၃.၁) အိုင္ဒီယာ – အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၃]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၃] -> သင္ခန္းစာ (၃.၁) – အိုင္ဒီယာ – အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္ေထာင္တယ္ဆိုတာ အရင္ဆုံး လုပ္ငန္းအိုင္ဒီယာေတြ ရွိထားဖို႔ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္Neo

ဒီသင္႐ိုးဗီဒီယိုထဲမွာေတာ့ လုပ္ငန္းအိုင္ဒီယာေတြကို ဘယ္လိုထုတ္မလဲဆိုတာကို ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။123


<- ၿပီးခဲ့တဲ့သင္ခန္းစာ
(သပ္သပ္စာရင္းသြင္းရန္ လိုသည္)
ေနာက္သင္ခန္းစာ ->

မွတ္ခ်က္finance။ ။ ဒီသင္႐ိုးဗီဒီယိုအတြက္ သင္ေထာက္ကူစာ႐ြက္စာတမ္းကို ဒီမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္finance။ ေလ့လာရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ သင္ေထာက္ကူစာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို လိုအပ္သလိုအသုံးျပဳပါ။

သင္ရိုးမာတိကာ

3 အိုင္ဒီယာ
3.1   အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 17:22
3.1.1   [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.2   အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း 16:50
3.2.1   [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.3   အစမ္းပုံစံထုတ္ျခင္း 08:09

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားfinanceသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။123


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္