူလအေျခခံနည္းျဖစ္ေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြက ရံဖန္ရံခါ ေငြလည္းေခ်းယူၾကပါတယ္။yes


အဓိကအခ်က္မ်ား

  • အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ဆိုတာ အစိုးရမွ ၎တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ကိုေျဖရွင္းရန္ ေငြေခ်းယူျခင္း အဓိကနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
  • ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြကို ေငြတုိက္လက္မွတ္ (Treasury Bills) နဲ႔  ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ (Treasury Bonds) လို႔ေခၚပါတယ္။
  • ျမန္မာေငြတုိက္လက္မွတ္ေတြရဲ႕ သက္တမ္းကာလက ၁ ႏွစ္ေအာက္ရွိၿပီး အတိုးမေပးေပမယ့္ ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးပါတယ္။
  • ျမန္မာေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ သက္တမ္းကာလက ၅ ႏွစ္အထိရွိၿပီး အတုိးကုိ ၆ လတစ္ခါထုတ္ေပးၿပီး အဲဒီအတိုးကို ကူပြန္လို႔ေခၚပါတယ္။

ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ (Bond) ဆိုတာဘာလဲ။

ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ဆုိတာ ေခ်းယူသူနဲ႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူၾကားမွ ေငြေခ်းသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုပါ။

အစိုးရနဲ႔ ကုမၸဏီေတြက ေငြေခ်းယူဖုိ႔အတြက္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသူေတြက ဒီေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြကို ဝယ္ယူၾကပါတယ္။

တျခားေခ်းေငြေတြလုိပဲ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မွာလည္း သက္တမ္းကာလ ရွိပါတယ္finance။ သက္တမ္းကာလဆုိတာ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္သူက ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ပုိင္ရွင္ကို ျပန္ဆပ္ဖုိ႔အတြက္ သေဘာတူထားတဲ့ေန႔ပါ။

ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြမွာ အျမင္တန္ဖုိး (Face-value သို႔ par value) ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္finance။ ဒါကေတာ့ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ စာခ်ဳပ္ပိုင္ရွင္ကို ေပးမယ့္ပမာဏပါ။

ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ေတြက ရံဖန္ရံခါ (ဥပမာ – ၆ လတစ္ခါ) အတိုးကိုကာလသတ္သတ္မွတ္မွတ္နဲ႔ေပး ပါတယ္finance။ ဒါကိုေတာ့  ကူပြန္လို႔ ေခၚပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြကေတာ့ အတိုးမေပးေပမယ့္ အျမင္တန္ဖုိးကုိ ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းေပးတာမ်ိဳးရွိပါတယ္finance။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက အတိုးမရတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးဆုိရင္ ဒီနည္းနဲ႔ ေငြဝင္ေအာင္လုပ္ၾကရပါတယ္။

အစိုးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ (Government bonds) ဆိုတာဘာလဲ။

ကမာၻတစ္ဝန္းမွာရွိတဲ့ (တိုင္း/ျပည္နယ္အဆင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္) အစိုးရအဖြဲ႕အသီးသီးက ေငြေခ်းယူဖုိ႔အတြက္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ့ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ (Sovereign Bonds) လို႔ ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္

ေတြ႕ရအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံ့ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ကေတာ့ US Treasuries လုိ႔ေခၚတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေငြတိုက္ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

US Treasuries မွာ အမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

  • US Treasury Bills or T-bills – သက္တမ္း ၁ ႏွစ္ (သို႔) ၁ ႏွစ္ေအာက္၊ ကူပြန္မရွိ (အတိုးမရွိ)၊ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းသည္။
  • US Treasury Notes or T-notes – သက္တမ္း ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၇ (သို႔) ၁၀ ႏွစ္၊ ၆ လတစ္ခါ ကူပြန္ေပးသည္။ 
  • US Treasury Bonds or T-bonds – သက္တမ္း ၃၀ ႏွစ္၊ ၆ လတစ္ခါ ကူပြန္ေပးသည္။ 
  • US Treasury Inflation Protected Security or TIPS – သက္တမ္း ၅၊ ၁၀ (သို႔) ၃၀ ႏွစ္၊ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္း (CPI) အေပၚမူတည္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအတြက္ ေငြရင္းကိုညႇိေပးျခင္း၊ ၆ လတစ္ခါ ကူပြန္ေပးသည္။

၂၀၂၀ ေမလအထိ US Treasuries မွာ ၁၉ ထရီလီယံေဒၚလာ ရွိပါတယ္။


ျမန္မာအစိုးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမွ ထုတ္တဲ့ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ေတြကုိ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ (Treasury Bonds) သို႔မဟုတ္ ေငြတုိက္လက္မွတ္ (Treasury Bills) လုိ႔ ေခၚပါတယ္။

ျမန္မာ့ေငြတုိက္လက္မွတ္နဲ႔ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြကို စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန (MOPFI) ရဲ႕ ေငြတုိက္ဦးစီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ (CBM) က ေအးဂ်င့္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးပါတယ္။

