မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္မ်ား ရွာေဖြႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ရွာေဖြႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ျပည္သူပိုင္ဘဏ္မ်ား | ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား | မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား | မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္မ်ား123


(updated ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၂)

လူသိမ်ားတဲ့ မိုဘုိင္းပိုက္ဆံအိတ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေအာက္မွာ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္shweမိုဘုိင္းပိုက္ဆံအိတ္ဆိုတာဘာလဲ ဒီမွာေလ့လာပါ။

မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြက ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုသာ လိုအပ္ၿပီး ဘဏ္စာရင္းရွိဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူးshwe။ တကယ္လို႔ ဘဏ္စာရင္းရွိတယ္ဆိုရင္ မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဒီမွာ ရွာေဖြႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ပါတယ္။123


မွတ္ခ်က္ shweshwe။ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြက ေငြသားထုတ္ယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြမ်ား ေကာက္ခံေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ေငြသြင္းျခင္းမ်ား၊ ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ား၊ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ေတာ့ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံေလ့ မရွိပါဘူးshwe။ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္shwe။ ေနာက္ဆုံးထြက္ဗားရွင္းကို ရယူရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံတြင္ စစ္ေဆးပါ။123


အဆင့္ (၁) ႏွင့္ အဆင့္ (၂) KYC

KYC (“Know Your Customer”) ဆိုတာက ေဖာက္သည္တစ္ဦးရဲ႕ အေထာက္အထားကို ေဖာ္ထုတ္အတည္ျပဳရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ခိုင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္Morpheus

မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အေကာင့္ေတြမွာ အတည္ျပဳျခင္း အဆင့္ (၂) ဆင့္ရွိပါတယ္shwe။ အဆင့္ (၁) (unverified) ႏွင့္ အဆင့္ (၂) (verified) ဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္shwe။ အဆင့္ (၁) (unverified) အေကာင့္ေတြမွာေတာ့ အဆင့္ (၂) (verified) အေကာင့္ေတြထက္ပိုၿပီး ကန႔္သတ္ခ်က္ေတြ ပိုမ်ားတတ္ပါတယ္Morpheus

မိုဘိုင္းပိုက္ဆံမ်ားတြင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အလိုက္ တိက်တဲ့ ကြာျခားမႈေတြရွိပါတယ္shwe။ အဆင့္ (၂) (verified) အေကာင့္ေတြမွာေတာ့ ဒီမိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အေကာင့္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လို႔ရႏိုင္ၿပီး ဒီဘဏ္စာရင္းကေန ေငြသြင္းျခင္းႏွင့္ ေငြထုတ္ျခင္းေတြကို အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳေပးထားပါတယ္shwe။ အဆင့္ (၂) (verified) အေကာင့္ေတြမွာ MPU ကတ္ေတြကိုလည္းအသုံးျပဳၿပီး ေငြသြင္းျခင္းေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမယ့္ အဆင့္ (၁) (unverified) အေကာင့္ေတြမွာေတာ့ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဒီအဂၤါရပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူးMorpheus

မွတ္ခ်က္shweshwe။ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ (CBM) မွ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အေကာင့္မ်ားကို အဆင့္ (၂) (verified) သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေစခိုင္းခဲ့ပါတယ္shwe။ သံသယျဖစ္ဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက အေကာင့္ ေခတၱပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခံရေကာင္းခံရႏိုင္ပါတယ္။

အဆင့္ (၂) လိုအပ္ခ်က္မ်ား

*တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ေတြမွာ ဒီအခ်က္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္Morpheus

မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဆင့္ (၂) ကို အပ္ပလီေကးရွင္းကေန ကိုယ္တိုင္အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳေပးထားပါတယ္shwe။ တခ်ိဳ႕မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ေတြကေတာ့ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ ေအးဂ်င့္ဆီသြားဖို႔ (ဒါမွမဟုတ္) ေခၚယူေမးျမန္းမႈစင္တာကို ဖုန္းေခၚဆိုဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwe။ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေပၚကဇယားထဲ “အေသးစိတ္” ဆိုတဲ့ေနရာေလးကိုႏွိပ္ၿပီးၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။123


အသုံးမ်ားတဲ့ မိုလ္ဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္မ်ားရဲ႕ ေငြလႊဲေငြထုတ္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား

