အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား (MFIs) တြင္ ေငြစုျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (MFIs) ေတြကို လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ေခ်းေငြ ဒါမွမဟုတ္ အုပ္စုဖြဲ႕ေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေပးတဲ့ ေနရာအျဖစ္ သိထားၾကပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ MFIs တခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ေငြစုေဆာင္းတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြပါ ရႏိုင္ပါတယ္Neo

အေသးစားေခ်းေငြေတြနဲ႔ MFIs ေတြအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။hello


MFIs ေတြမွာ အပ္ႏွံႏိုင္တဲ့ ေငြစုစာရင္း ႏွစ္မ်ိဳး

MFIs ေတြမွာ ရႏိုင္တဲ့ ေငြစုစာရင္း ႏွစ္မ်ိဳးကေတာ့

  • မျဖစ္မေန စုေဆာင္းေငြ (Compulsory savings)
  • ဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းေငြ (Voluntary savings) တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေငြစုစာရင္း ႏွစ္မ်ိဳးရဲ႕ အတိုးႏႈန္းေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြက ေတာ္ေတာ္ေလး ကြဲျပားမႈရွိပါတယ္။hello


မျဖစ္မေန စုေဆာင္းေငြ (Compulsory savings)

MFIs ေတြက သူတို႔ဆီမွာ ေခ်းေငြထုတ္ယူသူေတြကို မျဖစ္မေနစုေဆာင္းေငြစာရင္းထဲမွာ ေငြစုေစေလ့ရွိပါတယ္shwe

စည္းမ်ဥ္းေတြအရ ဒီအပ္ေငြအမ်ိဳးအစားေတြက ေခ်းေငြရဲ႕ ၅% အထိသာ အမ်ားဆုံး အပ္ႏွံႏိုင္ပါတယ္shwe။ MFI ေတြက မျဖစ္မေနစုေဆာင္းေငြအတြက္ေပးတဲ့ အနိမ့္ဆုံးအတိုးႏႈန္းကေတာ့ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၄% ျဖစ္ပါတယ္shwe

‌MFIs တိုင္းကေတာ့ မျဖစ္မေနစုေဆာင္းေငြ အပ္ႏွံဖို႔ လိုအပ္တာမဟုတ္ပါဘူးshwe။ မျဖစ္မေနစုေဆာင္းေငြ အပ္ႏွံဖို႔ လိုအပ္တဲ့ MFIs ေတြက ေခ်းေငြမထုတ္ေပးခင္ စုေဆာင္းဖို႔လိုအပ္တဲ့ ပမာဏကို ႏုတ္ယူထားေလ့ရွိပါတယ္shwe

မျဖစ္မေနစုေဆာင္းေငြစာရင္းေတြက MFIs ေတြမွာေခ်းေငြထုတ္ယူဖို႔အတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ေခ်းေငြထုတ္ယူသူေတြအေနနဲ႔ တျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာေတာ့ မရွိပါဘူးshwehello


ဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းေငြ (Voluntary savings)

မျဖစ္မေနစုေဆာင္းေငြစာရင္းေတြနဲ႔မတူတာက ဒီဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းေငြစာရင္းေတြမွာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာေတြရွိပါတယ္shwe

ဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းေငြစာရင္းေတြအတြက္ အပ္ႏွံႏိုင္တဲ့ ေငြပမာဏ ကန႔္သတ္ထားျခင္းမရွိပါဘူးshwe။ ဒီစာရင္းေတြအတြက္ အနိမ့္ဆုံးအတိုးႏႈန္းက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀% ဆိုေပမယ့္ MFIs ေတြက အတိုးႏႈန္းအနည္းငယ္ ပိုေပးေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းေငြစာရင္းအတြက္ အတိုးႏႈန္းက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀% ကေန ၁၅% ထိရႏိုင္ပါတယ္shwe

ဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းေငြစာရင္းအမ်ားစုက ႐ိုး႐ိုးပုံမွန္ ေငြစုစာရင္းေတြျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ ေတြကေတာ့ စာရင္းေသအပ္ေငြ (ဒါမွမဟုတ္ ကာလသတ္မွတ္အပ္ေငြ) စာရင္းေတြျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဒီစာရင္းေတြက အတိုးႏႈန္း ပိုမ်ားႏိုင္ေပမယ့္ သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုအထိ ေငြအပ္ႏွံထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwe

