၄.၃.၁) အခန္းက႑၊ တာဝန္ယူမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၄]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၄] -> သင္ခန္းစာ (၄.၃.၁) အခန္းက႑၊ တာဝန္ယူမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္

ေသခ်ာသတ္မွတ္ထားတဲ့ အခန္းက႑ေတြ၊ တာဝန္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြဆိုတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ အရမ္းကိုအေရးႀကီးပါတယ္Cypher

ဒီအခ်က္ (၃) ခ်က္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္တစ္ခုထက္ကို ပိုၿပီးအေရးႀကီးသလို လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုတည္ေထာင္ေနစဥ္မွာ ပုံမွန္အာ႐ုံစိုက္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္Cypher

ဒီသင္႐ိုးဗီဒီယိုထဲမွာေတာ့ လုပ္ငန္းအစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းကေန အခ်ိန္ေလးနည္းနည္းဖဲ့ယူလိုက္ၿပီး ဒီအခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာၾကည့္လိုက္ရေအာင္finance။ အဲဒီအခ်က္ (၃) ခ်က္ဆိုတာ ဘာေတြလဲ၊ ဘာလို႔မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးတာလဲ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ၾကားမွာ ဘယ္လိုဆက္စပ္ေနၾကတာလဲ ဆိုတာေတြကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ပါ။hello


Video Cover Image

ဒီအေၾကာင္းအရာသည္ သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းထားတဲ့ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသားျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ့ဂ္အင္ လုပ္ပါ။

စာရင္းမသြင္းရေသးပါက သင္႐ိုးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ သြားပါ။


သင္ရိုးမာတိကာ

4 စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္
4.1   ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 12:45
4.2   စီမံခန႔္ခြဲေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 05:39
4.2.1   [ပုံစံ/နမူနာမ်ား] စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
4.3   လုပ္ငန္းၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း 11:19
4.3.1   အခန္းက႑၊ တာဝန္ယူမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 17:53
4.4   ျပႆနာ နဲ႔ ေျဖရွင္းခ်က္ 07:07
4.5   ေဈးကြက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ 12:22
4.6   လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအစီစဥ္ 05:52
4.7   ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အစီစဥ္ 08:59
4.8   ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ား 20:22
4.9   ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ နဲ႔ KPIs 08:46

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားfinanceသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။hello


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္