ေငြတိုက္လက္မွတ္ (Treasury Bills) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ျမန္မာေငြတိုက္လက္မွတ္ဆုိတာကေတာ့ အစိုးရမွ သက္တမ္းတိုေခ်းယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေငြတိုက္လက္မွတ္ေတြက သက္တမ္း ၁ ႏွစ္အထိရွိတတ္ပါတယ္finance။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ သက္တမ္းက ၃ လ၊ ၆ လ သို႔မဟုတ္ ၁ ႏွစ္ ပါ။

ေငြတုိက္လက္မွတ္ေတြက ကူပြန္မေပးတဲ့ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ ပါfinance။ အတုိးလည္း မေပးပါဘူးfinance။ ဒီအစား အျမင္တန္ဖုိးကို ေစ်းေလွ်ာ့ၿပီးရာင္းခ်ေပးပါတယ္။

ေငြတိုက္လက္မွတ္ေတြကို အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ၂ ပတ္တစ္ႀကိမ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ေတြမွာ ေလလံစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေလ့ရွိပါတယ္။

ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ (Treasury Bonds) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ျမန္မာေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ေတြကေတာ့ အစိုးရမွ သက္တမ္းရွည္ေခ်းယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ သက္တမ္းက အနည္းဆံုး ၁ ႏွစ္ ရွိပါတယ္finance။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သက္တမ္း ၂ ၊ ၃ သို႔မဟုတ္ ၅ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္က ေမလ ၁၅ ရက္နဲ႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္မွာ ၆ လတစ္ခါ ကူပြန္ေပးပါတယ္။

ကူပြန္အတြက္ ၂၀၂၀ ေမလရဲ႕ အတိုးႏႈန္းကေတာ့ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇.၂၅% မွ ၇.၅၀% ထိ ျဖစ္ပါတယ္။

ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ေတြကို အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တစ္လတစ္ခါ အဂၤါေန႔ေတြမွာ ေလလံတင္ၿပီး ေရာင္းခ်ေလ့ရွိပါတယ္။

အျမင္တန္ဖိုး (Face values) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ျမန္မာေငြတိုက္လက္မွတ္နဲ႔ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ေတြကို ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ တန္ဖိုးျဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္finance။ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ တစ္ခုစီအတြက္ အနည္းဆံုးကနဦး အျမင္တန္ဖိုးက သိန္း ၅၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ထပ္ထပ္ၿပီး တိုးပါတယ္။

ေငြတိုက္လက္မွတ္နဲ႔ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ေတြကို ေလလံပြဲၿပီးတဲ့အခါ အစုေလးေတြခြဲၿပီး အျမင္တန္ဖိုး သိန္း ၁၀၀ က်ပ္မွ စတင္၍ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ႏုိင္ပါတယ္။

အစိုးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ေတြကို ဘယ္သူေတြက ဝယ္လဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကသာ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ေငြတုိက္လက္မွတ္ ေလးလံပြဲမ်ားမွာ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ေစ်းၿပိဳင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဓိက ဝယ္ယူသူေတြကေတာ့ အစိုးရဘဏ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားနဲ႔ အာမခံကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ပါတယ္။

ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ အျခားတစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္ေတြအေနကေတာ့ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေလလံပြဲေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္ရႏုိင္ပါတယ္finance။ ဒီလိုဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အခ်ိဳ႕ေသာ လုိင္စင္ရေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈေပးေလ့ရွိပါတယ္finance။ ဒါေပမယ့္ အျမင္တန္ဖိုးက အနည္းဆံုး သိန္း ၅၀၀၀ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုတစ္ဦးခ်င္းဝယ္ယူမႈကေတာ့ ရွားပါတယ္။ 

ေငြတိုက္လက္မွတ္နဲ႔ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြကို ေလလံပြဲၿပီးတဲ့အခါ ဒုတိယေစ်းကြက္အျဖစ္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္finance။ ဒုတိယေစ်းကြက္ကလည္း သူ႕ရက္နဲ႔သူ သတ္မွတ္ေရာင္းဝယ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ ေငြတုိက္လက္မွတ္ ေငြတိုက္ကူပြန္ ကူပြန္ အစုိးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ ေငြတိုက္လက္မွတ္ဆိုတာဘာလဲ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ဆုိတာဘာလဲ အျမင္တန္ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေငြရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ငွေတိုက်စာချုပ် ငွေတိုက်လက်မှတ် ငွေတိုက်ကူပွန် ကူပွန် အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ် အစိုးရငွေတိုက်လက်မှတ် ငွေတိုက်လက်မှတ်ဆိုတာဘာလဲ ငွေတိုက်စာချုပ်ဆိုတာဘာလဲ အမြင်တန်ဖိုး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ Treasury bonds treasury bills government bonds face value coupon bond coupon securities account security account

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။