အေၾကြးဝယ္ကတ္ (Credit Card) ဘယ္လိုေလွ်ာက္မလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အေၾကြးဝယ္ကတ္ (Credit card) ဆိုတာ ဘာလဲdingar။ အေၾကြးဝယ္ကတ္ အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားမလည္ေသးဘူးလား။ အေၾကြးဝယ္ကတ္ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲဆိုတာ သိခ်င္ရင္ ဒီမွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

အေၾကြးဝယ္ကတ္ အေၾကာင္း ေသခ်ာနားလည္သြားၿပီ၊ အသံုးျပဳမယ္ဆိုတာလည္း ေသခ်ာၿပီဆိုရင္ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမယ္၊ ဘာေတြလိုအပ္မယ္ဆိုတာ အတြက္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္Morpheus

ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
အေၾကြးဝယ္ကတ္ (Credit card) ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္မွာရွိရမယ့္ အခ်က္ေတြကို အရင္ဆံုး ဆန္းစစ္ၾကည့္ရပါမယ္dingar။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ခံယူထားတဲ့ သူမ်ားသာ အေၾကြးဝယ္ကတ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါတယ္Morpheus

လစာဝင္ေငြ အနည္းဆံုးဘယ္ေလာက္ရွိရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ္ရေနတဲ့ ဝင္ေငြနဲ႔ ေလွ်ာက္လို႔ ရမရ စစ္ေဆးၾကည့္ရပါမယ္dingar။ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက အေၾကြးဝယ္ကတ္ေလွ်ာက္ရင္ သူတို႔ဘဏ္မွာ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ထားဖို႔လည္း လိုအပ္တာေတြလည္း ရွိတတ္ပါေသးတယ္Morpheus

ဆင့္ပြားကတ္မ်ားအတြက္ကေတာ့ အဓိကကတ္ပုိင္ရွင္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းထဲမွ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးျဖစ္ရင္ ရပါတယ္dingar။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူသာ ဆင့္ပြားကတ္အသံုးျပဳႏိုင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားၾကေပမယ့္ အသက္ကန္႔သတ္မထားတဲ့ ဘဏ္ေတြလည္းရွိပါတယ္Morpheus

လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
လခစားဝန္ထမ္းဆိုရင္ လစာအေထာက္အထား (လစာစလစ္) ၃ လ စာ၊ ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္း၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာနဲ႔ အခြန္စာအုပ္မိတၱဴမ်ား လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္Morpheus

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းလုိင္စင္၊ ၆ လအတြင္း ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္းနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ရဲ႕ အခြန္ျဖတ္ပိုင္းေတြ လိုအပ္ပါမယ္Morpheus

လခစားဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ေစ၊ အေၾကြးဝယ္ကတ္ (Credit card) ေလွ်ာက္ထားသူတိုင္း လိုအပ္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ မၾကာေသးမီက ႐ိုက္ထားတဲ့ လုိင္စင္ဓာတ္ပံု၊ မွတ္ပံုတင္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာနဲ႔ အာမခံေပးမည့္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္Morpheus

အာမခံေပးမယ့္သူအတြက္ေတာ့ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ နဲ႔ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္အတြင္းေနေထာင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမူရင္း နဲ႔ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမူရင္း စသျဖင့္ လိုအပ္တတ္ပါတယ္Morpheus

လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုက ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္dingar။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ကိုယ္ေလွ်ာက္မယ့္ဘဏ္မွာ စံုစမ္းၾကည့္ပါdingar။ အခ်က္အလက္ေတြျပည့္စံုၿပီဆိုရင္ေတာ့ အေၾကြးဝယ္ကတ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါၿပီMorpheus

အေၾကြးဝယ္ကတ္ ရၿပီဆိုရင္ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ကတ္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ၁၄ ရက္မွ ၁ လ အတြင္း ကတ္ထုတ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္dingar။ ကတ္ရရွိၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္ကတ္ရဲ႕ သံုးစြဲႏုိင္တဲ့ပမာဏ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ပမာဏ (Credit Limit) ကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳပါdingarကန္႔သတ္ပမာဏအေၾကာင္း ဒီမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ေန႔နဲ႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းတို႔ကို မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အင္တာနက္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ မိုဘုိင္းပိုက္ဆံအိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရွိႏုိင္မလား၊ ျပဳလုပ္ႏို္င္မလားဆိုတာလည္း ဘဏ္ကို တစ္ခါတည္း ေမးျမန္းခဲ့ပါ။world


ဒီအခ်က္ေတြသိထားၿပီဆိုရင္ေတာ့ အေၾကြးဝယ္ကတ္ကို ကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္ထားအသံုးျပဳႏိုင္ပါၿပီdingarဘယ္ကတ္က ကိုယ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲဆိုတာကို ေသခ်ာသိရေအာင္ ဒီမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။world


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ခရက္ဒစ္ကတ္ အသံုးျပဳျခင္း

ခရက္ဒစ္ကတ္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ အေၾကြးဝယ္ကတ္ အေၾကြးဝယ္ကဒ္ ေလွ်ာက္ထားနည္း ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမွာလဲ အေႀကြးဝယ္ကတ္ အေျကြးဝယ္ကတ္ အေၿကြးဝယ္ကတ္ အေႀကြးဝယ္ကဒ္ အေျကြးဝယ္ကဒ္ အေၿကြးဝယ္ကဒ္ visa card ေလွ်ာက္ရန္ ေလွ်ာက္ရန္ ကတ္ေလွ်ာက္ရန္ ခရစ္ဒစ္ကတ္ေလွ်ာက္ရန္ ခရစ္ဒစ္ကဒ္ေလွ်ာက္ရန္ ခရက္ဒစ္ကတ္ေလွ်ာက္ရန္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ေလွ်ာက္ရန္ ခရက်ဒစ်ကတ် ခရက်ဒစ်ကဒ် အကြွေးဝယ်ကတ် အကြွေးဝယ်ကဒ် လျှောက်ထားနည်း visa card လျှောက်ရန် လျှောက်ရန် ကတ်လျှောက်ရန် ခရစ်ဒစ်ကတ်လျှောက်ရန် ခရစ်ဒစ်ကဒ်လျှောက်ရန် ခရက်ဒစ်ကတ်လျှောက်ရန် ခရက်ဒစ်ကဒ်လျှောက်ရန် credit card how to apply Credit card how to make a credit card how to apply visa card

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။