၄.၁) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ – ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁] -> သင္ခန္းစာ (၄.၁) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ – ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္ (business plan) တစ္ခုဆိုတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ေတြကို ေဖာ္ျပၿပီး အဲဒီပန္းတိုင္ေတြကို ဘယ္လိုရယူထိန္းသိမ္းမလဲဆိုတာကို ျပေပးတဲ့ ေရးသားဖန္တီးရတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္Neo

လုပ္ငန္းအိုင္ဒီယာတစ္ခုခုရွိလာတဲ့အခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ အခ်ိန္ေပးေရးဆြဲၾကည့္တာက ေကာင္းမြန္တဲ့အေလ့အက်င့္တစ္ခုပါshwedingar။ အဲလိုေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္တည္ေထာင္ျခင္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စဥ္းစားမိေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္Neo

ဒီပထမဦးဆုံးသင္႐ိုးဗီဒီယိုထဲမွာေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္တစ္ခုထားရွိျခင္းရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုဘယ္ပုံမ်ိဳးျဖစ္မလဲဆိုတာေတြကို ရွင္းျပေပးထားပါတယ္။yesသင္ရိုးမာတိကာ

1 မိတ္ဆက္
1.1   မိတ္ဆက္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 07:13
2 ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း
2.1   တြန္းအား အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 12:09
2.1.1   [သင္ေထာက္ကူ] တြန္းအား အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.2   အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ 14:20
2.2.1   [သင္ေထာက္ကူ] အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.3   အရင္းအျမစ္ 11:53
2.3.1   [သင္ေထာက္ကူ] အရင္းအျမစ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3 အိုင္ဒီယာ
3.1   အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 17:22
3.1.1   [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.2   အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း 16:50
3.2.1   [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.3   အစမ္းပုံစံထုတ္ျခင္း 08:09
4 စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္
4.1   ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 12:45
4.2   စီမံခန႔္ခြဲေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 05:39
4.2.1   [ပုံစံ/နမူနာမ်ား] စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
4.3   လုပ္ငန္းၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း 11:19
4.3.1   အခန္းက႑၊ တာဝန္ယူမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 17:53
4.4   ျပႆနာ နဲ႔ ေျဖရွင္းခ်က္ 07:07
4.5   ေဈးကြက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ 12:22
4.6   လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအစီစဥ္ 05:52
4.7   ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အစီစဥ္ 08:59
4.8   ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ား 20:22
4.9   ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ နဲ႔ KPIs 08:46
5 ဘ႑ာေရးပုံစံ
5.1   ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 06:44
5.2   အဓိကယူဆခ်က္မ်ား 13:43
5.3   အရႈံးအျမတ္စာရင္း (P&L) 11:30
5.4   ေငြသားစီးဆင္းမႈ 07:51
5.5   အဓိကရည္ၫႊန္းမွတ္မ်ား 07:27
5.6   အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား 06:38
6 နိဂုံးခ်ဳပ္
6.1   နိဂုံးခ်ဳပ္ 03:32

လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္