၃.၂) အိုင္ဒီယာ – အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၃]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၃] -> သင္ခန္းစာ (၃.၂) – အိုင္ဒီယာ – အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း

ၿပီးခဲ့တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုထဲမွာ လုပ္ငန္းအိုင္ဒီယာေတြကို ဘယ္လိုရလာေအာင္လုပ္မလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္အိုင္ဒီယာကေတာ့ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူးဆိုတာ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲTank

ဒီသင္႐ိုးဗီဒီယိုထဲမွာေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕အိုင္ဒီယာေတြထဲက ဘယ္တစ္ခုက အလားအလာအရွိဆုံးျဖစ္မလဲဆိုတာကို စမ္းသပ္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။hello


Video Cover Image

ဒီအေၾကာင္းအရာသည္ သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းထားတဲ့ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသားျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ့ဂ္အင္ လုပ္ပါ။

စာရင္းမသြင္းရေသးပါက သင္႐ိုးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ သြားပါ။


မွတ္ခ်က္shwe။ ။ ဒီသင္႐ိုးဗီဒီယိုအတြက္ သင္ေထာက္ကူစာ႐ြက္စာတမ္းကို ဒီမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္shwe။ ေလ့လာရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ သင္ေထာက္ကူစာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို လိုအပ္သလိုအသုံးျပဳပါ။

သင္ရိုးမာတိကာ

3 အိုင္ဒီယာ
3.1   အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 17:22
3.1.1   [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.2   အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း 16:50
3.2.1   [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.3   အစမ္းပုံစံထုတ္ျခင္း 08:09

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားshweသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။hello


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္