ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ရွာေဖြႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

(Updated ၂၀၂၂ ဒီဇင္ဘာလ)

ဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ (prepaid cards) ေတြရႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒီႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ေတြကို ျပည္ပမွာအသုံးျပဳျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ေငြလႊဲေျပာင္းမႈေတြအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com

ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ေတြနဲ႔ တျခားဘဏ္ကတ္အမ်ိဳးအစားေတြ (ဥပမာ ၿမီစားကတ္၊ အေႂကြးဝယ္ကတ္) ေတြက ဘာေတြကြာျခားလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com

မွတ္ခ်က္ shwedingar.comshwedingar.com။ ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္ (ဝန္ေဆာင္ခအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကနဦးထည့္ေငြ စသည္) မ်ားမွာ ဤစာေရးသားခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ်  အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္စာရင္းမဖြင့္မီ ထပ္မံေမးျမန္းအတည္ျပဳရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။testing


ကတ္အမ်ိဳးအစားေ႐ြးခ်ယ္ပါMorpheus

အေၾကြးဝယ္ကတ္ | ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားtestingအေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား (FAQs)

ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ (prepaid card) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ေတြကို စတိုးဆိုင္ေတြနဲ႔ အြန္လိုင္းမွာေငြေပးေခ်မႈေတြအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒီကတ္ေတြကို အသုံးျပဳဖို႔ဆိုရင္ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္သလိုမ်ိဳး ကတ္ကို အရင္ဆုံးေငြႀကိဳျဖည့္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwedingar.com။ ကတ္ထဲမွာ ျဖည့္ထားတဲ့ ေငြပမာဏကိုပဲ အသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ေတြက ၿမီစားကတ္ ဒါမွမဟုတ္ အေႂကြးဝယ္ကတ္ေတြနဲ႔ ဘာေတြကြာျခားလဲ။

ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ေတြက ကတ္ထဲမွာျဖည့္ထားတဲ့ ေငြပမာဏကိုပဲ အသုံးျပဳလို႔ရႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒီကတ္ေတြက ဘဏ္စာရင္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရွိပါဘူးshwedingar.com။ ၿမီစားကတ္ေတြကေတာ့ ဘဏ္စာရင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာျဖစ္ၿပီး ဘဏ္စာရင္းထဲမွာ ရွိသေလာက္ေငြပမာဏကို သုံးႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ အေႂကြးဝယ္ကတ္ေတြကေတာ့ ဘဏ္ကခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ကန႔္သတ္ပမာဏအတြင္း အသုံးျပဳလို႔ရႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ အေႂကြးဝယ္ကတ္နဲ႔ ေငြေပးေခ်တာက ဘဏ္ကေန ကာလတိုေခ်းေငြယူလိုက္တာနဲ႔ ဆင္တူၿပီး အေႂကြးျပန္ဆပ္ဖို႔ လိုပါတယ္shwedingar.comမတူညီတဲ့ ကတ္အမ်ိဳးအစားေတြအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။.

ျပည္ပတြင္ အသုံးျပဳျခင္း ဝန္ေဆာင္ခဆိုတာ ဘာလဲ။

ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ေတြကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္ပမွာအသုံးျပဳျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ကတ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ကြန္ယက္ (ဥပမာ Visa, Mastercard) ေတြကိုလက္ခံတဲ့ႏိုင္ငံျခားဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ႏိုင္ငံျခားေငြ (ဥပမာ USD) နဲ႔ ေငြေပးေခ်ဖို႔လိုတဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႕ကတ္က မတူညီတဲ့ ေငြေၾကး (ဥပမာ ျမန္မာက်ပ္) နဲ႔ ေငြျဖည့္ထားတာဆိုရင္ ဘဏ္ေတြက ႏိုင္ငံျခားေငြကို ေျပာင္းလဲေပးမွာပါshwedingar.com။ ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ (foreign transaction fee) ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။