အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ လစဥ္ဆပ္ေငြ တြက္စက္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိမ္ရာေခ်းေငြတြက္စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး လစဥ္ဘယ္ေလာက္ျပန္ဆပ္ရမွာလဲ စသျဖင့္ အိမ္တန္ဖိုး အေပၚမူတည္ၿပီး  ေခ်းေငြရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။world


 

မွတ္ခ်က္ finance။     finance။ မတူညီတဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ အခေၾကးေတြ ရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်မယ္ဆုိတာ အတိအက်သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္finance

အိမ္ရာေခ်းေငြေတြကို ဒီမွာ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။world


အိမ္ရာေခ်းေငြအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တြက္စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဘယ္ေလာက္တန္တဲ့ အိမ္ကို ဝယ္ဖို႔တတ္ႏုိင္လဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္။


အိမ္ရာေခ်းေငြ လစဥ္ဆပ္ေငြတြက္စက္ အသံုးျပဳျခင္း

အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္တဲ့အခါ တူညီတဲ့ပမာဏတစ္ခုကို လစဥ္အရစ္က် ေပးဆပ္ရေလ့ရွိပါတယ္finance။ အတိုးကို ပံုမွန္အားျဖင့္ လက္က်န္ျဖန္႔က်က္တြက္နည္း (Amortization method) နဲ႔ တြက္ပါတယ္။

အိမ္တန္ဖိုး

အိမ္တန္ဖိုးမ်ားေလေလ လတုိင္းေပးရမယ့္ ပမာဏ၊ စုစုေပါင္းေပးဆပ္ရယ့္ ပမာဏ မ်ားေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။

ကနဦးေပးေခ်ေငြ

အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ ကနဦးေပးေခ်ေငြ လုိပါတယ္finance။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အနည္းဆံုး ၃၀% ေပးရပါတယ္finance။ အိမ္ဝယ္ခ်င္တဲ့သူ အမ်ားစုကေတာ့ ဒီကနဦးေပးေခ်ေငြအတြက္ ေငြအရင္စုဖို႔ လုိပါမယ္။

ကနဦးေပးေခ်ေငြမ်ားေလေလ ေခ်းရမယ့္ပမာဏ ပိုနည္းသြားပါလိမ့္မယ္finance။ ကနဦးေပးေခ်ေငြက ေရွးဦးစြာ ႀကိဳတင္ေပးေခ်ဖို႔ လိုေပမယ့္ အတိုးေတြကို သက္သာေစပါတယ္

ေခ်းေငြသက္တမ္း

ေခ်းေငြသက္တမ္း ၾကာေလေလ၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းက ပိုၿပီးျပန္႔သြားတာေၾကာင့္ လစဥ္ျပန္ဆပ္ရမယ့္ ပမာဏက အနည္းငယ္ပိုၿပီး တတ္ႏုိင္တဲ့ပမာဏ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သက္တမ္းၾကာၾကာ ေရြးခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေပးရမယ့္ အတိုးစုစုေပါင္းက ပိုမ်ားသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုးေပါင္းျပန္ဆပ္ရတဲ့ ပမာဏက ပိုမ်ားသြားပါလိမ့္မယ္finance။ ဒါ့အျပင္ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ကို ကတိျပဳထားဖို႔ လုိပါတယ္။

သက္တမ္းတိုမယ္ဆုိရင္ အတုိးေပးရတာလည္း နည္းသြား႐ံုသာမက အခ်ိန္တိုအတြင္း အိမ္ကို အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ၿပီး အေၾကြးလည္း ျမန္ျမန္ကင္းႏုိင္ပါတယ္finance။ ဒါေပမယ့္ သက္တမ္းတိုဖို႔အတြက္ လစဥ္လတိုင္း ပမာဏေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပန္ဆပ္ဖို႔ လုိပါတယ္world


အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား

အတိုးႏႈန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀% ယူပါတယ္finance။ တစ္ခ်ိဳ႕ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက အခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး အတိုးႏႈန္းေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါတယ္။

အျခားဝန္ေဆာင္ခႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ေခ်းေငြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဝယ္ယူမႈအတြက္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသးတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မေမ့ပါနဲ႔finance။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ၁% မွ ၃% အထိ ေကာက္ခံတတ္ၾကပါတယ္finance။ ထိန္းသိမ္းခ၊ မီတာခ၊ အခြန္၊ အာမခံေၾကး စသျဖင့္ ေပးေဆာင္ရမွာေတြလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ world


