အေသးစားလုပ္ငန္းဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ အေဝးထိန္းသေဘာျဖင့္ လုပ္ငန္းတြင္ေစမယ့္ အခ်က္ (၆) ခ်က္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

အေဝးထိန္းသေဘာျဖင့္အလုပ္လုပ္ျခင္းက ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပိုပိုၿပီး ေခတ္စားလာသလို ၂၀၂၀ ကမာၻ႕ကပ္ေရာဂါ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲဒီလုိအလုပ္လုပ္ျခင္းကို တဟုန္ထိုး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေစဖို႔ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္Cypher

လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း အေဝးထိန္းသေဘာျဖင့္အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုဖို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ အပ္ပလီေကးရွင္း အစရွိတဲ့ အေဝးထိန္းအလုပ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာအေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ား ကို ရွာေဖြလာၾကပါတယ္Cypher

ဒါေပမယ့္ ဒီကိရိယာမ်ားသာမက ဘက္စံုခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားက အေဝးထိန္းသေဘာနဲ႔အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ ထိေရာက္မႈနဲ႔ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖို႔ကို ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္Cypher

အေဝးထိန္းသေဘာနဲ႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာမွာ အဆင္ေျပဖို႔အတြက္ အေသးစားလုပ္ငန္းဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ အခ်က္ (၆) ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္Cypher

မွတ္ခ်က္ – လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕အေျခအေနနဲ႔ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြအားလံုးက ကိုက္ညီမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ ဒီအခ်က္ေတြက ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပိုၿပီးကိုက္ညီပါလိမ့္မယ္။123


123


shwedingar။ ေအာက္ထစ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ပါ။

 • အဆင္ေျပမည့္အခ်ိန္ – ဝန္ထမ္းမ်ား အဆင္ေျပမည့္အခ်ိန္ကို သေဘာတူေပးပါshwedingar။ သူတို႔အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္က ပံုမွန္႐ံုးခ်ိန္လည္းျဖစ္ႏုိင္သလုိ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္တင္ဖို႔အတြက္ ပိုၿပီး အဆင္ေျပမယ့္အခ်ိန္ေတြကို ညိႇႏိႈင္းေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • တံု႔ျပန္မႈ – ႐ံုးပတ္ဝန္းက်င္မွာ အလုပ္လုပ္ရတာမဟုတ္ေတာ့ တံု႔ျပန္မႈကင္းမဲ့ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပိုမ်ားလာႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္တဲ့ တံု႔ျပန္မႈတစ္ခုကို သေဘာတူေပးပါshwedingar။ စိုးရိမ္စရာမလုိေအာင္ ခ်က္ခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳ အားေပးပါ။
 • အကန္႔အသတ္ – အလုပ္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ဘဝရဲ႕ အကန္႔အသတ္နယ္နိမိတ္က ေဝဝါးေစႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြ အဆင္မေျပမယ့္အခ်ိန္၊ မအားလပ္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ေတြကို လက္ခံေပးပါshwedingar။ (ဥပမာ – ညေန ၅ နာရီေနာက္ပိုင္းနဲ႔ ပိတ္ရက္မ်ား)

shwedingar။ အေျခခံအေဆာက္အဦး၊ ကိရိယာ တို႔ကို ျပင္ဆင္ထားရွိပါ။

 • ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (Hardware) – ကိုယ့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို အိမ္ကေန အလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ အင္တာနက္တပ္ဆင္ရာမွာ အကူအညီေပးပါshwedingar။ ေရြးခ်ယ္စရာေဒတာအကန္႔အသတ္မဲ့ အိမ္သံုးအင္တာနက္အစီအစဥ္ေတြအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။
 • ေနအိမ္႐ံုးခန္း – ဝန္ထမ္းေတြကို အိမ္မွာ အလုပ္လုပ္မယ့္ ေနရာတစ္ခု သတ္မွတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါshwedingar။ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္တဲ့ေနရာမွာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ စားပြဲ၊ ထိုင္ခံုနဲ႔ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
 • အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း – ဝန္ထမ္းေတြကို သူတုိ႔လုပ္ကိုင္ရမယ့္ အလုပ္တာဝန္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ system မ်ားကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳနဲ႔ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါshwedingar။ (ဥပမာ – ဖိုင္မ်ား၊ စာရင္းဇယားမ်ား)

shwedingar။ အခ်က္အလက္ရယူျခင္းနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳပါေစ။

 • အတြင္းသတင္းမ်ား – အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ပသို႔မေပါက္ၾကားေစရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သတိေပးပါshwedingar။ (ဥပမာ – စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကြန္ျပဴတာတြင္ ဖြင့္လ်က္ထားရွိျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ အတြင္းေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးစဥ္ အျခားသူမ်ားမၾကားေအာင္ သတိျပဳရန္)
 • လံုၿခံဳမႈ – စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ system မ်ားကို စာရြက္စာတမ္းအျဖစ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းအရျဖစ္ေစ လံုၿခံဳမႈရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ သတိေပးပါshwedingar။ အခ်က္အလက္ရယူမႈလွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ား ထားခိုင္းပါ။
 • တာဝန္လႊဲအပ္ျခင္းမ်ား – အခ်က္အလက္ရယူခြင့္နဲ႔ တာဝန္ရွိသူကို မွန္ကန္ေစဖို႔အတြက္ အခြင့္ရတာဝန္လႊဲအပ္ျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္ပါshwedingar။ (ဥပမာ – ဘဏ္စာရင္းဝင္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္း)

