၅.၁) ဘ႑ာေရးပုံစံ – ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၅]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၅] -> သင္ခန္းစာ (၅.၁) ဘ႑ာေရးပုံစံ – ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း

ဘ႑ာေရးႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းခ်က္နဲ႔ ဘ႑ာေရးအစီစဥ္ကို ေရးဆြဲဖန္တီးတာက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္လည္ပတ္ဖို႔အတြက္ အရမ္းကိုအေရးႀကီးတဲ့အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္Cypher

အခုလာမယ့္ဗီဒီယိုေတြထဲမွာဆိုရင္ ဘ႑ာေရးပုံစံနမူနာထဲမွာပါတဲ့အခ်က္ေတြကို မွ်ေဝရွင္းျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဒီသင္႐ိုးဗီဒီယိုထဲမွာေတာ့ ဘ႑ာေရးပုံစံဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲဆိုတဲ့ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္းနဲ႔ စတင္ထားပါတယ္Cypher

မွတ္ခ်က္ shweshwe။ ဒီဗီဒီယိုေတြထဲမွာ AYE စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို နမူနာအျဖစ္ အသုံးျပဳထားပါတယ္shweAYE စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ဒီမွာေဒါင္းလုဒ္ဆြဲ ရယူႏိုင္ပါတယ္။

<- ၿပီးခဲ့တဲ့သင္ခန္းစာ
(သပ္သပ္စာရင္းသြင္းရန္ လိုသည္)
ေနာက္သင္ခန္းစာ ->

ဘ႑ာေရးပုံစံျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ စာရင္းဇယားေဆာ့ဖ္ဝဲအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Microsoft Excel ကို က်ေနာ္တို႔ အသုံးျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ Microsoft Excel နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စတင္ေလ့လာသူအဆင့္အတြက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ Microsoft Excel အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ – Mini-course ကို ၾကည့္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။world


သင္ရိုးမာတိကာ

4.2.1   [ပုံစံ/နမူနာမ်ား] စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
5 ဘ႑ာေရးပုံစံ
5.1   ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 06:44
5.2   အဓိကယူဆခ်က္မ်ား 13:43
5.3   အရႈံးအျမတ္စာရင္း (P&L) 11:30
5.4   ေငြသားစီးဆင္းမႈ 07:51
5.5   အဓိကရည္ၫႊန္းမွတ္မ်ား 07:27
5.6   အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား 06:38

သင္႐ိုးဗီဒီယိုနံပါတ္ ၄.၂.၁ မွာ “အပိုင္းခြဲ ၅ – ဘ႑ာေရးပုံစံ” ပါဝင္ၿပီး AYE စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးပုံစံနမူနာကို ရည္ၫႊန္းျပထားပါတယ္shwe။ အဲဒီဘ႑ာေရးပုံစံနမူနာကို သင္႐ိုးဗီဒီယိုနံပါတ္ ၄.၂.၁ မွာ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရယူႏိုင္ပါတယ္Cypher

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားshweသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။world


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္