၂.၁) ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း – တြန္းအား – Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၂]

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Mini-course – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁][အပိုင္းခြဲ ၂] -> သင္ခန္းစာ (၂.၁) – ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း – တြန္းအား

စြန႔္ဦးတီထြင္ခရီးလမ္းကို စတင္မေလွ်ာက္လွမ္းခင္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေကာင္းဆုံးအေနအထားျဖစ္ေအာင္ ေသခ်ာျပင္ဆင္ခ်င္ၾကပါလိမ့္မယ္Trinity

ဒီျပင္ဆင္မႈထဲမွာ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ေသခ်ာအမွန္တကယ္ သိရွိနားလည္ထားဖို႔ အပိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ အခုလာရမယ့္ သင္႐ိုးဗီဒီယို ၃ ခုထဲမွာ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ပိုၿပီးေကာင္းေကာင္းေလးသိရွိေစဖို႔အတြက္ ေမးခြန္း ၃ ခုကို ေလ့လာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္Trinity

ပထမသင္႐ိုးဗီဒီယိုမွာေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္တည္ေထာင္ခ်င္ရျခင္းရဲ႕ တြန္းအား (motivations) ေတြအေၾကာင္းကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။world


<- ၿပီးခဲ့တဲ့သင္ခန္းစာ
(သပ္သပ္စာရင္းသြင္းရန္ လိုသည္)
ေနာက္သင္ခန္းစာ ->

မွတ္ခ်က္shwe။ ။ ဒီသင္႐ိုးဗီဒီယိုအတြက္ သင္ေထာက္ကူစာ႐ြက္စာတမ္းကို ဒီမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္shwe။ ေလ့လာရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ သင္ေထာက္ကူစာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို လိုအပ္သလိုအသုံးျပဳပါ။

သင္ရိုးမာတိကာ

2 ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း
2.1   တြန္းအား အခမဲ့ၾကည့္ရန္ 12:09
2.1.1   [သင္ေထာက္ကူ] တြန္းအား အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.2   အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ 14:20
2.2.1   [သင္ေထာက္ကူ] အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံ အခမဲ့ၾကည့္ရန္
2.3   အရင္းအျမစ္ 11:53
2.3.1   [သင္ေထာက္ကူ] အရင္းအျမစ္ အခမဲ့ၾကည့္ရန္

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ျခင္း [အပိုင္း ၁]” သင္တန္းအျပည့္အစုံကို ရွာေနသလားshweသင္တန္းအျပည့္အစုံထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သင္႐ိုးဗီဒီယိုအျပည့္အစုံရဲ႕ စာရင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။world


လင့္ခ္မ်ား


ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္