အေကာင္းဆံုးေခ်းေငြရယူႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူတစ္ေနရာထက္ပိုၿပီး ေဆြးေႏြး၊ ႏိႈင္းယွဥ္သင့္ပါတယ္financeအိမ္ရာေခ်းေငြေတြကို ဒီမွာ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ေခ်းေငြယူတယ္ဆုိတာ ႀကီးမားတဲ့ကတိျပဳမႈျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္ကို ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ဖို႔ တတ္ႏုိင္မယ္လို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက မယံုၾကည္ဘူးဆိုရင္ အဲဒီေခ်းေငြကိုရရွိႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာလည္း သိဖို႔လုိပါတယ္။world


အျခားအေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား

အတိုးဘယ္လိုတြက္လဲ။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ရာေခ်းေငြေတြကို လက္က်န္ျဖန္႔က်က္နည္း (Amortization method) နဲ႔ တြက္ပါတယ္financeAmortization method အေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္finance။ အသံုးျပဳေလ့ရွိတဲ့ ပံုေသနည္းကေတာ့ 

M = P x [r x (1 + r)^n / ((1 + r)^n – 1)]

  • M = လစဥ္ျပန္ဆပ္ရမယ့္ပမာဏ။
  • P = ေငြရင္း (မူလေခ်းေငြပမာဏ)။
  • r = လစဥ္အတိုးႏႈန္းfinance။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ႏွစ္စဥ္အတုိးႏႈန္းနဲ႔ ေဖာ္ျပေလ့ရွိတာေၾကာင့္ လစဥ္အတိုးႏႈန္းရဖို႔အတြက္ ၁၂ လနဲ႔ စားေပးဖို႔ လုိပါတယ္finance။ အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အတိုးက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀% ၊ တစ္လလွ်င္ ၀.၈၃၃% ျဖစ္ပါတယ္။
  • n = ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း အႀကိမ္အေရအတြက္finance။ အိမ္ရာေခ်းေငြက လစဥ္အရစ္က်ေပးရတာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ကို ၁၂ ႀကိမ္ ရွိပါတယ္finance။ ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္းရွိတဲ့ ေခ်းေငြဆိုရင္ ၁၅ x ၁၂ = ၈၀ ႀကိမ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

EMI ဆိုတာဘာလဲ။

EMI ဆိုိတာ “equated monthly installments” ျဖစ္ၿပီး လစဥ္ေပးရမယ့္ ပမာဏလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္finance။ လစဥ္ျပန္ဆပ္ရတဲ့ ပမာဏက တူညီေပမယ့္ ေငြရင္းနဲ႔ အတိုးအတြက္ ျပန္ဆပ္ရတဲ့ ပမာဏအပိုင္းအျခားကေတာ့ အၿမဲေျပာင္းလဲေနမွာပါfinance။ အစပိုင္းမွာ အတိုးမ်ားမ်ား၊ ေငြရင္းနည္းနည္း ျပန္ဆပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေငြရင္းမ်ားမ်ား၊ အတုိးနည္းနည္းသာ ျပန္ဆပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ်ရာချေးငွေ လစဉ်ပြန်လည်ပေးဆပ်ငွေ တွက်စက် home loan monthly repayment calculator

အိမ္ရာေခ်းေငြအတိုးတြက္စက္ အိမ္ရာေခ်းေငြတြက္စက္ အိမ္ရာေခ်ေငြျပန္ဆပ္ေငြတြက္စက္ အိမ္ရာေခ်းေငြလစဥ္ျပန္ဆပ္ေငြတြက္စက္ တြက္စက္ အိမ္ယာေခ်းေငြတြက္စက္ အိမ္ယာေခ်းေငြအတိုးတြက္စက္ အိမ္ယာေခ်းေငြလစဥ္ျပန္ဆပ္ေငြတြက္စက္ ဘဏ္တိုးတြက္နည္း ဘဏ္အတိုးတြက္နည္း လတိုးတြက္နည္း အတိုးတြက္ရန္ အိမ်ရာချေးငွေ လစဉ်ပြန်လည်ပေးဆပ်ငွေ တွက်စက် ဘဏ်တိုးတွက်နည်း ဘဏ်အတိုးတွက်နည်း လတိုးတွက်နည်း အတိုးတွက်ရန် home loan monthly repayment calculator loan calculation interest calculation calculating monthly interest way to calculate monthly interest

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။