၄.၂.၁) [နမူနာမ်ား] စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၄]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၄] -> သင္ခန္းစာ (၄.၂.၁) – စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ – လုပ္ငန္းအစီစဥ္နမူနာမ်ား

ဒီေအာက္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းပုံစံၾကမ္း နဲ႔ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္နမူနာ (၂) ခုကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲယူၿပီး ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Trinity

သင္ခန္းစာ ၄ (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္) ထဲက သင္႐ိုးဗီဒီယိုေတြကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခ်ိန္မွာ ဒီစာ႐ြက္စာတမ္းေတြဆီကို ကိုးကားႏိုင္ပါတယ္။world


စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္ ပုံစံ

သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းအစီစဥ္ကို ေရးဆြဲတာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ဒီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္ပုံစံကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ကြဲျပားႏိုင္သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္ေရးဆြဲဖို႔အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းဆိုၿပီး ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ ပုံစံကို လိုအပ္သလို ေျပာင္းႏိုင္ၿပီး သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အေျခအေနနဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲပါTrinity

Simple Business Plan Template

႐ိုးရွင္းတဲ့ လုပ္ငန္းအစီစဥ္ပုံစံ (MS Word) ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရယူရန္ ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ။world


လုပ္ငန္းအစီစဥ္နမူနာမ်ား

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမတူတဲ့ လုပ္ငန္းအစီစဥ္နမူနာ (၂) ခုကို မွ်ေဝေပးထားပါတယ္shwedingar။ ဒီလုပ္ငန္းေတြက စိတ္ကူးနဲ႔ဖန္တီးထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအစီစဥ္ေတြကလည္း နမူနာအျဖစ္သာ ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အေျခအေနက အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ကြဲျပားႏိုင္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အေျခအေနနဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲပါTrinityသင္ရိုးမာတိကာ

4 စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္
4.1   ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 12:45
4.2   စီမံခန႔္ခြဲေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 05:39
4.2.1   [ပုံစံ/နမူနာမ်ား] စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
4.3   လုပ္ငန္းၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း 11:19
4.3.1   အခန္းက႑၊ တာဝန္ယူမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 17:53
4.4   ျပႆနာ နဲ႔ ေျဖရွင္းခ်က္ 07:07
4.5   ေဈးကြက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ 12:22
4.6   လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအစီစဥ္ 05:52
4.7   ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အစီစဥ္ 08:59
4.8   ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ား 20:22
4.9   ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ နဲ႔ KPIs 08:46

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားshwedingarသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။world


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္