၅.၄) ဘ႑ာေရးပုံစံ – ေငြသားစီးဆင္းမႈ – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၅]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၅] -> သင္ခန္းစာ (၅.၄) ဘ႑ာေရးပုံစံ – ေငြသားစီးဆင္းမႈ

ေငြသားစီးဆင္းမႈရွင္းဆိုတာကလည္း အဓိကဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းထဲက ေနာက္ထပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ ဒီသင္႐ိုးဗီဒီယိုထဲမွာ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအတြက္ ႐ိုးရွင္းတဲ့ ေငြသားစီးဆင္းမႈ (cash flow) ပုံစံက ဘယ္လိုမ်ိဳးျဖစ္မလဲဆိုတာကို ရွင္းျပထားပါတယ္Tank

အဓိကဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း (၃) ခု (အရႈံးအျမတ္ရွင္းတမ္း၊ ေငြသားစီးဆင္းမႈရွင္းတမ္း၊ ေငြလက္က်န္ရွင္းတမ္း) အေၾကာင္းကို ဒီမွာလည္း ထပ္ၿပီးေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Tank

မွတ္ခ်က္ shwedingarshwedingar။ ဒီဗီဒီယိုေတြထဲမွာ AYE စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို နမူနာအျဖစ္ အသုံးျပဳထားပါတယ္shwedingarAYE စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ဒီမွာေဒါင္းလုဒ္ဆြဲ ရယူႏိုင္ပါတယ္။

Video Cover Image

ဒီအေၾကာင္းအရာသည္ သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းထားတဲ့ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသားျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ့ဂ္အင္ လုပ္ပါ။

စာရင္းမသြင္းရေသးပါက သင္႐ိုးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ သြားပါ။


ဘ႑ာေရးပုံစံျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ စာရင္းဇယားေဆာ့ဖ္ဝဲအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Microsoft Excel ကို က်ေနာ္တို႔ အသုံးျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ Microsoft Excel နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စတင္ေလ့လာသူအဆင့္အတြက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ Microsoft Excel အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ – Mini-course ကို ၾကည့္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။world


သင္ရိုးမာတိကာ

4.2.1   [ပုံစံ/နမူနာမ်ား] စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
5 ဘ႑ာေရးပုံစံ
5.1   ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 06:44
5.2   အဓိကယူဆခ်က္မ်ား 13:43
5.3   အရႈံးအျမတ္စာရင္း (P&L) 11:30
5.4   ေငြသားစီးဆင္းမႈ 07:51
5.5   အဓိကရည္ၫႊန္းမွတ္မ်ား 07:27
5.6   အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား 06:38

သင္႐ိုးဗီဒီယိုနံပါတ္ ၄.၂.၁ မွာ “အပိုင္းခြဲ ၅ – ဘ႑ာေရးပုံစံ” ပါဝင္ၿပီး AYE စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးပုံစံနမူနာကို ရည္ၫႊန္းျပထားပါတယ္shwedingar။ အဲဒီဘ႑ာေရးပုံစံနမူနာကို သင္႐ိုးဗီဒီယိုနံပါတ္ ၄.၂.၁ မွာ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရယူႏိုင္ပါတယ္Tank

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားshwedingarသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။world


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္