၂.၁) “ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း” [အပိုင္း – ၁] ေမးခြန္းမ်ား (ဗီဒီယို) – တစ္ကိုယ္ေရ ဘ႑ာေရးအေၾကာင္း မိတ္ဆက္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

တစ္ကိုယ္ေရ ဘ႑ာေရးအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ -> သင္ခန္းစာ (၂.၁) – “ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း” [အပိုင္း – ၁] ေမးခြန္းမ်ား (ဗီဒီယို)

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရး အေရးႀကီးသလိုပဲ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေငြေၾကးက်န္းမာေရးကိုလည္း ပုံမွန္စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္Cypher

ဒီအပိုင္း (၁) မွာ ကိုယ့္ရဲ႕တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးအတြက္ ေငြေၾကးက်န္းမာေရးကို စစ္ေဆးဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ႐ိုးရွင္းတဲ့ အေျဖမွန္ေ႐ြး ေမးခြန္း (၁၀) ခု ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။yesသင္ရိုးမာတိကာ

1.   တစ္ကိုယ္ေရ ဘ႑ာေရးဆိုတာဘာလဲshwedingar.com။ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာလဲ။
2.1   “ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း” – ေမးခြန္းမ်ား (ဗီဒီယို)
2.2   “ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း” – ေမးခြန္းမ်ား (ေမးခြန္းလႊာ)
2.3   “ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း” – သုံးသပ္ခ်က္မ်ား
3.   ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
4.   ဝင္ေငြတိုးေအာင္ လုပ္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
5.   စုေဆာင္းေငြ တည္ေဆာက္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
6.   အသုံးစရိတ္မ်ား ေျခရာခံျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
7.   အေႂကြး စီမံျခင္း မၾကာမီလာမည္။
8.   တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္း အဆင့္မ်ား မၾကာမီလာမည္။

လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္