shwedingar။ အလုပ္လုပ္သည့္စည္းခ်က္ပံုစံကို ျပန္ျပင္ပါ။

 • အခ်ိန္ဇယားဆြဲျခင္း – အလုပ္စည္းခ်က္ပံုစံကုိ ျပန္ျပင္ဖုိ႔အတြက္ အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ပါ၊ အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ျဖန္႔ေဝပါ။  
 • အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈ – ဝန္ထမ္းေတြက ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆုိတာ သိေနဖုိ႔အတြက္ ဦးစားေပးရမယ့္အရာေတြ၊ ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ရမယ့္အခ်ိန္ စတာေတြကို ပိုၿပီးရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပပါshwedingar။ အလုပ္ခ်ိန္ နာရီအေရအတြက္ထက္ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈအတြက္ အဓိကစြမ္းေဆာင္ရည္အညႊန္းကိန္း (KPIs) မ်ား အေပၚမွာ အာ႐ံုစိုက္ပါ။
 • လုပ္ငန္းစီးဆင္းမႈ – အဓိကတာဝန္၊ အခန္းက႑၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ့္သူမ်ားကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး အတည္ျပဳေပးပါ။

shwedingar။ အခ်ိတ္အဆက္မိေနဖို႔အတြက္ ပိုၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ။

 • ဗီဒီယို – ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဗီဒီယိုဖုန္းေခၚဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ပါshwedingar။ ႐ံုးမွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္သလုိပဲ ဗီဒီယိုဖုန္းေခၚဆုိျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
 • လူမႈေရး – ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ အၿမဲဆက္သြယ္မႈရွိေစဖုိ႔အတြက္ အလုပ္နဲ႔မဆိုင္တဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မဟုတ္တဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဆက္သြယ္ေပးပါshwedingar။ ပံုမွန္႐ံုးမွာ ရရွိႏိုင္တဲ့ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးလိုမ်ိဳး အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖန္တီးေပးပါ။
 • ပါဝင္မႈ – အဖြဲ႕လုိက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားမွာ အဖြဲ႕ဝင္တိုင္း ပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ အခြင့္အေရးေပးပါshwedingar။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးကို ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္စာရင္းကို အၿမဲျဖည့္တင္းထားပါ။

shwedingar။ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ကိရိယာမ်ားကို ရွာေဖြပါ။

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရင္း ကိုယ့္လုပ္ငန္းလည္း ေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ကိရိယာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳပါshwedingar။ လိုအပ္မယ္ထင္တဲ့ ကိရိယာတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 • ဗီဒီယိုေခၚဆိုျခင္း (Video conferencing) ႏွင့္ စာတိုေပးပို႔ျခင္း။
 • အလုပ္အစီစဥ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ပေရာဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈ။
 • စာရြက္စာတမ္းမ်ား မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းစီမံမႈ။

အေဝးထိန္းသေဘာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ကိရိယာမ်ား ကို ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။123


အေဝးထိန္းသေဘာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းက ခက္ခဲႏုိင္ေပမယ့္ ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အဆင္ေျပေျပ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကေတာ့ အိမ္မွာ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတာေၾကာင့္ ႐ံုးမွာလုပ္ကိုင္ရတာထက္ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ အထူးသျဖင့္ စစလုပ္ျခင္းမွာ ပိုၿပီးဆိုးရြားႏိုင္ပါတယ္shwedingarဥပမာေျပာရရင္ လူတိုင္းက အိမ္မွာ တိတ္ဆိတ္တဲ့ေနရာကို ရွာေတြ႕ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမွာ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္တဲ့ အဓိကအခက္အခဲက ကုိယ္တုိင္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေျဖရွင္းလုိက္လို႔မရတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ျခင္းပါပဲshwedingar။ ဒါေၾကာင့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းေတြကို အားအျပည့္သြင္းထားပါshwedingar။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ဘက္ထရီအပိုေတြလည္း ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အေဝးကေန အလုပ္လုပ္တာ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈက ပိုမတိုးလာရင္ေတာင္ နဂိုအတိုင္း ထိန္းသိမ္းထားရင္း ဝန္ထမ္းေတြလည္း ပိုၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိပါလိမ့္မယ္။

အေဝးထိန္းသေဘာျဖင့္အလုပ္လုပ္ျခင္း အိမ္မွအလုပ္လုပ္ျခင္း အိမ္မွလုပ္ျခင္း အိမ္မွ႐ံုးတက္ျခင္း အိမ္ကေန႐ံုးတက္တဲ့အခါဝန္ထမ္းေတြကိုဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အိမ္မွအလုပ္လုပ္တဲ့အခါသိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား အိမ္ကေနအလုပ္လုပ္ျခင္း အိမ္ကေန႐ံုးတက္ျခင္း အဝေးထိန်းသဘောဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း အိမ်မှအလုပ်လုပ်ခြင်း အိမ်မှလုပ်ခြင်း အိမ်မှရုံးတက်ခြင်း အိမ်ကနေရုံးတက်တဲ့အခါဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အသေးစားလုပ်ငန်းများအတွက်အိမ်မှအလုပ်လုပ်တဲ့အခါသိထားသင့်တဲ့အချက်များ အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ခြင်း အိမ်ကနေရုံးတက်ခြင်း home-office home office Work from home remote working working from home work from home tips for small businesses

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။