ခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား – ဘဏ္အာမခံခ်က္၊ လက္ေဆာင္ခ်က္၊ ေငြေပးအမိန္႔ခ်က္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စတင္ေလ့လာရန္ထဲမွ ေဆာင္းပါးတစ္ခု-

ခ်က္လက္မွတ္မ်ား - Cheques


ဘဏ္အာမခံခ်က္လက္မွတ္၊ ေငြေပးအမိန္႔ခ်က္လက္မွတ္၊ Cashier’s ခ်က္လက္မွတ္ ဆိုတာေတြက ဘာမွန္းမေသခ်ာ ျဖစ္ေနလား။

ေတြ႕ရမ်ားတဲ့ ခ်က္လက္မွတ္ေတြအေၾကာင္း ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။world


အဓိကအခ်က္မ်ား

  • ပံုမွန္ခ်က္လက္မွတ္ – ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသူရဲ႕ စာရင္းရွင္စာရင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ခ်က္လက္မွတ္။
  • ဘဏ္အာမခံခ်က္လက္မွတ္ – ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသူရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲမွာ ေငြအလံုအေလာက္ရွိေၾကာင္း ဘဏ္မွစစ္ေဆးၿပီး တံဆိပ္႐ိုက္ထားေသာ ခ်က္လက္မွတ္။
  • ေငြေပးအမိန္႔ခ်က္လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္ Cashier’s ခ်က္) – ေငြသြင္းထားၿပီးေသာ ဘဏ္မွထုတ္ေပးသည့္ ခ်က္လက္မွတ္။
  • လက္ေဆာင္ခ်က္လက္မွတ္ – ေငြသြင္းထားၿပီးေသာ ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အထူးအခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ ခ်က္လက္မွတ္။

ခ်က္လက္မွတ္အမ်ိဳးအစားမ်ား

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ခ်က္လက္မွတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

Shwedingar Icon ပံုမွန္ခ်က္လက္မွတ္ ဘဏ္အာမခံခ်က္လက္မွတ္ Payment order ခ်က္ (သို႔) Cashier’s ခ်က္ လက္ေဆာင္ခ်က္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား စာရင္းရွင္စာရင္း မရွိပါ။
အဓိက အသံုးျပဳသည့္ ေနရာ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားကို ေငြေပးေခ်ရန္ႏွင့္ ေငြသားထုတ္ယူရန္ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားကို ေငြေပးေခ်ရန္။ အထူး အခ်ိန္အခါ သမယမ်ားအတြက္။
ေငြကို ဘယ္ကေန ရလဲ ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသူရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းမွ ေပးရန္ရွိသူမွ ေငြႀကိဳသြင္းၿပီး ဘဏ္မွ ေငြလက္ခံသူကို ျပန္ေပးပါတယ္။
ဘယ္မွာ ေငြသြင္းလို႔ ရလဲ မည္သည့္ဘဏ္မဆို ခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာ ဘဏ္တြင္သာ
ေငြေပးေခ်ရန္ ၾကာခ်ိန္

ခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာ ဘဏ္ျဖစ္ပါက ခ်က္ခ်င္းရမည္Trinity

အျခားဘဏ္ျဖစ္ပါက ၁ ရက္၊ ၂ ရက္ ေစာင့္ရမည္Trinity

ခ်က္ခ်င္းရမည္။
ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးခ ပံုမွန္အားျဖင့္ မရွိပါ။ အခေၾကး ရွိႏိုင္သည္။ အခေၾကး ရွိႏိုင္သည္။ အခေၾကး ရွိႏိုင္သည္။
ေငြလက္ခံခ

