စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁] – အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း မွ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း – သင္ရိုးပင္မစာမ်က္ႏွာ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

သင္ရိုးအေၾကာင္းအရာ

က်ေနာ္တို႔အမ်ားစုက ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ိဳးအခ်ိန္တစ္ခုေရာက္လာရင္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို စတင္ထူေထာင္ဖို႔ စဥ္းစားထားတတ္ၾကပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္လည္း လုပ္ငန္းတစ္ခု တည္ေထာင္တယ္ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူးTrinity

ဒီသင္တန္းက ကိုယ္အမွန္တကယ္ပဲ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခု တည္ေထာင္ခ်င္တာ ေသခ်ာလား၊ တကယ္လို႔ေသခ်ာရင္ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို တည္ေထာင္ခ်င္တာလဲTrinity

လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္ျခင္းသင္တန္း အပိုင္း ၁ ထဲမွာ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္မႈခရီးလမ္းကို အိုင္ဒီယာထုတ္တာကေန လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲတာအထိ လမ္းၫႊန္မႈေတြမွ်ေဝေပးၿပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခအမ်ားဆုံးျဖစ္ေအာင္ ကူညီေျပာျပေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။testing


ဒီသင္တန္းက ဘယ္သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္သလဲ။

  • အႀကီးစားလုပ္ငန္းျဖစ္ျဖစ္၊ အေသးစားလုပ္ငန္းျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္တည္ေထာင္ဖို႔ စဥ္းစားထားသူမ်ား၊
  • မၾကာေသးမီက လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္ေထာင္ထားၿပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျချမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ မိမိလုပ္ငန္းအေျခအေနကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ခ်င္တဲ့သူမ်ား၊
  • ကိုယ့္ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ေနာက္တစ္ဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈေတြလုပ္ခ်င္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

စတဲ့လူေတြအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။testing


သင္ရိုးမာတိကာ

1 မိတ္ဆက္
1.1   မိတ္ဆက္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 07:13
2 ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း
2.1   တြန္းအား အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 12:09
2.1.1   [သင္ေထာက္ကူ] တြန္းအား အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.2   အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ 14:20
2.2.1   [သင္ေထာက္ကူ] အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.3   အရင္းအျမစ္ 11:53
2.3.1   [သင္ေထာက္ကူ] အရင္းအျမစ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3 အိုင္ဒီယာ
3.1   အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 17:22
3.1.1   [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.2   အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း 16:50
3.2.1   [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.3   အစမ္းပုံစံထုတ္ျခင္း 08:09
4 စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္
4.1   ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 12:45
4.2   စီမံခန႔္ခြဲေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 05:39
4.2.1   [ပုံစံ/နမူနာမ်ား] စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
4.3   လုပ္ငန္းၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း 11:19
4.3.1   အခန္းက႑၊ တာဝန္ယူမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 17:53
4.4   ျပႆနာ နဲ႔ ေျဖရွင္းခ်က္ 07:07
4.5   ေဈးကြက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ 12:22
4.6   လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအစီစဥ္ 05:52
4.7   ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အစီစဥ္ 08:59
4.8   ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ား 20:22
4.9   ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ နဲ႔ KPIs 08:46
5 ဘ႑ာေရးပုံစံ
5.1   ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 06:44
5.2   အဓိကယူဆခ်က္မ်ား 13:43
5.3   အရႈံးအျမတ္စာရင္း (P&L) 11:30
5.4   ေငြသားစီးဆင္းမႈ 07:51
5.5   အဓိကရည္ၫႊန္းမွတ္မ်ား 07:27
5.6   အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား 06:38
6 နိဂုံးခ်ဳပ္
6.1   နိဂုံးခ်ဳပ္ 03:32

သင္တန္းမွတ္ခ်က္

  • သင္တန္းအမ်ိဳးအစား – အြန္လိုင္း ဗီဒီယိုမ်ား။ အခ်ိန္မေ႐ြး ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
  • ႀကိဳတင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား – မရွိပါ။ (စတင္ေလ့လာမယ့္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။) ဘ႑ာေရးပုံစံ ျပင္ဆင္စီစဥ္ျခင္းအတြက္ကိုေတာ့ Microsoft Excel သို႔မဟုတ္ Google Sheets ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈ အေျခခံအဆင့္မွ အလယ္အလတ္အဆင့္ ရွိသင့္ပါတယ္။
  • ခန္႔မွန္းၾကာခ်ိန္ – ၅-၈ နာရီ၊ ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္ေရးဆြဲဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။

သင္႐ိုးနမူနာ Screenshot မ်ာ:

How to Start a Business - Screenshot 1 How to Start a Business - Screenshot 2 How to Start a Business - Screenshot 3 How to Start a Business - Screenshot 4 How to Start a Business - Screenshot 5 How to Start a Business - Screenshot 6 How to Start a Business - Screenshot 7 How to Start a Business - Screenshot 8 How to Start a Business - Screenshot 9 How to Start a Business - Screenshot 10

သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း

ဒါကေတာ့ ပရီမီယမ္ သင္တန္းပါTrinity

သင္တန္းေၾကး –

55,000 က်ပ္ 49,000 က်ပ္ (၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔အထိ)

အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သင္တန္းေၾကးကို KBZPay (သို႔မဟုတ္) WavePay နဲ႔သာ လက္ခံပါတယ္Trinity

မွတ္ခ်က္shweshwe။ စာရင္းေပးသြင္းဖို႔ဆိုရင္ အီးေမးလ္ တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) Viber အသုံးျပဳတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခု ထည့္သြင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwe။ အဲ့ဒါမွသာ သင္တန္း စာရင္းေပးသြင္းျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈၿပီးေျမာက္တာနဲ႔ သင္တန္း ဝင္ေရာက္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပို႔ေပးလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္Trinity

ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီကေန တျခားသင္တန္းေတြကို ဝယ္ယူထားဖူးတဲ့သူဆိုရင္ ထပ္ေဆာင္း အထူးေလွ်ာ့ေဈးကူပြန္ ရယူဖို႔ က်ေနာ္တို႔ကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

စာရင္းသြင္းထားၿပီးသားလား? ဒါဆိုရင္ ဒီမွာႏွိပ္ၿပီး ေလာ့ဂ္အင္ ဝင္ပါ။


ဆက္စပ္မႈရွိေသာ သင္တန္းမ်ား

How to Start Business Part 1 (Section 2) How to Start Business Part 1 (Section 3) How to Start Business Part 1 (Section 4) How to Start Business Part 1 (Section 5)


ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ တျခားသင္ခန္းစာမ်ားသို႔

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္