၉) ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း အတိုးတြက္ျခင္း နမူနာမ်ား – အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း -> သင္ခန္းစာ (၉) ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း အတိုးတြက္ျခင္း နမူနာမ်ား

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းအတြက္ အတိုးေတြကို ပုံမွန္အားျဖင့္ လစဥ္တြက္ခ်က္ေပးၿပီး ၃လတစ္ႀကိမ္ အတိုးထုတ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္finance။ ႐ိုး႐ိုးအတိုးတြက္နည္းနဲ႔ တိုးရင္းေပါင္းအတိုးတြက္နည္း ႏွစ္ခုလုံးေပါင္းစပ္ၿပီး တြက္ေပးေလ့ရွိပါတယ္Tank

ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းအတြက္ အတိုးဘယ္လိုတြက္လဲဆိုတာကို ဥပမာေတြနဲ႔တကြ ေလ့လာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။123ေက်းဇူးျပဳ၍ အႀကံျပဳခ်က္ မွ်ေဝေပးပါTank

၀ - လုံးဝ အႀကဳံမျပဳေပးခ်င္ပါ။ ၁၀ - ေသခ်ာေပါက္ အႀကံျပဳေပးခ်င္ပါတယ္။

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


သင္ရိုးမာတိကာ

1.   အတိုးဆိုတာ ဘာလဲ။
2.   အတိုးႏႈန္းဆိုတာ ဘာလဲ။
3.   ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ဒသမကိန္းသို႔ ေျပာင္းျခင္း
4.   က်ပ္ႏႈန္းထားမွ ရာခိုင္ႏႈန္းထားသို႔ ေျပာင္းျခင္း
5.   Fixed deposit ရဲ႕ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း
6.   ႐ိုး႐ိုးအတိုး ႏွင့္ တိုးရင္းေပါင္းအတိုးကို ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း
7.   ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း ႏွင့္ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းအတြက္ အတိုး
8.   ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္း အတိုးတြက္ျခင္း နမူနာမ်ား
9.   ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း အတိုးတြက္ျခင္း နမူနာမ်ား
10.   Flat ႏွင့္ amortisation အတိုးတြက္နည္း မၾကာမီလာမည္။
11.   စားသံုးသူလိုအပ္ခ်က္ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
12.   ကား (သို႔) အိမ္ရာ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
13.   ဘဏ္ (သို႔) MFI မွ လုပ္ငန္းသံုးေခ်းေငြအတြက္ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။

လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္