၄.၁) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ – ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၄]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၄] -> သင္ခန္းစာ (၄.၁) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ – ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္ (business plan) တစ္ခုဆိုတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ေတြကို ေဖာ္ျပၿပီး အဲဒီပန္းတိုင္ေတြကို ဘယ္လိုရယူထိန္းသိမ္းမလဲဆိုတာကို ျပေပးတဲ့ ေရးသားဖန္တီးရတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္Neo

လုပ္ငန္းအိုင္ဒီယာတစ္ခုခုရွိလာတဲ့အခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ အခ်ိန္ေပးေရးဆြဲၾကည့္တာက ေကာင္းမြန္တဲ့အေလ့အက်င့္တစ္ခုပါshwe။ အဲလိုေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္တည္ေထာင္ျခင္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စဥ္းစားမိေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္Neo

ဒီပထမဦးဆုံးသင္႐ိုးဗီဒီယိုထဲမွာေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီစဥ္တစ္ခုထားရွိျခင္းရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုဘယ္ပုံမ်ိဳးျဖစ္မလဲဆိုတာေတြကို ရွင္းျပေပးထားပါတယ္။world


<- ၿပီးခဲ့တဲ့သင္ခန္းစာ
(သပ္သပ္စာရင္းသြင္းရန္ လိုသည္)
ေနာက္သင္ခန္းစာ ->

သင္ရိုးမာတိကာ

4 စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္
4.1   ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 12:45
4.2   စီမံခန႔္ခြဲေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 05:39
4.2.1   [ပုံစံ/နမူနာမ်ား] စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစီစဥ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
4.3   လုပ္ငန္းၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း 11:19
4.3.1   အခန္းက႑၊ တာဝန္ယူမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 17:53
4.4   ျပႆနာ နဲ႔ ေျဖရွင္းခ်က္ 07:07
4.5   ေဈးကြက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ 12:22
4.6   လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအစီစဥ္ 05:52
4.7   ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အစီစဥ္ 08:59
4.8   ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ား 20:22
4.9   ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ နဲ႔ KPIs 08:46

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားshweသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။world


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္