ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ SME ေခ်းေငြမ်ား

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ – မိတ္ဆက္ အသံုးျပဳမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္အလိုက္ ေခ်းေငြတည္ေဆာက္ပံုအလိုက္ အာမခံပစၥည္းအလိုက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ SME ေခ်းေငြမ်ား – အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

SME အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြမ်ား (Hire Purchase) ရွာေဖြနႈိင္းယွဥ္ျခင္း

(Updated ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၀) SME အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးသူမ်ားကို ေအာက္မွာ ရွာေဖြၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။  SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းအေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္း လမ္းၫႊန္မွာ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားက ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

SME ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြမ်ား (Invoice Financing) ရွာေဖြႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

(Updated ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၀) ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးသူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေအာက္မွာ ရွာေဖြၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေခ်းေငြက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနေသးတဲ့အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကလည္း ဒီေခ်းေငြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သလို SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

SME ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြ (Term Loans) ရွာေဖြႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

(Updated ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၀) SME ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးသူမ်ားကို ေအာက္မွာရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းအေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္း လမ္းၫႊန္မွာ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြ အမ်ားစုက အာမခံပစၥည္း လိုအပ္ေပမယ့္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

SME စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ား (Overdrafts) ရွာေဖြႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

(Updated ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၀) SME စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးသူမ်ားကို ေအာက္မွာ ရွာေဖြၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းအေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္း လမ္းၫႊန္မွာ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ***ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားက ေရးသားခ်ိန္မွာ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမလဲ။

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲဲ႕စည္းျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ DICA တြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုတာ ဘာလဲ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းတိုင္းက လုပ္ငန္းလိုင္စင္ လိုအပ္ပါတယ္။ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

အီးေမးလ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာစီမံႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – အီးေမးလ္လိပ္စာရယူျခင္း အီးေမးလ္ဆိုတာ ဘာလဲ။ အီးေမးလ္စာရင္းသြင္းျခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္မႈအဆင့္ဆင့္ အီးေမးလ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာစီမံရန္ နည္းလမ္းမ်ား အီးေမးလ္ေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးအသံုးဝင္ႏိုင္ေပမယ့္ အခ်ိန္လည္း ကုန္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အီးေမးလ္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘယ္လို … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ပထမဆံုး အီးေမးလ္လိပ္စာ စာရင္းသြင္းျခင္း လမ္းၫႊန္မႈအဆင့္ဆင့္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – အီးေမးလ္လိပ္စာရယူျခင္း အီးေမးလ္ဆိုတာ ဘာလဲ။ အီးေမးလ္စာရင္းသြင္းျခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္မႈအဆင့္ဆင့္ အီးေမးလ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာစီမံရန္ နည္းလမ္းမ်ား အီးေမးလ္ေတြက ေတာ္ေတာ္ေလး အသံုးဝင္တတ္သလို တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္တာမ်ိဳးေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

အီးေမးလ္ (Email) ဆိုတာ ဘာလဲ။ အီးေမးလ္ကို လိုအပ္လား။

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – အီးေမးလ္လိပ္စာရယူျခင္း အီးေမးလ္ဆိုတာ ဘာလဲ။ အီးေမးလ္စာရင္းသြင္းျခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္မႈအဆင့္ဆင့္ အီးေမးလ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာစီမံရန္ နည္းလမ္းမ်ား အီးေမးလ္ (Email) က အလုပ္အတြက္ေရာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေန႔စဥ္ဘဝအတြက္ေရာ ပိုပိုၿပီးေတာ့ လိုအပ္လာပါတယ္။ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္း (Sole Proprietorship) ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ (Incorporated Company)

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲဲ႕စည္းျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ DICA တြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းဖို႔အတြက္ သင့္ေတာ္မလဲ။ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

လုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း – DICA ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲဲ႕စည္းျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ DICA တြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုတာ ဘာလဲ။ မိမိလုပ္ငန္းကို အစုအားျဖင့္ တာ၀န္ကန႔္သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

လုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း (Incorporation) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲဲ႕စည္းျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ DICA တြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုတာ ဘာလဲ။ လုပ္ငန္းအသစ္ကို စတင္ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရွိၿပီးလုပ္ငန္းကို စီမံေနတာျဖစ္ျဖစ္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

စာရင္းကိုင္အကူအညီရယူျခင္း – ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ျပင္ပအကူအညီ

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME မ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္ပညာမိတ္ဆက္ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ ဘာလဲ။ စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ တန္ဖိုးတြက္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာ စာရင္းကိုင္ကာလႏွင့္ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္စက္ဝန္း Cash ႏွင့္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

စာရင္းကိုင္ျခင္း – ကိုယ္တိုင္လုပ္မလား၊ အကူအညီယူမလား။

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME မ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္ပညာမိတ္ဆက္ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ ဘာလဲ။ စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ တန္ဖိုးတြက္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာ စာရင္းကိုင္ကာလႏွင့္ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္စက္ဝန္း Cash ႏွင့္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Cash ႏွင့္ Accrual Accounting (ေငြသားအေျချပဳႏွင့္ စုေပါင္းအေျချပဳ စာရင္း)

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME မ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္ပညာမိတ္ဆက္ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ ဘာလဲ။ စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ တန္ဖိုးတြက္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာ စာရင္းကိုင္ကာလႏွင့္ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္စက္ဝန္း Cash ႏွင့္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

စာရင္းကိုင္ကာလႏွင့္ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္ စက္ဝန္း

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME မ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္ပညာမိတ္ဆက္ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ ဘာလဲ။ စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ တန္ဖိုးတြက္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာ စာရင္းကိုင္ကာလႏွင့္ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္စက္ဝန္း Cash ႏွင့္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

တန္ဖိုးတြက္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာ (Financial vs Managerial accounting)

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME မ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္ပညာမိတ္ဆက္ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ ဘာလဲ။ စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ တန္ဖိုးတြက္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာ စာရင္းကိုင္ကာလႏွင့္ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္စက္ဝန္း Cash ႏွင့္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ။ ဘာလို႔ အေရးႀကီးတာလဲ။

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME မ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္ပညာမိတ္ဆက္ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ ဘာလဲ။ စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ တန္ဖိုးတြက္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာ စာရင္းကိုင္ကာလႏွင့္ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္ စက္ဝန္း Cash … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

စာရင္းကိုင္ပညာ (Accounting) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME မ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္ပညာမိတ္ဆက္ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ ဘာလဲ။ စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ တန္ဖိုးတြက္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာ စာရင္းကိုင္ကာလႏွင့္ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္ စက္ဝန္း Cash … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

SME Financing Guide

SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ – မိတ္ဆက္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ – SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ – မိတ္ဆက္ အသံုးျပဳမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္အလိုက္ ေခ်းေငြတည္ေဆာက္ပံုအလိုက္ အာမခံပစၥည္းအလိုက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ SME ေခ်းေငြမ်ား – အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္