နယ္ျခားပါက ေငြသြင္းခရွိႏိုင္သည္Trinity

အျခားဘဏ္ျဖစ္ပါက ေငြလႊဲခရွိႏိုင္သည္Trinity

နယ္ျခားပါက ေငြသြင္းခရွိႏိုင္သည္။
ေငြလက္ခံသူအတြက္ အႏၲရာယ္ ေငြေပးေခ်သူရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲမွာ ေငြအလုံအေလာက္မရွိတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ စစ္ေဆးထားပါက အႏၲရာယ္ပိုနည္းမည္။ ေငြသြင္းၿပီးသား ျဖစ္တာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ပိုနည္းမည္။

 world


ပံုမွန္ခ်က္လက္မွတ္

ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသူရဲ႕ စာရင္းရွင္စာရင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ခ်က္လက္မွတ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ ေငြသားကို ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသူရဲ႕ စာရင္းရွင္စာရင္းမွ ျဖတ္ယူပါလိမ့္မယ္။

ပံုမွန္ခ်က္လက္မွတ္မ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ

ဘဏ္အာမခံခ်က္လက္မွတ္

ခ်က္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးတဲ့ဘဏ္မွ အသိအမွတ္ျပဳ စစ္ေဆးထားတဲ့ ခ်က္လက္မွတ္ေတြကို ဘဏ္အာမခံခ်က္လက္မွတ္ (Certified cheque) လို႔ ေခၚပါတယ္။

ဆိုလိုတာက ဘဏ္မွ ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသူရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲမွာ ေငြအလံုအေလာက္ရွိရဲ႕လားဆိုတာကို စစ္ေဆးထားတာပါshwe။ ခ်က္လက္မွတ္ကို ေငြသြင္းတာျဖစ္ျဖစ္၊ ျပန္အပ္တာျဖစ္ျဖစ္ မလုပ္မခ်င္း ဒီေငြေတြကို သပ္သပ္ဖယ္ထားပါလိမ့္မယ္။

ခ်က္လက္မွတ္ပိုင္ရွင္က သူ႔ရဲ႕ခ်က္ကို စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ ဘဏ္ကို သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwe။ အခေၾကး ေပးရႏိုင္ပါတယ္။

ဒီခ်က္လက္မွတ္ရဲ႕ အားသာခ်က္ကေတာ့ ေငြလက္ခံသူက ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသူရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းထဲမွာ ေငြအလံုအေလာက္ရွိ မရွိ စိုးရိမ္ေနစရာ မလိုပါဘူး။

ေငြေပးအမိန္႔ခ်က္ (Payment order) လက္မွတ္ (သို႔) Cashier’s ခ်က္လက္မွတ္

ေငြေပးအမိန္႔ခ်က္လက္မွတ္ (သို႔) Cashier’s ခ်က္လက္မွတ္ေတြက ေငြသြင္းၿပီးထားတဲ့ ခ်က္လက္မွတ္မ်ိဳးပါ။

ေငြေပးေခ်ရမယ့္သူက ေငြႀကိဳသြင္းဖို႔ လိုပါတယ္shwe။ ၿပီးရင္ ဘဏ္ကေန ေငြသားထုတ္ေပးမယ့္ ခ်က္လက္မွတ္ကို ဘဏ္မွ ေရးေပးပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္သူမဆို စာရင္းရွင္စာရင္း မရွိရင္ေတာင္ ေငြေပးအမိန္႔ခ်က္လက္မွတ္ကို ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

ေငြသားျဖင့္ ေပးႏိုင္သလို၊ ဘဏ္စာရင္းထဲမွလည္း ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဒီဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ေတာ့ အခေၾကးေကာက္ခံပါလိမ့္မယ္။

ဒီခ်က္လက္မွတ္မ်ိဳးက ေငြေပးေခ်ရမယ့္သူက ေပးေခ်ရမယ့္ေငြကို ေပးေခ်ထားၿပီးသားျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေငြလက္ခံသူကိုလည္း ဘဏ္မွေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြလက္ခံသူအတြက္ေတာ့ ပိုစိတ္ခ်ရပါတယ္။

လက္ေဆာင္ခ်က္လက္မွတ္

ေငြေပးအမိန္႔ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔ ဆင္တူပါတယ္shwe။ ေငြေပးေခ်မယ့္သူက ေငြေပးေခ်ၿပီးသား ခ်က္လက္မွတ္မ်ိဳးပါ။

ဒီလို ခ်က္လက္မွတ္က ထူးျခားတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ားအတြက္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္shwe။ ဥပမာ – မဂၤလာေဆာင္ပြဲ၊ ေမြးေန႔ပြဲ။

