၂.၃.၁) [သင္ေထာက္ကူ] ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း – အရင္းအျမစ္ – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၂]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၂] -> သင္ခန္းစာ (၂.၃.၁) – [သင္ေထာက္ကူ] ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း – အရင္းအျမစ္

သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ (၂.၃) – ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း – အရင္းအျမစ္ အတြက္ သင္ေထာက္ကူစာ႐ြက္စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္Neo

သင့္ရဲ႕အေျဖေတြကို ခ်ေရးဖို႔ မွတ္စုစာအုပ္အသုံးျပဳပါfinance။ သို႔မဟုတ္ ဒီစာ႐ြက္စာတမ္းကို PDF ဖိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းၿပီး ပုံႏွိပ္ထုတ္ယူထားလို႔လည္း ရပါတယ္။yes


[Worksheet] Module 2.3 PDF ဖိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းရန္ ဒီမွာႏွိပ္ပါfinanceyes


<- သင္ခန္းစာ (၂.၃) သင္ခန္းစာ (၃.၁) ->
(သပ္သပ္စာရင္းသြင္းရန္ လိုသည္)

သင္ရိုးမာတိကာ

2 ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း
2.1   တြန္းအား အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 12:09
2.1.1   [သင္ေထာက္ကူ] တြန္းအား အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.2   အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ 14:20
2.2.1   [သင္ေထာက္ကူ] အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.3   အရင္းအျမစ္ 11:53
2.3.1   [သင္ေထာက္ကူ] အရင္းအျမစ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားfinanceသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။yes


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္