၄.၇) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ – ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အစီစဥ္ – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၄]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၄] -> သင္ခန္းစာ (၄.၇) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ – ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အစီစဥ္

ကိုယ့္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ဝယ္ယူသုံးစြဲဖို႔ ကိုယ္ရည္႐ြယ္ထားတဲ့ ေဖာက္သည္အစိတ္အပိုင္းကို ဘယ္လိုရွာမယ္၊ သူတို႔ဆီေရာက္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မယ္၊ ဘယ္လိုသိမ္းသြင္းမယ္ဆိုတာေတြက လုပ္ငန္းရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အရမ္းကိုအေရးႀကီးပါတယ္Trinity

ဒါေၾကာင့္လည္း ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး (marketing) ဆိုတာ အေရးပါလာတာျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါဆိုရင္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအစီစဥ္အေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။123


Video Cover Image

ဒီအေၾကာင္းအရာသည္ သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းထားတဲ့ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသားျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ့ဂ္အင္ လုပ္ပါ။

စာရင္းမသြင္းရေသးပါက သင္႐ိုးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ သြားပါ။


မွတ္ခ်က္shwedingar.com။ ။ သင္ခန္းစာ (၄.၂.၁) ထဲမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္ (business plan) နမူနာတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္ပုံစံၾကမ္းတစ္ခု မွ်ေဝေပးထားပါတယ္shwedingar.com။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲဖို႔ ဘယ္လိုေရးရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ နည္းလမ္းမ်ိဳး သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိပါဘူးshwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အေျခအေန၊ ကိုယ္ပိုင္လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ ေရးသားဖို႔သာ အေရးႀကီးပါတယ္။

သင္ရိုးမာတိကာ

4 စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္
4.1   ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 12:45
4.2   စီမံခန႔္ခြဲေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 05:39
4.2.1   [ပုံစံ/နမူနာမ်ား] စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
4.3   လုပ္ငန္းၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း 11:19
4.3.1   အခန္းက႑၊ တာဝန္ယူမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 17:53
4.4   ျပႆနာ နဲ႔ ေျဖရွင္းခ်က္ 07:07
4.5   ေဈးကြက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ 12:22
4.6   လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအစီစဥ္ 05:52
4.7   ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အစီစဥ္ 08:59
4.8   ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ား 20:22
4.9   ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ နဲ႔ KPIs 08:46

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားshwedingar.comသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။123


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္