တစ္ကိုယ္ေရ ဘ႑ာေရးအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ – သင္႐ိုးပင္မ စာမ်က္ႏွာ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

သင္ရိုးအေၾကာင္းအရာ

တစ္ကိုယ္ေရ ဘ႑ာေရးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ပါပဲshwedingar။ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ရသလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ႑ာေရးကိုလည္း အထူးဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္shwedingar။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲ့ဒီဘက္ကိုေျခဦးလွည့္ဖို႔ အခ်ိန္မရၾကပါဘူးTrinity

ဒီသင္တန္းက သင့္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးကို ျပန္လည္သုံးသပ္ႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ထိန္းခ်ဳပ္ရမလဲဆိုတာကို ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။123


ဒီသင္တန္းက ဘယ္သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္သလဲ။

  • တစ္ကိုယ္ေရ ဘ႑ာေရးကို အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္လိုသူမ်ားအတြက္။

သင္ရိုးမာတိကာ

1.   တစ္ကိုယ္ေရ ဘ႑ာေရးဆိုတာဘာလဲshwedingar။ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာလဲshwedingar
2.1   “ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း” – ေမးခြန္းမ်ား (ဗီဒီယို)
2.2   “ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း” – ေမးခြန္းမ်ား (ေမးခြန္းလႊာ)
2.3   “ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း” – သုံးသပ္ခ်က္မ်ား
3.   ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
4.   ဝင္ေငြတိုးေအာင္ လုပ္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
5.   စုေဆာင္းေငြ တည္ေဆာက္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
6.   အသုံးစရိတ္မ်ား ေျခရာခံျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
7.   အေႂကြး စီမံျခင္း မၾကာမီလာမည္။
8.   တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္း အဆင့္မ်ား မၾကာမီလာမည္။

သင္တန္းမွတ္ခ်က္

  • ႀကိဳတင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား – မရွိပါshwedingar။ (စတင္ေလ့လာမယ့္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။)
  • ခန႔္မွန္းၾကာခ်ိန္ – ၃ နာရီ (ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပါဝင္တယ္။)
  • မွတ္ခ်က္shwedingarshwedingar။ ဘ႑ာေရးကို စီမံခန႔္ခြဲတဲ့ေနရာမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကတိကဝတ္ျပဳဖို႔ႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ လိုအပ္ပါတယ္shwedingar

သင္႐ိုးနမူနာ Screenshot မ်ာ:


သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း

စာရင္းေပးသြင္းရန္ မလိုပါshwedingar။ စတင္ဖို႔အတြက္ အေပၚက သင္ခန္းစာမ်ားကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။123ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ တျခားသင္ခန္းစာမ်ားသို႔


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္