<- ဘယ္/ညာ ေရႊ႕ပါshwe။ ->

မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္မ်ား ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း အမ်ိဳးအစားမ်ား အဆင့္ (၁) (unverified) (MMK) အဆင့္ (၂) (verified) (MMK)
AYA Pay Logo
AYA Pay
ရဲ႕ အမ်ားဆုံးပမာဏ ၂၀၀,၀၀၀ အကန႔္အသတ္မရွိ
အေကာင့္မွအေကာင့္ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြလႊဲပမာဏ ၅၀,၀၀၀ ၅,၀၀၀,၀၀၀
ေအးဂ်င့္မွာ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြထုတ္ပမာဏ ၅၀,၀၀၀ ၁၀၀,၀၀၀
KBZ Pay Logo
KBZPay
ရဲ႕ အမ်ားဆုံးပမာဏ ၂၀၀,၀၀၀ အကန႔္အသတ္မရွိ
အေကာင့္မွအေကာင့္ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြလႊဲပမာဏ ၅၀,၀၀၀ ၅,၀၀၀,၀၀၀
ေအးဂ်င့္မွာ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြထုတ္ပမာဏ ၅၀,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀
M-Pitesan Logo
M-ပိုက္ဆံ
ရဲ႕ အမ်ားဆုံးပမာဏ ၄၀၀,၀၀၀ ၂,၀၀၀,၀၀၀
အေကာင့္မွအေကာင့္ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြလႊဲပမာဏ ၁၀၀,၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀
ေအးဂ်င့္မွာ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြထုတ္ပမာဏ ၁၀၀,၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀
MPTPay Logo
MPT Pay
ရဲ႕ အမ်ားဆုံးပမာဏ ၄၀၀,၀၀၀ ၂,၀၀၀,၀၀၀
အေကာင့္မွအေကာင့္ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြလႊဲပမာဏ ၁၀၀,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀
ေအးဂ်င့္မွာ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြထုတ္ပမာဏ ၁၀၀,၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀
OnePay Logo
OnePay
ရဲ႕ အမ်ားဆုံးပမာဏ ၄၀၀,၀၀၀ ၂,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀
အေကာင့္မွအေကာင့္ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြလႊဲပမာဏ ၄၀၀,၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀
ေအးဂ်င့္မွာ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြထုတ္ပမာဏ ၄၀၀,၀၀၀ ၇,၅၀၀,၀၀၀
UABPay Logo
UABPay
ရဲ႕ အမ်ားဆုံးပမာဏ ၂၀၀,၀၀၀ ၅,၀၀၀,၀၀၀
အေကာင့္မွအေကာင့္ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြလႊဲပမာဏ ၂၀၀,၀၀၀ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀
ေအးဂ်င့္မွာ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြထုတ္ပမာဏ ၂၀၀,၀၀၀ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀
WavePay Logo
Wave Pay
ရဲ႕ အမ်ားဆုံးပမာဏ ၄၀၀,၀၀၀ ၂,၀၀၀,၀၀၀
အေကာင့္မွအေကာင့္ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြလႊဲပမာဏ ၁၀၀,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀
ေအးဂ်င့္မွာ ေန႔စဥ္အမ်ားဆုံးေငြထုတ္ပမာဏ ၁၀၀,၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀

မွတ္ခ်က္shweshwe။ ေအးဂ်င့္ဆိုင္မွာ ေငြထုတ္ႏိုင္တဲ့ပမာဏက ေအးဂ်င့္ဆိုင္မွာရႏိုင္တဲ့ေငြပမာဏေပၚမႈတည္ၿပီး အကန႔္အသတ္ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။123


အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား (FAQs)

မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ကို မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ နာမည္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္က ဆင္းကတ္ကို မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ နာမည္နဲ႔ မွတ္ပုံတင္နဲ႔ တူဖို႔ လိုအပ္ပါသလား။

လိုအပ္ပါတယ္shwe။ KYC လုပ္ေဆာင္ခ်က္အရ ဆင္းကတ္ကို မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ နာမည္နဲ႔ မွတ္ပုံတင္နဲ႔ တူဖို႔ လိုအပ္ပါသလား။

အဆင့္ (၂) ျမႇင့္တင္ဖို႔ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ ဓာတ္ပုံ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္တာလဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြအေနနဲ႔ KYC (“Know Your Customer”) လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwe။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြအေနနဲ႔ အသုံးျပဳသူေတြရဲ႕ အေထာက္အထားအခ်က္အလက္ေတြကိုအတည္ျပဳဖို႔အတြက္ရဲ႕ ဓာတ္ပုံႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ပါဝင္တဲ့ အေထာက္အထားေတြကိုရယူဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