MFI ေတြရဲ႕ ဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းေငြစာရင္းေတြမွာ ေငြအပ္ႏွံဖို႔ဆိုရင္ သင္က “member” (အဖြဲ႕ဝင္) ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္shwe။ “member” (အဖြဲ႕ဝင္) ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္က တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒါက အခုလက္ရွိ ေခ်းေငြထုတ္ယူထားသူ သို႔မဟုတ္ အရင္က ေခ်းေငြထုတ္ယူဖူးသူဟု ဆိုလိုတာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္shwe(မွတ္ခ်က္ shweshwe။ ေနာက္ပိုင္းမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ေျပာင္းလဲသြားရင္ေတာ့ MFI ေတြရဲ႕ ဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းေငြစာရင္းေတြမွာ လူတိုင္းအပ္ႏွံႏိုင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါတယ္။)

လိုင္စင္ရ MFIsေတြတိုင္းမွာ မျဖစ္မေနစုေဆာင္းေငြ အပ္ႏွံႏိုင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားေပမယ့္ ဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းေငြစာရင္းေတြကိုေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန (FRD) က တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ေခ်းေငြစုေငြလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရွိတဲ့ MFIs ေတြမွာသာ အပ္ႏွံႏိုင္ပါတယ္Neo

  • ေခ်းေငြစုေငြလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ဆိုရင္ MFIs ေတြအေနနဲ႔ ေအာက္ပါကသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
  • အနည္းဆုံး ၃ ႏွစ္ လည္ပတ္ေနၿပီးသား လုပ္ငန္းျဖစ္ရန္။
  • ၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္ အျမတ္ဝင္ေငြ ရရွိထားရန္။
  • ထည့္ဝင္ၿပီးမတည္ရင္းႏွီးေငြ အနည္းဆုံး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀ မီလီယံ ရွိရန္shwe။ (အပ္ေငြလက္ခံျခင္းမျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀ မီလီယံ ရွိရန္။)
  • လုံေလာက္တဲ့နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈရွိရန္။
  • ေငြျဖစ္လြယ္မႈႏွင့္ ေႂကြးျမႇီမ်ားျပန္ဆပ္ႏိုင္ျခင္းအခ်ိဳးေတြကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈရွိရန္။

ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ MFIs ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေခ်းေငြစုေငြလုပ္ငန္းလိုင္စင္ မရွိၾကတာျဖစ္ပါတယ္shwehello


MFI မွာ ဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းေငြ မအပ္ႏွံခင္ စဥ္းစားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား

သင္က MFI မွာ ဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းေငြ အပ္ႏွံဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ စဥ္းစားဖို႔ လိုတဲ့ အခ်က္ေတြရွိပါတယ္shwe

MFIs ေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ MFIs ကိုပဲ ေ႐ြးခ်ယ္လို႔ရႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒါက ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ကန႔္သတ္ခ်က္ရွိတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါshwe။ ေနာက္ထပ္ကန႔္သတ္ခ်က္ကေတာ့ MFI မွာ ေငြအပ္ႏွံဖို႔ဆိုရင္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwe

ဒီကန႔္သတ္ခ်က္ေတြကို စဥ္းစားၿပီးၿပီဆိုရင္ ေငြမအပ္ႏွံခင္ ေနာက္ထပ္စဥ္းစားဖို႔လိုအပ္တာက ဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းေငြစာရင္းအတြက္ MFI ေတြအေနနဲ႔ အတိုးကို ဘယ္လိုတြက္ခ်က္ၿပီး ေပးလဲဆိုတာကိုပါshwe။ ၿပီးရင္ေတာ့ ေငြထုတ္ကန႔္သတ္ခ်က္ေတြအေၾကာင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေၾကာင္းနဲ႔ တျခားေပးေဆာင္ရမယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခေၾကးေငြေတြအေၾကာင္းလည္း စဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္shwe

ေငြစုျခင္းက ဘ႑ာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္shwe။ ေငြစုၿပီး အတိုးရႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ MFIs ေတြက ေ႐ြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္shwe။ ေနာက္ထပ္ေ႐ြးခ်ယ္စရာေတြကေတာ့ ဘဏ္ေတြရဲ႕ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းေတြ နဲ႔ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။hello


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (MFI)
ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။