၅.၅) ဘ႑ာေရးပုံစံ – အဓိကရည္ၫႊန္းမွတ္မ်ား – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၅]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၅] -> သင္ခန္းစာ (၅.၅) ဘ႑ာေရးပုံစံ – အဓိကရည္ၫႊန္းမွတ္မ်ား

ဒီသင္႐ိုးဗီဒီယိုထဲမွာ လုပ္ငန္းရဲ႕ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ျမင္သာမႈေတြေပးႏိုင္တဲ့ အၾကမ္းအျမတ္အစြန္း (gross profit margin)၊ အရင္းေၾကမွတ္ (breakeven point) နဲ႔ အရင္းေၾကကာလ (payback period) တို႔လို အဓိကရည္ၫႊန္းမွတ္ေတြ၊ အဓိကအခ်ိဳးေတြကို ေလ့လာၾကည့္မွာျဖစ္ပါတယ္Cypher

သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းက ဘ႑ာေရးဘက္ကၾကည့္ရင္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္မလား၊ ဘယ္လိုျပဳျပင္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ိဳးေတြလုပ္ဖို႔လိုအပ္မလဲ ဆိုတာေတြကို ဆုံးျဖတ္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္Cypher

မွတ္ခ်က္ shweshwe။ ဒီဗီဒီယိုေတြထဲမွာ AYE စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို နမူနာအျဖစ္ အသုံးျပဳထားပါတယ္shweAYE စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ဒီမွာေဒါင္းလုဒ္ဆြဲ ရယူႏိုင္ပါတယ္။

Video Cover Image

ဒီအေၾကာင္းအရာသည္ သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းထားတဲ့ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသားျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ့ဂ္အင္ လုပ္ပါ။

စာရင္းမသြင္းရေသးပါက သင္႐ိုးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ သြားပါ။


ဘ႑ာေရးပုံစံျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ စာရင္းဇယားေဆာ့ဖ္ဝဲအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Microsoft Excel ကို က်ေနာ္တို႔ အသုံးျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ Microsoft Excel နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စတင္ေလ့လာသူအဆင့္အတြက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ Microsoft Excel အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ – Mini-course ကို ၾကည့္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။hello


သင္ရိုးမာတိကာ

4.2.1   [ပုံစံ/နမူနာမ်ား] စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
5 ဘ႑ာေရးပုံစံ
5.1   ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 06:44
5.2   အဓိကယူဆခ်က္မ်ား 13:43
5.3   အရႈံးအျမတ္စာရင္း (P&L) 11:30
5.4   ေငြသားစီးဆင္းမႈ 07:51
5.5   အဓိကရည္ၫႊန္းမွတ္မ်ား 07:27
5.6   အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား 06:38

သင္႐ိုးဗီဒီယိုနံပါတ္ ၄.၂.၁ မွာ “အပိုင္းခြဲ ၅ – ဘ႑ာေရးပုံစံ” ပါဝင္ၿပီး AYE စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးပုံစံနမူနာကို ရည္ၫႊန္းျပထားပါတယ္shwe။ အဲဒီဘ႑ာေရးပုံစံနမူနာကို သင္႐ိုးဗီဒီယိုနံပါတ္ ၄.၂.၁ မွာ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရယူႏိုင္ပါတယ္Cypher

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားshweသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။hello


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္