အဆင့္ (၁) မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အေကာင့္ရွိရင္ ဘဏ္အေကာင့္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လို႔ ရပါသလား။

အဆင့္ (၂) (verified) အေကာင့္ေတြသာ ဘဏ္စာရင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္shwe။ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မယ့္ ဘဏ္မ်ားကေတာ့ ကိုယ့္အသုံးျပဳတဲ့ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ေပၚမႈတည္ပါလိမ့္မယ္shwe။ အေသးစိတ္ကို ကိုယ့္ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။

ဆင္းကတ္ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါက ကိုယ့္ရဲ႕ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ေသးပါသလား။

အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဆင္းကတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကိုမွတ္ပုံတင္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ကို ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဖုန္းနံပါတ္ကို ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံ ဆက္သြယ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwe။ သင့္ရဲ႕ ဖုန္းေပ်ာက္ဆုံးသြားတယ္ဆိုရင္ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံဆက္သြယ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ အေကာင့္ကို ေခတၱပိတ္ထားပါ။

မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ထဲက ပိုက္ဆံကို ဖုန္းနံပါတ္အသစ္ဆီ လႊဲထားလို႔ရပါသလား။

မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူတခ်ိဳ႕ကေတာ့ သင့္ရဲ႕ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ထဲက ပိုက္ဆံကို ဖုန္းနံပါတ္အသစ္ဆီလႊဲထားဖို႔ ခြင့္ျပဳေပးပါလိမ့္မယ္shwe။ တျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြကေတာ့ သင့္ရဲ႕ အေကာင့္ထဲကေငြကို တျခားမိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္အေကာင့္တစ္ခုဆီလႊဲဖို႔ကိုသာ ခြင့္ျပဳေပးပါလိမ့္မယ္shwe။ အေသးစိတ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။

တစ္ခါသုံးလွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (OTP) ဆိုတာ ဘာလဲ။

တိက်တဲ့ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အပ္ပလီေကးရွင္းထဲမွာ တစ္ခါသုံးလွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (OTP – One Time Password) ကို ႐ိုက္ႏွိပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္shwe။ တစ္ခါသုံးလွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (OTP) ဆိုတာ သင့္ရဲ႕အေကာင့္ကို အတည္ျပဳဖို႔အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္ကေနတစ္ဆင့္ SMS နဲ႔ေပးပို႔လိုက္တဲ့ အခ်ိန္အကန႔္အသတ္နဲ႔ တစ္ႀကိမ္သာအသုံးျပဳရတဲ့ ကုတ္နံပါတ္ျဖစ္ပါတယ္shwe။ တစ္ခါသုံးလွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို တျခားမည္သူ႔ကိုမွ မေျပာျပသင့္ပါဘူး။


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္မ်ာ

ရွာေဖြႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ျပည္သူပိုင္ဘဏ္မ်ား | ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား | မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား | မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္မ်ား123


မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္မ်ားႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း မိုဘိုင္းwallet မ်ားႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္မ်ား မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ စီဘီေပး ေအရာေပး ကေမာၻဇေပး ဝမ္းေပး မိုင္က်ပ္ မိုက္တယ္ေပး မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်များနှိုင်းယှဉ်ခြင်း မိုဘိုင်းwallet များနှိုင်းယှဉ်ခြင်း မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်များ မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ် နှိုင်းယှဉ်ချက် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း နှိုင်းယှဉ်ခြင်း နှိုင်းယှဉ်ခြင်း မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ် စီဘီပေး အေရာပေး ကမ္ဘောဇပေး ဝမ်းပေး မိုင်ကျပ် မိုက်တယ်ပေး mobile wallets comparison OK$ MAB Mobile Bank CB Pay True money MytelPay Ongo AYAPay Wave money OnePay M-ပိုက္ဆံ MPT money KBZPay OK $ OK$app OK $ app MAB mBanking CBPay Truemoney Mytel Pay Ongo AYA Pay Wavemoney One Pay M ပိုက္ဆံ M pite san M pitesan Mpitesan MPTmoney MPTmoneyapp MPT money app KBZ Pay

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။