၄.၉) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ – ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ နဲ႔ KPIs – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၄]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၄] -> သင္ခန္းစာ (၄.၉) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ – ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ နဲ႔ KPIs

လုပ္ငန္းအစီစဥ္ရဲ႕ ဒီေနာက္ဆုံးသင္႐ိုးဗီဒီယိုမွာေတာ့ ေနာက္ဆုံးအပိုင္းျဖစ္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ေတြ နဲ႔ KPI ေတြအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္Cypher

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ အခ်ိန္ယူရပါတယ္shwedingar.com။ ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္နဲ႔လိုက္ၿပီး အရာရာတိုင္းက ေျပာင္းလဲေနပါေသးတယ္Cypher

အဲဒီလိုမ်ိဳးေျပာင္းလဲေနတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ေတြ၊ KPI ေတြ နဲ႔ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခေတြကို ေျခရာခံလိုက္ၾကည့္တာက လမ္းေၾကာင္းေပးမွာပဲရွိေနဖို႔တင္မကပဲဲ ေျပာင္းလဲမႈေတြအေပၚ အလိုက္အထိုက္ျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္ညႇိဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္shwedingar.com။ အဲဒါမွ လုပ္ငန္းကိုလည္း ေအာင္ျမင္မႈဆီဆက္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းေစႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။world


Video Cover Image

ဒီအေၾကာင္းအရာသည္ သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းထားတဲ့ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသားျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ့ဂ္အင္ လုပ္ပါ။

စာရင္းမသြင္းရေသးပါက သင္႐ိုးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ သြားပါ။


မွတ္ခ်က္shwedingar.com။ ။ သင္ခန္းစာ (၄.၂.၁) ထဲမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္ (business plan) နမူနာတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္ပုံစံၾကမ္းတစ္ခု မွ်ေဝေပးထားပါတယ္shwedingar.com။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲဖို႔ ဘယ္လိုေရးရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ နည္းလမ္းမ်ိဳး သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိပါဘူးshwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အေျခအေန၊ ကိုယ္ပိုင္လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ ေရးသားဖို႔သာ အေရးႀကီးပါတယ္။

သင္ရိုးမာတိကာ

4 စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္
4.1   ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 12:45
4.2   စီမံခန႔္ခြဲေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 05:39
4.2.1   [ပုံစံ/နမူနာမ်ား] စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
4.3   လုပ္ငန္းၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း 11:19
4.3.1   အခန္းက႑၊ တာဝန္ယူမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 17:53
4.4   ျပႆနာ နဲ႔ ေျဖရွင္းခ်က္ 07:07
4.5   ေဈးကြက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ 12:22
4.6   လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအစီစဥ္ 05:52
4.7   ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အစီစဥ္ 08:59
4.8   ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ား 20:22
4.9   ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ နဲ႔ KPIs 08:46

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားshwedingar.comသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။world


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္