ပက္ေက့ဂ်္ : စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ ႏွင့္ Microsoft Office အေၾကာင္း မိတ္ဆက္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

သင္ရိုးအေၾကာင္းအရာ

အေျခခံသင္႐ိုး ႏွစ္ခု : “စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္” ႏွင့္ “Microsoft Office အေၾကာင္း မိတ္ဆက္”.yes


ဒီသင္တန္းက ဘယ္သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္သလဲ။

  • လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အပါအဝင္ စာရင္းကိုင္ပညာ နဲ႔ Microsoft office အေၾကာင္း ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမရွိေသးတဲ့ လူတိုင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
  • လုပ္ငန္းအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ ခိုင္မာတဲ့ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ စာရင္းကိုင္ပညာ နဲ႔ ကြန္ျပဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲ အေျခခံေတြကို ေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။

သင္ရိုးမာတိကာ

သက္ဆိုင္ရာ သင္႐ိုး စာမ်က္ႏွာမွာ သင္႐ိုးအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို ေလ့လာရန္ –


သင္တန္းမွတ္ခ်က္

  • သင္တန္းအမ်ိဳးအစား – အြန္လိုင္း ဗီဒီယိုမ်ားfinance။ အခ်ိန္မေ႐ြး ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
  • ႀကိဳတင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား – မရွိပါfinance။ (စတင္ေလ့လာမယ့္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။)
  • ခန႔္မွန္းၾကာခ်ိန္ – ၃-၄ နာရီ

သင္႐ိုးနမူနာ Screenshot မ်ာ:


သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း

သင္႐ိုး ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ special combo package ေဈးႏႈန္း –

29,000 က်ပ္

အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သင္တန္းေၾကးကို KBZPay (သို႔မဟုတ္) WavePay နဲ႔သာ လက္ခံပါတယ္Tank

မွတ္ခ်က္financefinance။ စာရင္းေပးသြင္းဖို႔ဆိုရင္ အီးေမးလ္ တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) Viber အသုံးျပဳတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခု ထည့္သြင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္finance။ အဲ့ဒါမွသာ သင္တန္း စာရင္းေပးသြင္းျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈၿပီးေျမာက္တာနဲ႔ သင္တန္း ဝင္ေရာက္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပို႔ေပးလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္Tank

စာရင္းသြင္းထားၿပီးသားလား? ဒါဆိုရင္ ဒီမွာႏွိပ္ၿပီး ေလာ့ဂ္အင္ ဝင္ပါ။ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ တျခားသင္ခန္းစာမ်ားသို႔

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္