ေခ်းေငြရဲ႕ အဓိကအပိုင္း (၄) ပိုင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေခ်းေငြယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရမယ့္အရာေတြမ်ားပါတယ္။ ေငြမေခ်းခင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္း ၆ ခု အျပင္ ေခ်းေငြေတြရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ အေခၚအေဝၚေတြကိုလည္း သိထားဖို႔ လိုပါတယ္Tank

ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ အေခၚအေဝၚေတြက နားလည္ဖို႔ခက္ၿပီး ေခ်းငွားတဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္ကလည္း နည္းပညာဆိုင္ရာစကားလံုးေတြကိုပဲ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ေခ်းေငြမယူခင္ နားလည္ထားသင့္တဲ့ အဓိက အပိုင္း ၄ ပိုင္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္Tank

shwedingar.com“Principal” ေငြရင္း ( ထုတ္ေခ်းမည့္ေငြပမာဏ)

shwedingar.com“Interest rate” အတိုးႏႈန္း

shwedingar.com“Duration” ေခ်းေငြကာလ (term သို႔မဟုတ္ maturity လို႔လည္းေခၚပါတယ္။)

shwedingar.comအျခားဝန္ေဆာင္ခမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားtesting


ေငြရင္း (Principal)
ထုတ္ေခ်းေပးမယ့္ ေငြပမာဏကို ေငြရင္း (Principal) လို႔ ေခၚပါတယ္shwedingar.com။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးတဲ့အခါ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေငြရင္းကို ေခ်းေငြစယူတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ထုတ္ေပးတတ္ပါတယ္Tank

အတုိးႏႈန္း (Interest rate)
အတိုးႏႈန္း (Interest rate) ဆိုတာကေတာ့ ကိုယ့္ထုတ္ယူခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ပါshwedingar.com။ ေငြေခ်းေပးတဲ့သူေတြက တစ္ႏွစ္အေပၚမွာျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္လခ်င္းအေပၚမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ အတုိးစုစုေပါင္းပမာဏနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အတိုးသတ္မွတ္ေတာင္းခံပါတယ္Tank

ဥပမာအားျဖင့္

  • အတိုးႏႈန္းတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၆%
  • အတိုးႏႈန္းတစ္လလွ်င္ ၁.၃%
  • ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္အတြက္ အတိုး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ကို ေခ်းေငြကာလ ၃ လျပည့္တဲ့အခါ ေပးေဆာင္ရန္ စသည္ျဖင့္ အတိုးသတ္မွတ္ေကာက္ခံတာမ်ိဳးပါ။

ဘဏ္ေတြက ေခ်းေငြေတြအတြက္ တစ္ႏွစ္ကို အတိုး ၁၀% မွ ၁၄.၅% အထိ ေကာက္ခံႏုိင္ပါတယ္shwedingar.comအေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို ၂၈% အထိ ေကာက္ခံႏိုင္ၿပီး လိုင္စင္မဲ့ေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြက ဒီထက္ပိုတဲ့ ပမာဏကို ေကာက္ခံႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာရန္Tank

ေခ်းေငြကာလ (Duration)
ကိုယ့္ကိုထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြကို ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ဆပ္ရမလဲဆိုတဲ့ကာလကို ေခ်းေငြကာလ (Duration) လို႔ ေခၚပါတယ္shwedingar.com။ အတိုးေငြအားလံုးနဲ႔ ေငြရင္းကို ေခ်းေငြကာလမကုန္ဆံုးမီမွာ အျပည့္ ျပန္ဆပ္ရပါမယ္Tank

ေခ်းေငြအမ်ားစုကေတာ့ အရစ္က်ျပန္ဆပ္ရတာမ်ိဳးပါshwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္မတိုင္ခင္ ပံုမွန္ျပန္ဆပ္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ျခင္းအေၾကာင္းေလ့လာရန္။

အျခားဝန္ေဆာင္ခမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေခ်းေငြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ထပ္ေဆာင္းေပးရတဲ့ အခေၾကးေငြ မ်ားစြာရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဒီဝန္ေဆာင္ခေတြက ေငြပမာဏအမ်ားႀကီးျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္Tank

ကိုယ္ထုတ္ယူမယ့္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခကို ေငြရင္းထဲက ခ်က္ခ်င္းႏုတ္ယူထားတာျဖစ္ျဖစ္ (ေခ်းေငြထုတ္ေပးတဲ့အခါ ကိုယ္ထုတ္ယူလိုတဲ့ ေငြပမာဏအျပည့္မေပးဘဲ ေလ်ာ့ၿပီး ထုတ္ေပးျခင္း) ၊ ေငြရင္းအေပၚထည့္ေပါင္းတာျဖစ္ျဖစ္ (ေငြရင္းပိုမ်ားသြားတဲ့အတြက္ အတိုးလည္းမ်ားသြားၿပီး လိုတာထက္ပိုၿပီးဆပ္ေနရျခင္း) လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္Tank

ဥပမာေျပာရရင္ ဝန္ေဆာင္ခေတြထဲမွာ ေလွ်ာက္ထားခ၊ ေနာက္က်ေၾကး၊ ျပစ္ဒဏ္ေၾကး၊ ေစာစီးစြာျပန္ဆပ္ခဆိုၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္Tank

ေခ်းယူတဲ့ေခ်းေငြက အာမခံပစၥည္းပါေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားျဖစ္ရင္ အာမခံအတြက္ ေျမ ဒါမွမဟုတ္ ေရႊ လိုမ်ိဳး အေပါင္ထားရတာေတြရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ေၾကးေတြ၊ အာမခံပစၥည္းေတြ အတြက္ မဆံုး႐ႈံးေစဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ယူျခင္းနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ အာမခံပစၥည္းပါေခ်းေငြနဲ႔ အာမခံပစၥည္းမဲ့ေခ်းေငြ ကြာျခားခ်က္ကို ေလ့လာရန္။testing


ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေခ်းေငြပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေပမယ့္ ဘယ္ေခ်းေငြမဆို ဒီအစိတ္အပိုင္း (၄) ခု ပါဝင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒီ (၄)ခုကို နားလည္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လို ေခ်းေငြပံုစံေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ ဆက္ေလ့လာၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္Tank

ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ ေခ်းေငြအတိုး အတိုးႏႈန္း သက္တမ္းကာလ ဝန္ေဆာင္ခ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း ချေးငွေ အစိတ်အပိုင်း (၄) ခု ငွေရင်း အတိုးနှုန်း သက်တမ်းကာလ ဝန်ဆောင်ခ သတ်မှတ်ချက်များ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း
loan principal interest rate duration fees terms borrowing

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။