အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း – သင္႐ိုးပင္မစာမ်က္ႏွာ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

သင္ရိုးအေၾကာင္းအရာ

ဒီသင္႐ိုးမွာ အတိုးနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ အေျခခံမ်ားနဲ႔ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အတိုးတြက္ပံုေတြကို ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္Neo

ရာခိုင္နႈန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအတိုး၊ တိုးရင္းေပါင္းအတိုး စတဲ့ အတိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အတိုးတြက္ခ်က္ပံု လက္ေတြ႕ဥပမာမ်ား ပါဝင္ပါမယ္။world


ဒီသင္တန္းက ဘယ္သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္သလဲ။

  • အတိုးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး သိသင့္တာေတြ၊ အတိုးဘယ္လိုတြက္ရလဲ ဆိုတာေတြကို သင္ယူခ်င္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္။

သင္ရိုးမာတိကာ

1.   အတိုးဆိုတာ ဘာလဲ။
2.   အတိုးႏႈန္းဆိုတာ ဘာလဲ။
3.   ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ဒသမကိန္းသို႔ ေျပာင္းျခင္း
4.   က်ပ္ႏႈန္းထားမွ ရာခိုင္ႏႈန္းထားသို႔ ေျပာင္းျခင္း
5.   Fixed deposit ရဲ႕ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း
6.   ႐ိုး႐ိုးအတိုး ႏွင့္ တိုးရင္းေပါင္းအတိုးကို ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း
7.   ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း ႏွင့္ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းအတြက္ အတိုး
8.   ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္း အတိုးတြက္ျခင္း နမူနာမ်ား
9.   ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း အတိုးတြက္ျခင္း နမူနာမ်ား
10.   Flat ႏွင့္ amortisation အတိုးတြက္နည္း မၾကာမီလာမည္။
11.   စားသံုးသူလိုအပ္ခ်က္ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
12.   ကား (သို႔) အိမ္ရာ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
13.   ဘဏ္ (သို႔) MFI မွ လုပ္ငန္းသံုးေခ်းေငြအတြက္ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။

သင္တန္းမွတ္ခ်က္

  • ႀကိဳတင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား – မရွိပါshwedingar.com။ (စတင္ေလ့လာမယ့္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။)
  • ခန္႔မွန္းၾကာခ်ိန္ – ၁-၂ နာရီ

သင္႐ိုးနမူနာ Screenshot မ်ာ:


သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း

စာရင္းေပးသြင္းရန္ မလိုပါshwedingar.com။ စတင္ဖို႔အတြက္ အေပၚက သင္ခန္းစာမ်ားကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။worldေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ တျခားသင္ခန္းစာမ်ားသို႔

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္