၇) ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း ႏွင့္ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းအတြက္ အတိုး – အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း -> သင္ခန္းစာ (၇) ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း ႏွင့္ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းအတြက္ အတိုး

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း၊ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္း နဲ႔ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းတ္ို႔ ဆိုတာေတြ အားလုံးက အတိုးေပးတဲ့ ဘဏ္စာရင္းေတြ ျဖစ္ပါေပမယ့္ အတိုးတြက္ပုံတြက္နည္းေတြကေတာ့ ကြဲျပားၾကပါတယ္Trinity

ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း နဲ႔ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းေတြအတြက္ အတိုးကို ဘယ္လို တြက္ခ်က္ၾကတာလဲ ဆိုတာကို ေလ့လာၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။123ေက်းဇူးျပဳ၍ အႀကံျပဳခ်က္ မွ်ေဝေပးပါTrinity

၀ - လုံးဝ အႀကဳံမျပဳေပးခ်င္ပါ။ ၁၀ - ေသခ်ာေပါက္ အႀကံျပဳေပးခ်င္ပါတယ္။

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


သင္ရိုးမာတိကာ

1.   အတိုးဆိုတာ ဘာလဲ။
2.   အတိုးႏႈန္းဆိုတာ ဘာလဲ။
3.   ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ဒသမကိန္းသို႔ ေျပာင္းျခင္း
4.   က်ပ္ႏႈန္းထားမွ ရာခိုင္ႏႈန္းထားသို႔ ေျပာင္းျခင္း
5.   Fixed deposit ရဲ႕ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း
6.   ႐ိုး႐ိုးအတိုး ႏွင့္ တိုးရင္းေပါင္းအတိုးကို ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း
7.   ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း ႏွင့္ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းအတြက္ အတိုး
8.   ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္း အတိုးတြက္ျခင္း နမူနာမ်ား
9.   ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း အတိုးတြက္ျခင္း နမူနာမ်ား
10.   Flat ႏွင့္ amortisation အတိုးတြက္နည္း မၾကာမီလာမည္။
11.   စားသံုးသူလိုအပ္ခ်က္ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
12.   ကား (သို႔) အိမ္ရာ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
13.   ဘဏ္ (သို႔) MFI မွ လုပ္ငန္းသံုးေခ်းေငြအတြက္ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။

လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္