၂.၃) ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း – အရင္းအျမစ္ – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၂]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၂] -> သင္ခန္းစာ (၂.၃) – ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း – အရင္းအျမစ္

ဒါကေတာ့ အပိုင္းခြဲသုံးခုရွိတဲ့ “ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုသိေအာင္လုပ္ျခင္း” အပိုင္းရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအပိုင္းျဖစ္ပါတယ္finance။ ဒီသင္႐ိုးဗီဒီယိုထဲမွာေတာ့ ကိုယ့္မွာရွိရမယ့္ အရင္းအျမစ္သုံးမ်ိဳး အေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္ၾကည့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္finance။ အဲဒီေတြက လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ (human capital)၊ လူမႈေရးအရင္းအျမစ္ (social capital) နဲ႔ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္ (financial capital) တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။yes


Video Cover Image

ဒီအေၾကာင္းအရာသည္ သင္တန္းအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းထားတဲ့ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းေပးသြင္းၿပီးသားျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလာ့ဂ္အင္ လုပ္ပါ။

စာရင္းမသြင္းရေသးပါက သင္႐ိုးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ သြားပါ။


မွတ္ခ်က္finance။ ။ ဒီသင္႐ိုးဗီဒီယိုအတြက္ သင္ေထာက္ကူစာ႐ြက္စာတမ္းကို ဒီမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္finance။ ေလ့လာရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ သင္ေထာက္ကူစာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို လိုအပ္သလိုအသုံးျပဳပါ။

သင္ရိုးမာတိကာ

2 ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း
2.1   တြန္းအား အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 12:09
2.1.1   [သင္ေထာက္ကူ] တြန္းအား အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.2   အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ 14:20
2.2.1   [သင္ေထာက္ကူ] အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.3   အရင္းအျမစ္ 11:53
2.3.1   [သင္ေထာက္ကူ] အရင္းအျမစ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားfinanceသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။yes


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္