လက္ေဆာင္ခ်က္လက္မွတ္ေတြက ေငြပို႔ေပးရတာထက္၊ ေငြသားအမ်ားႀကီး ေပးခဲ့တာထက္ ပိုၿပီး စိတ္ခ်ေကာင္းမြန္တဲ့ ခ်က္လက္မွတ္မ်ိဳးပါ။

ေငြေပးအမိန္႔ခ်က္လက္မွတ္လိုပဲ စာရင္းရွင္စာရင္း မလိုအပ္ေပမယ့္ လက္ေဆာင္ခ်က္လက္မွတ္ ထုတ္ယူတဲ့အခါ ေငြသားေပးသြင္းလို႔ ရပါတယ္။

ဒီဝန္ေဆာင္မႈအတြက္လည္း အခေၾကးေငြ ေတာင္းပါလိမ့္မယ္။world


ဒီဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈေတြက ပိုၿပီးတြင္က်ယ္လာေပမယ့္ ခ်က္လက္မွတ္သံုးဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးေတြ ရွိတာေၾကာင့္ ဒီလိုေရြးခ်ယ္မႈေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးထားသင့္ပါတယ္။world


စတင္ေလ့လာရန္ထဲမွ ေဆာင္းပါးတစ္ခု-

ခ်က္လက္မွတ္မ်ား – Cheques

ခ်က္ ခ်က္လက္မွတ္ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား ခ်က္လက္မွတ္ကဘာလဲ ခ်က္လက္မွတ္ဆိုတာဘာလဲ ခ်က္ကဘာလဲ ခ်က္ဆိုတာဘာလဲ ခ်က္ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္ ခ်က္ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ ခ်က္လက္မွတ္ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္ ခ်က္လက္မွတ္ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ ခ်က္နဲ႔ေငြသြင္း ခ်က္နဲ႔ေငြထုတ္ ေငြသြင္းေငြထုတ္ ေငြသြင္း ေငြထုတ္ ေငြအသြင္းအထုတ္ ခ်က္နဲ႔ ခ်က္နဲ႔ေငြအသြင္းအထုတ္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္း စာရင္းရွင္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ ေငြစာရင္း ခ်က္အမ်ိဳးအစား ခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား ခ်က္စာရင္း လက္ေဆာင္ခ်က္ လက္ေဆာင္ခ်က္လက္မွတ္ ဘဏ္အာမခံခ်က္ ဘဏ္အာမခံခ်က္လက္မွတ္ ေငြေပးအမိန္႔ခ်က္ ေငြေပးအမိန္႔ခ်က္လက္မွတ္ ေငြေပးအမိန္႔လႊာ ခ်က္အေၾကာင္း ချက် ချက်လက်မှတ် ချက်လက်မှတ်များ ချက်လက်မှတ်ကဘာလဲ ချက်လက်မှတ်ဆိုတာဘာလဲ ချက်ကဘာလဲ ချက်ဆိုတာဘာလဲ ချက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ် ချက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ ချက်လက်မှတ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ် ချက်လက်မှတ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ ချက်နဲ့ငွေသွင်း ချက်နဲ့ငွေထုတ် ငွေသွင်းငွေထုတ် ငွေသွင်း ငွေထုတ် ငွေအသွင်းအထုတ် ချက်နဲ့ ချက်နဲ့ငွေအသွင်းအထုတ် စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း စာရင်းရှင် စာရင်းရှင်အပ်ငွေ ငွေစာရင်း ချက်အမျိုးအစား ချက်အမျိုးအစားများ ချက်စာရင်း လက်ဆောင်ချက် လက်ဆောင်ချက်လက်မှတ် ဘဏ်အာမခံချက် ဘဏ်အာမခံချက်လက်မှတ် ငွေပေးအမိန့်ချက် ငွေပေးအမိန့်ချက်လက်မှတ် ငွေပေးအမိန့်လွှာ ချက်အကြောင်း cheque check types of cheques what are cheques what are checks certified cheques certified checks gift cheques gift checks payment order payment order cheque payment order check

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။