၂.၂.၁) [သင္ေထာက္ကူ] ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း – Mini-course – အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၂]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၂] -> သင္ခန္းစာ (၂.၂.၁) – [သင္ေထာက္ကူ] ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း – အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ

သင္ခန္းစာ (၂.၂) – ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း – အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ အတြက္ သင္ေထာက္ကူစာ႐ြက္စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္Trinity

သင့္ရဲ႕အေျဖေတြကို ခ်ေရးဖို႔ မွတ္စုစာအုပ္အသုံးျပဳပါshwedingar.com။ သို႔မဟုတ္ ဒီစာ႐ြက္စာတမ္းကို PDF ဖိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းၿပီး ပုံႏွိပ္ထုတ္ယူထားလို႔လည္း ရပါတယ္။yes


[Worksheet] Module 2.2 PDF ဖိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းရန္ ဒီမွာႏွိပ္ပါshwedingar.comyesသင္ရိုးမာတိကာ

2 ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း
2.1   တြန္းအား အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 12:09
2.1.1   [သင္ေထာက္ကူ] တြန္းအား အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.2   အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ 14:20
2.2.1   [သင္ေထာက္ကူ] အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.3   အရင္းအျမစ္ 11:53
2.3.1   [သင္ေထာက္ကူ] အရင္းအျမစ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားshwedingar.comသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။yes


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္