၃.၁.၁) [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာ – အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၃]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၃] -> သင္ခန္းစာ (၃.၁.၁) – [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာ – အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း

သင္ခန္းစာ (၃.၁) အိုင္ဒီယာ – အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း အတြက္ သင္ေထာက္ကူစာ႐ြက္စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္Neo

သင့္ရဲ႕အေျဖေတြကို ခ်ေရးဖို႔ မွတ္စုစာအုပ္အသုံးျပဳပါdingar။ သို႔မဟုတ္ ဒီစာ႐ြက္စာတမ္းကို PDF ဖိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းၿပီး ပုံႏွိပ္ထုတ္ယူထားလို႔လည္း ရပါတယ္။world


[Worksheet] Module 3.2 - Ideation - Ikigai [Worksheet] Module 3.1 - Ideation - Maslow [Worksheet] Module 3.1 - Ideation - Notes

PDF ဖိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းရန္ ဒီမွာႏွိပ္ပါdingarworldသင္ရိုးမာတိကာ

3 အိုင္ဒီယာ
3.1   အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 17:22
3.1.1   [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာထုတ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.2   အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း 16:50
3.2.1   [သင္ေထာက္ကူ] အိုင္ဒီယာစမ္းသပ္ျခင္း အခမဲ့ၾကည့္ရန္
3.3   အစမ္းပုံစံထုတ္ျခင္း 08:09

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားdingarသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။world


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္