၄) စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္ စက္ဝန္း – စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ သင္တန္း -> သင္ခန္းစာ (၄) – စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္ စက္ဝန္း

စာရင္းကိုင္ျခင္းမွာ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္ေတြကို အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အဆင့္ေတြ အမ်ားႀကီးပါဝင္ပါတယ္shwe။ ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္ စက္ဝန္းအေၾကာင္း ပိုၿပီးေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။world


Video Cover Image

ဒီအေၾကာင္းအရာသည္ သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းထားတဲ့ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသားျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ့ဂ္အင္ လုပ္ပါ။

စာရင္းမသြင္းရေသးပါက သင္႐ိုးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ သြားပါ။


သင္ရိုးမာတိကာ

1.   စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာဘာလဲshwe။ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါတာလဲ။ နမူနာကို အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.   တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာနဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈ စာရင္းပညာ နမူနာကို အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.   စာရင္းကိုင္ ကာလမ်ား
4.   စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္ စက္ဝန္း
5.   စာရင္းကိုင္ ယူဆခ်က္မ်ား
6.   စာရင္းကိုင္ စံႏႈန္းမ်ား
7.   Bookkeeperမ်ား၊ စာရင္းကိုင္မ်ားႏွင့္ CPA မ်ား
8.   စာရင္းကိုင္စနစ္ကို သတ္မွတ္နိုင္မယ့္ အဆင့္ (၆) ဆင့္
9.   စာရင္းကိုင္ျခင္းအတြက္ ကိုယ္တိုင္လုပ္မလား ဒါမွမဟုတ္ အကူအညီယူမလား

လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္