၁) တစ္ကိုယ္ေရ ဘ႑ာေရးဆိုတာဘာလဲ။ – တစ္ကိုယ္ေရ ဘ႑ာေရးအေၾကာင္း မိတ္ဆက္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

တစ္ကိုယ္ေရ ဘ႑ာေရးအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ -> သင္ခန္းစာ (၁) – တစ္ကိုယ္ေရ ဘ႑ာေရးဆိုတာဘာလဲshwedingar

တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးကို စီမံခန႔္ခြဲဖို႔က အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သိၾကေပမယ့္ ေသခ်ာဂ႐ုမစိုက္မိၾကပါဘူးNeo

ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့ တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးအတြက္ ဘယ္လိုမ်ိဳး စဥ္းစားရမယ္၊ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးတာလဲဆိုတာနဲ႔ ဘာေတြကို သတိထားဖို႔ လိုမလဲဆိုတာကို ေလ့လာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။worldသင္ရိုးမာတိကာ

1.   တစ္ကိုယ္ေရ ဘ႑ာေရးဆိုတာဘာလဲshwedingar။ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာလဲ။
2.1   “ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း” – ေမးခြန္းမ်ား (ဗီဒီယို)
2.2   “ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း” – ေမးခြန္းမ်ား (ေမးခြန္းလႊာ)
2.3   “ေငြေၾကးက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း” – သုံးသပ္ခ်က္မ်ား
3.   ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
4.   ဝင္ေငြတိုးေအာင္ လုပ္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
5.   စုေဆာင္းေငြ တည္ေဆာက္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
6.   အသုံးစရိတ္မ်ား ေျခရာခံျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မၾကာမီလာမည္။
7.   အေႂကြး စီမံျခင္း မၾကာမီလာမည္။
8.   တစ္ကိုယ္ေရဘ႑ာေရးကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္း အဆင့္မ်ား မၾကာမီလာမည္။

လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္