၃.၃) အိုင္ဒီယာ – အစမ္းပုံစံထုတ္ျခင္း – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၃]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၃] -> သင္ခန္းစာ (၃.၃) – အိုင္ဒီယာ – အစမ္းပုံစံထုတ္ျခင္း

ၿပီးခဲ့တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုထဲမွာ အိုင္ဒီယာေတြကို ဘယ္လိုစမ္းသပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ၿပီးျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ အခ်က္အလက္ေတြပိုၿပီးစုေဆာင္းရရွိႏိုင္ဖို႔ သုေတသနေတြ၊ စမ္းသပ္မႈေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး လုပ္ၾကည့္ခ်င္ၾကပါလိမ့္မယ္Cypher

အစမ္းပုံစံထုတ္ျခင္း (prototyping) ဆိုတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အမွန္တကယ္တည္ေထာင္ဖို႔ အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြ နဲ႔ လုပ္အားေတြကို အမ်ားႀကီးအသုံးျပဳဖို႔မဆုံးျဖတ္ခင္မွာ အိုင္ဒီယာကိုစမ္းသပ္ၾကည့္ဖို႔ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ ဒီသင္႐ိုးဗီဒီယိုထဲမွာ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအိုင္ဒီယာကို အေခ်ာသပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစမ္းပုံစံထုတ္တာက ဘယ္လိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။hello


Video Cover Image

ဒီအေၾကာင္းအရာသည္ သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းထားတဲ့ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသားျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ့ဂ္အင္ လုပ္ပါ။

စာရင္းမသြင္းရေသးပါက သင္႐ိုးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ သြားပါ။


သင္ရိုးမာတိကာ

3 အိုင္ဒီယာ
3.1   အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 17:22
3.1.1   [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.2   အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း 16:50
3.2.1   [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.3   အစမ္းပုံစံထုတ္ျခင္း 08:09

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားshwedingarသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။hello


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္